Erasmus+ Evropa

Program Erasmus+ je skvělou příležitostí, jak studovat v zemích po celé Evropě. ESF má v rámci tohoto programu smlouvu s více než 80 partnerskými institucemi. Vydejte se na jednu z nich letos i Vy!

TERMÍNY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
 • 1. kolo (pro podzimní a jarní semestr 2023/2024) 30. ledna 2023 – 19. února 2023 v 23:59 hod.
 • 2. kolo nebude pro rok 2023/24 otevřeno
Podmínky účasti
 • Student musí být v době výjezdu zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského studia (v případě navazujícího magisterského studia lze vyjíždět již od prvního semestru)
 • Student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě/katedře, přes kterou pobyt realizuje, studium nesmí ukončit ani přerušit.
 • Podmínkou je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci.
 • Student, který chce vycestovat na studijní pobyt do země svého původu (např. Slovensko), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení finanční podpory.

Kompletní informace o podmínkách účasti v programu najdete na webu Centra zahraniční spolupráce zde.

Finanční podmínky

Na základě podpisu finanční dohody student obdrží stipendium z prostředků programu Erasmus+. Stipendium je vypočítáno na základě předpokládané délky pobytu, pro tento výpočet platí, že 1 měsíc se rovná 30 dní. Měsíční grant je stanoven na národní úrovni a jeho výše je stejná pro studenty všech vysokoškolských institucí.

Výše stipendia pro Erasmus+ studijní pobyty (částky jsou platné pro výjezdy od jarního semestru 2022):

 • 600 EUR/měsíc – země s vysokými životními náklady:
  • Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko
 • 480 EUR/měsíc – země s nižšími životními náklady:
  • Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko.

Období online mobility není ze strany program Erasmus+ finančně podpořeno. Finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility.  

Green Erasmus: Student si může požádat i o jednorázový příspěvek na Green Erasmus ve výši 50 EUR. Účastník má nárok na příspěvek v případě, že prokáže využití ekologicky šetrné dopravy na cestu do místa svého pobytu v zahraničí. Podrobné informace jsou k dispozici na webu Centra zahraniční spolupráce zde.

Přihláška a výběr univerzity

Přihláška se podává elektronicky v aplikaci ISOIS. Na úvodní stránce zvolte Erasmus+ SMS (Students).

Přesné instrukce, jak si podat přihlášku, včetně ilustrativního videa naleznete na webu Centra zahraniční spolupráce

Příslušnou instituci pro zahraniční pobyt si vyberte zejména s ohledem na obsah a zaměření studijního oboru, který studujete na ESF MU. Předem se seznamte s nabídkou předmětů pro studenty Erasmus+ na webových stránkách příslušné zahraniční instituce a předměty volte s ohledem na svůj studijní plán na ESF MU a své jazykové znalosti.

Výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá na fakultní úrovni v předem vyhlášených termínech.

Výběr studentů probíhá na naší fakultě na základě:

 • studijního průměru
 • motivačního dopisu napsaného v jazyce, ve kterém budete na zahraniční univerzitě studovat
 • doložených jazykových znalostí (certifikát, státní zkouška, absolvování angličtiny na ESF) – doklad o jazykových znalostech ale není podmínkou účasti ve výběrovém řízení.

Obsahem motivačního dopisu by mělo být zdůvodnění, proč chcete na vybrané zahraniční instituci studovat, jaké pro toto studium máte předpoklady a jaký odborný přínos od tohoto studia očekáváte. Odevzdává se pouze jeden motivační dopis v délce cca jedné strany A4, který by měl obsahovat důvody pro výběr všech vybraných škol. 

Než si podáte přihlášku, pozorně si prostudujte stránky CZS, kde naleznete další důležité informace. Zároveň si pečlivě projděte webové stránky partnerské instituce, abyste se seznámili s nabídkou předmětů, které tam můžete studovat. 

Uznávání předmětů absolvovaných na zahraničním pobytu

Způsob uznání předmětů absolvovaných v zahraničí se potvrzuje v Learning Agreementu, který je třeba elektronicky vyplnit před odjezdem.

Na ESF je možné zahraniční předměty uznat těmito způsoby:

 • A – jako povinné
 • B – jako povinně volitelné
 • C – jako volitelné

Pokud byste chtěli nějaký předmět uznat formou A nebo B, tj. jako ekvivalent předmětu, který máte ve svém studijním plánu na ESF, je třeba předem kontaktovat garanta daného předmětu na naší fakultě, zaslat mu sylabus daného předmětu a nechat si od něj uznání písemně schválit (postačí e-mailem, ve kterém garant potvrdí, že je předmět možné uznat). Souhlas garanta (např. screenshot e-mailu) pak nahrajte jako přílohu k Vaší online Learning Agreement v ISOIS.

Před odjezdem

Pokud jste byli vybráni, gratulujeme!

Než do zahraničí odjedete, projděte si podrobně pokyny CZS pro vyjíždějící studenty a zjistěte, jaké kroky je třeba podniknout.

S námi na fakultě budete v této fázi řešit především studijní smlouvu - Learning Agreement, která se vyplňuje ONLINE v systému ISOIS. Pro její správné vyplnění si prosím projděte následující pokyny

Learning agreement všem vyjíždějícím studentům elektronicky schvaluje a podepisuje paní proděkanka Ing. Markéta Novotná, Ph.D., proto ji prosím v Learning Agreementu uvádějte do pole MU Departmental Coordinator.

Ostatní záležitosti (podpis Účastnické smlouvy, výplata stipendia apod.) řešte prosím se svým koordinátorem z Centra zahraniční spolupráce.

Během pobytu - Individuální studijní plán
 • Před začátkem příslušného semestru Vám bude zadán do IS zapsán předmět Zahraniční studijní pobyt (XPX_ZASP), na jehož základě Vám bude přidělen Individuální studijní plán (ISP). Nárok na udělení Individuálního studijního plánu vzniká pouze v případě, že máte splněny podmínky pro postup do semestru, v němž studijní pobyt Erasmus+ absolvujete.
 • ISP Vám umožňuje zapsat si předměty na ESF v kombinované formě a studovat je během pobytu v zahraničí. Zda je možné předmět absolvovat během studia v zahraničí a v jaké formě je ale vždy o vzájemné domluvě s garantem daného předmětu.
 • ISP také umožňuje ukončovat předměty na ESF i mimo zkouškové období. Toto je ale možné jen za souhlasu a po domluvě s garantem daného předmětu na ESF.
 • Individuální studijní plán Vám zůstává až do prvního dne zkouškového období následujícího po semestru výjezdu, tj. pro pobyty v podzimním semestru do začátku jarního zkouškového období a pro pobyty na jaře do začátku zkouškového období v podzimním semestru.
Po návratu

Po ukončení pobytu je student povinen doručit na CZS potvrzení o skutečné délce studijního pobytu (Confirmation of Studies) a Transcript of Records. Dále je třeba vyplnit závěrečnou zprávu. Podrobnosti najdete na webu CZS zde.

Uznání absolvovaných předmětů

Uznání absolvovaných předmětů do studia budete řešit s námi na fakultě. Žádost o uznání předmětů se podává elektronicky v IS (v evidenci studijního pobytu). Předměty budou uznány způsobem, který je uveden v Learning Agreementu. 

Návod na podání žádosti o uznání předmětů

Pokud žádáte o uznání předmětu formou A/B, ačkoliv v LA máte uvedeno uznání formou C, je nutné podat Žádost o uznání předmětu na Studijní oddělení. Podrobné informace a směrnice k uznávání zahraničních studijních pobytů lze nalézt také v Manuálu studenta.

Fotografie z Erasmus pobytů našich studentů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.