Vedení Ekonomicko-správní fakulty MU

doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

děkan

Docent Jiří Špalek působí na Ekonomicko-správní fakultě MU od roku 1998. Po dobu devíti let vedl katedru veřejné ekonomie a od roku 2016 je ředitelem výzkumného institutu Laboratoř experimentální ekonomie Masarykovy univerzity (MUEEL). Působil jako visiting professor na Macquarie University v Sydney a Université Rennes 1. Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro oblast Ekonomické obory a členem několika vědeckých a oborových rad.

Odborně se zabývá oblastí experimentální a behaviorální ekonomie se zaměřením na aplikace ve veřejné ekonomii. V roce 2016 byly i jeho zásluhou na fakultě otevřeny dvě laboratoře experimentální ekonomie, které slouží nejen výzkumu, ale i výuce.

Ing. Marie Hladká, Ph.D.

proděkanka pro prezenční studium
Za klíčovou oblast své agendy považuje koordinaci a metodické vedení všech studijních záležitostí, od vhodně nastaveného přijímacího řízení až po zdárné ukončení studia. Za neméně důležitý vnímá také rozvoj prezenčních studijních programů, a to vzhledem k moderním požadavkům vysokoškolského vzdělávání a v souladu s očekáváním potenciálních uchazečů o studium.

Ing. Monika Jandová, Ph.D.

proděkanka pro internacionalizaci
Za stěžejní úkol svojí agendy pokládá zvyšování mezinárodního významu fakulty, ať již cestou posilování mezinárodní spolupráce, tak dalším zapojováním zahraničních pedagogů ve výuce v českých studijních programech, zvyšováním počtu zahraničních studentů studujících na fakultě a v neposlední řadě větším důrazem na zahraniční mobility pracovníků fakulty.

doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

proděkan pro strategii a rozvoj
Za klíčové oblasti své agendy považuje naplňování relevantních strategických a rozvojových principů fakulty, podporu a pomoc při přípravě a realizaci všech typů projektových záměrů a v neposlední řadě další posílení vysokého standardu služeb projektového managementu na ESF prostřednictvím zavedené projektové kanceláře.

doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
V oblasti vědy a výzkumu považuje za klíčové směřování vědeckého výkonu směrem k prestižním časopisům, a podporu vědecké spolupráce se zahraničními spoluautory. V oblasti doktorského studia vidí prioritu ve vytvoření mezinárodního prostředí, které bude lákat kvalitní uchazeče.

Ing. Petr Valouch, Ph.D.

proděkan pro kombinované studium, celoživotní vzdělávání a kvalitu
Za klíčové oblasti své agendy považuje rozvoj a zajištění kvality kombinovaného studia, a také rozvoj celoživotního vzdělávání a jeho vhodné propojení se současnými i připravovanými fakultními studijními programy. Do jeho agendy spadá také oblast akreditací bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partnery
Klíčovou oblastí její agendy je koordinace navazování kontaktů mezi fakultou a externími subjekty, popularizace výsledků vědy a výzkumu a komunikace směrem k uchazečům o studium.

Tajemník

Ing. Jan Slezák

Tajemník je zástupcem děkana ve svěřených oblastech činností, kterými jsou pracovně-právní záležitosti neakademických zaměstnanců; rozpočtové řízení a rozpočtová kontrola; veřejné zakázky zadávané fakultou; zpracování účetní závěrky; finanční kontrola; správa majetku; výstavba, údržba a opravy; provoz fakulty; provozně-technický rozvoj fakulty; bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana. Pravomoci a odpovědnosti tajemníka podrobně popisuje Organizační řád fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.