Vedení Ekonomicko-správní fakulty MU

Bez popisku

prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

děkan

Profesor Jiří Špalek působí na Ekonomicko-správní fakultě MU od roku 1998. Po dobu devíti let vedl katedru veřejné ekonomie a od roku 2016 je ředitelem výzkumného institutu Laboratoř experimentální ekonomie Masarykovy univerzity (MUEEL). Působil jako visiting professor na Macquarie University v Sydney a Université Rennes 1. Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro oblast Ekonomické obory a členem několika vědeckých a oborových rad.

Odborně se zabývá oblastí experimentální a behaviorální ekonomie se zaměřením na aplikace ve veřejné ekonomii. V roce 2016 byly i jeho zásluhou na fakultě otevřeny dvě laboratoře experimentální ekonomie, které slouží nejen výzkumu, ale i výuce.

Ing. Marie Hladká, Ph.D.

proděkanka pro prezenční studium
Za klíčovou oblast své agendy považuje koordinaci a metodické vedení všech studijních záležitostí, od vhodně nastaveného přijímacího řízení až po zdárné ukončení studia. Za neméně důležitý vnímá také rozvoj prezenčních studijních programů, a to vzhledem k moderním požadavkům vysokoškolského vzdělávání a v souladu s očekáváním potenciálních uchazečů o studium.

Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

proděkanka pro internacionalizaci
V oblasti internacionalizace považuje za klíčové aktivní posilování mezinárodní prestiže fakulty prostřednictvím podpory mobility studentů a zaměstnanců a rozvíjení partnerství s kvalitními zahraničními univerzitami a dalšími institucemi. Internacionalizaci zároveň vnímá jako budování otevřeného mezinárodního prostředí, které reflektuje moderní trendy a přispívá kosmopolitní atmosféře a mezinárodnímu rozměru studia a výzkumu na fakultě.

doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.

proděkan pro výzkum
V oblasti vědy a výzkumu považuje za klíčové směřování vědeckého výkonu směrem k prestižním časopisům, a podporu vědecké spolupráce se zahraničními spoluautory. V oblasti doktorského studia vidí prioritu ve vytvoření mezinárodního prostředí, které bude lákat kvalitní uchazeče.

Ing. Petr Valouch, Ph.D.

proděkan pro kombinované studium, celoživotní vzdělávání a kvalitu
Za klíčové oblasti své agendy považuje rozvoj a zajištění kvality kombinovaného studia, a také rozvoj celoživotního vzdělávání a jeho vhodné propojení se současnými i připravovanými fakultními studijními programy. Do jeho agendy spadá také oblast akreditací bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partnery
Klíčovou oblastí její agendy je koordinace navazování kontaktů mezi fakultou a externími subjekty, popularizace výsledků vědy a výzkumu a komunikace směrem k uchazečům o studium.

Ředitel pro strategii

Mgr. Bc. David Póč

Věnuje se problematice strategického řízení fakulty a koordinuje nástroje pro naplňování stanovených cílů fakulty. Vyhledává rozvojové příležitosti pro fakultu, ať už v rámci univerzity či na národní a mezinárodní úrovni, a řeší celofakultní rozvojové projekty. Za klíčové považuje, ve spolupráci s dalšími členy vedení fakulty, efektivní využití rozvojových nástrojů k naplňování cílů Strategického záměru fakulty. Propojuje využití vnitřních a vnějších rozvojových nástrojů pro jednotlivé oblasti, a provádí jejich pravidelný monitoring.

Tajemník

Ing. Artur Zatloukal

Tajemník je zástupcem děkana v pracovně-právních záležitostech neakademických zaměstnanců, u rozpočtového řízení a rozpočtové kontroly, veřejných zakázek zadávaných fakultou, zpracování účetní závěrky, finanční kontroly, interního auditu, správy majetku, výstavby, údržby a oprav. Zodpovídá také za provoz a provozně-technický rozvoj fakulty, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu. Pravomoci a odpovědnosti tajemníka podrobně popisuje Organizační řád fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.