Jak se volí na ECON MUNI

12. 4. 2024 Kateřina Eliášová

Předsedkyně AS ECON MUNI Dagmar Vágnerová Linnertová | Foto: Jan Nepovím

ECON MUNI se nyní připravuje na volbu děkana pro další čtyřleté období. Ne všichni ale tuší, jak taková volba v akademickém prostředí vlastně probíhá. Můžete nám celý proces krátce vysvětlit?

Ačkoli volba děkana proběhne až koncem dubna, již v lednu jsme začali připravovat harmonogram, který musel být schválen na zasedání Akademického senátu ECON MUNI (AS ECON MUNI). Pro volbu děkana je zřízena speciální volební komise, v níž musí být zastoupení zaměstnanci, studující i Akademický senát ECON MUNI. Slyšení kandidátů na funkci děkana se pravidelně účastní i rektor MUNI, takže manévrovací prostor pro jednotlivé termíny je poměrně úzký. Po termínu podávání kandidatur na funkci děkana jsem spolu s volební komisí přebrala návrhy kandidatur a zkontrolovali jsme, zda splňují všechny předepsané náležitosti. Programy kandidátů i další dokumenty jsou nyní zveřejněny na nástěnce AS ECON MUNI a zde.

Vyvrcholením volebního období je pro zaměstnance i studující Shromáždění akademické obce, které se koná 22. 4. 2024 ve 13:00 a na které bych všechny ráda pozvala. Tam bude jedinečná možnost diskutovat s kandidáty a pokládat jim otázky týkající se například jejich představ o směřování fakulty. Poté v pátek 26. 4. od 12:30 proběhne volební zasedání AS ECON MUNI, kde ještě mohou senátoři ECON MUNI pokládat poslední dotazy kandidátům a pak již proběhne samotná volba. Zvolený kandidát musí obdržet minimálně 9 hlasů od AS ECON MUNI, který má 17 členů. Kandidát poté bude navržen rektorovi Masarykovy univerzity ke jmenování děkanem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity pro funkční období začínající 1. 11. 2024.

Důležitou roli při volbách hraje Akademický senát fakulty. Kdo všechno v Senátu zasedá a o čem všem jeho členové kromě volby ještě rozhodují?

Akademický senát ECON MUNI má celkem 17 členů, z toho je 11 zástupců zaměstnanců a 6 zástupců studujících ECON MUNI. Schází se zpravidla jednou měsíčně a schvaluje nebo komentuje všechny důležité body související s fungováním ECON MUNI. Volí kandidáta na funkci děkana a následně se bude vyjadřovat i k návrhu jednotlivých proděkanů. Schvaluje také rozpočet fakulty a kontroluje využívání finančních prostředků. Pro studující může být zajímavé, že se vyjadřuje ke studijním programům a každoročně schvaluje podmínky přijímacího řízení. Akademický senát schvaluje i všechny vnitřní předpisy fakulty. Jednotliví členové akademické obce ECON MUNI mohou prostřednictvím svých senátorů vznášet návrhy pro zlepšení života na fakultě. Senátoři buďto informace předají vedení fakulty, nebo je mohou zahrnout do svých vlastních návrhů. Jelikož jsou zasedání Akademického senátu veřejně přístupná, doporučuji přijít se na jednání podívat. Více informací včetně plánovaných termínů zasedání najdete zde.

Co má dělat student/ka nebo vyučující, který by chtěl více ovlivňovat chod fakulty? Jak těžké je se do Senátu dostat?

Tady jsou vlastně dvě možnosti. Buď bude své představy tlumočit vedení fakulty přes svého senátora, nebo může být sám více aktivní a sám kandidovat do senátu. Volby se konají každé tři roky. Proto bych těm, kteří mají zájem aktivně se podílet na směřování fakulty, doporučila zvážení své kandidatury do senátu, další volby se budou konat na podzim roku 2025. Pokud má někdo zájem ovlivňovat chod MUNI jako celku, může zvážit i svou účast v tzv. velkém senátu Masarykovy univerzity – bohužel ale nejdříve ze 3 roky, jelikož volby pro období 2024–2027 nedávno proběhly.

Pokud studující nebo i veřejnost naše volba děkana zajímá a chtěli by kandidátům položit nějaké otázky, je to možné? A jaký byste doporučila postup?

Určitě, je to velice vítané. Z tohoto důvodu se právě koná Shromáždění akademické obce, které je přesně tím místem pro pokládání dotazů. Pokud je někomu příjemnější položit otázku online, může využít založené diskusní fórum, případně Sli.do, které plánujeme používat během konání Akademické obce pro dodatečné otázky z publika.

Můžete přesněji popsat svoji roli při nastávajících volbách?

Jako předsedkyně AS ECON MUNI jsem připravovala podklady pro vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana tak, aby byla volba vyhlášena včas a v souladu s legislativními požadavky. Nyní spoluřídím volbu kandidáta na funkci děkana spolu s volební komisí, což znamená, že informuji akademickou obec ECON MUNI o vyhlášení volby a termínech. Také se podílím na organizaci Shromáždění akademické obce ECON MUNI, které budu moderovat, budu řídit zasedání AS ECON MUNI, kde samotná volba proběhne, a následně komunikovat s rektorátem při předávání návrhu kandidáta na funkci děkana. Za samotnou volbou kandidáta na funkci děkana je spousta administrativní i organizační práce, které se účastní spousta lidí i oddělení fakulty, aby vše proběhlo, jak má.

Co pro Vás osobně jsou nejdůležitější kvality, které by měl děkan ECON MUNI mít? A jaké má kandidát možnosti své vize během kandidatury představit? Volební kampaň v pravém smyslu tu asi neprobíhá?

Pro mne jako předsedkyni AS ECON MUNI je velmi důležitá otevřená komunikace mezi děkanem a Akademickým senátem ECON MUNI. Z tohoto důvodu vyzdvihuji komunikační dovednosti. Jelikož je akademické prostředí velice specifické, je podle mého názoru důležité, aby děkan disponoval širokou škálou dovedností, jako je kombinace nejen odborných znalostí, ale i manažerských a rozhodovacích schopností spolu s empatií a sociálními dovednostmi. Navíc se pohybujeme ve velmi dynamickém prostředí, musím tedy zmínit rovněž inovační myšlení.

Možnosti představit své vize celé akademické obci mají kandidáti zejména na Shromáždění akademické obce, kde proběhne i společná debata s jednotlivými kandidáty na funkci děkana. Což je takové tradiční místo pro seznámení se s kandidáty na funkci děkana. Do doby jejího konání je možné využívat řadu komunikačních kanálů, ať už polooficiální schůzky, například s jednotlivými komorami senátu ECON MUNI nebo skupinami studujících či zaměstnanců, osobní setkání, případně využít i založené diskusní fórum. Tady už spíše záleží na samotných kandidátech, kterou platformu si zvolí.

Děkujeme za odpovědi a přejeme, ať celý proces volby proběhne hladce a ECON MUNI čeká pod křídly zvoleného kandidáta další úspěšné období.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.