Akademický senát Ekonomicko-správní fakulty MU

Akademický senát je nejvyšším samosprávným orgánem fakulty a je tvořen komorou jedenácti zaměstnanců a komorou šesti studentů. Akademický senát má řadu pravomocí především ve vztahu k fungování fakulty, její struktuře a rozpočtu. Členové senátu volí kandidáta na funkci děkana, vyjadřují se k návrhům na podobu studijních programů a rovněž zřizují podle svého uvážení komise, které mohou řešit různé záležitosti. Podrobněji se senátem zabývá článek 15 až 18 Statutu Ekonomicko-správní fakulty a Volební a jednací řád Akademického senátu.

Pro studenty představuje akademický senát možnost jak skrze své zvolené zástupce tlumočit návrhy, náměty nebo i stížnosti pro vedení fakulty. Náměty můžete posílat na e-mailovou adresu studentské komory AS: skas@econ.muni.cz.

Zápisy ze zasedání Podklady pro zasedání

 • 8. zasedání AS ESF (nekoná se) 15. ledna 2024 v 12:30 hod.
 • 9. zasedání AS ESF 12. února 2024 v 12:30 hod.
 • 10. zasedání AS ESF 25. března 2024 v 12:30 hod.
 • 11. zasedání AS ESF (nekoná se) 15. dubna 2024 v 12:30 hod.
 • 12. zasedání AS ESF 13. května 2024 v 12:30 hod.
 • 13. zasedání AS ESF 10. června 2024 v 12:30 hod.
Základní informace

Akademický senát je představitelem akademické obce, nejvyšším samosprávným orgánem fakulty a zárukou akademických svobod na fakultě.

Akademický senát má 17 členů. Je tvořen zaměstnaneckou komorou složenou z 11 senátorů a studentskou komorou složenou ze 6 senátorů. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty je tříleté.

V čele akademického senátu stojí předseda zvolený z řad akademických pracovníků nadpoloviční většinou všech členů akademického senátu. Předseda akademického senátu je současně i předsedou zaměstnanecké komory. V době nepřítomnosti předsedy akademického senátu jej zastupuje předseda studentské komory, který je zároveň místopředsedou akademického senátu.

Člen akademického senátu má povinnost účastnit se jednání akademického senátu a jeho orgánů, do kterých byl zvolen. Nemůže-li se jednání ze závažných důvodů účastnit, je povinen se předem omluvit předsedovi akademického senátu nebo předsedovi orgánu, jehož je členem.

Zasedání akademického senátu svolává předseda, v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce (předseda studentské komory).

Datum a čas zasedání je oznamován prostřednictvím Kalendáře akcí ESF, Vývěsky akademického senátu umístěné u zadního vchodu fakulty, elektronické pošty a na internetových stránkách senátu. Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Obvykle se konají každé druhé pondělí v měsíci od 12:30 ve velké zasedací místnosti děkanátu ESF MU.

Akademický senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech jeho členů.

Pravomoc senátu
Akademický senát fakulty:
 • projednává a schvaluje návrh statutu fakulty, jakož i návrhy dalších jejích vnitřních předpisů a předkládá je ke konečnému schválení Akademickému senátu Masarykovy univerzity,
 • předkládá rektorovi univerzity návrh na jmenování a odvolání děkana fakulty,
 • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
 • schvaluje věcný a finanční plán fakulty, včetně ročního rozdělení finančních prostředků pracovištím fakulty a kontroly jejich využití,
 • schvaluje počet a strukturu pracovníků fakulty,
 • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů Vědecké rady fakulty a Disciplinární komise fakulty,
 • deleguje zástupce fakulty do Rady vysokých škol,
 • podává akademické obci fakulty nejméně jednou za rok zprávu o své činnosti a o stavu fakulty,
 • volí a odvolává svého předsedu tajnou volbou, zřizuje své komise, volí, kontroluje a odvolává jejich členy a své zástupce do jiných orgánů,
 • svolává shromáždění akademické obce, popř. konference delegátů akademické obce a navrhuje pořad jejich jednání,
 • projednává další věci významné pro celou fakultu a pro uskutečňování akademických svobod v jejích podmínkách.
Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména
 • k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
 • k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.
Nejvýznamnější předpisy, upravující práci Akademického senátu

Jednání a působnost Akademického senátu ESF MU vychází zejména z následujících předpisů:

 • Jednací řád AS ESF MU
 • Volební řád AS ESF MU
 • Jednací AS MU
 • Volební řád AS MU
 • Statut Ekonomicko-správní fakulty
 • Statut Masarykovy univerzity
 • Vysokoškolský zákon 111/1998 Sb.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.