Analýza potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství v závislosti na charakteristikách kraje

Logo poskytovatele
Autoři

SOUKOPOVÁ Jana ČURDA Stanislav STRUK Michal TÓTHOVÁ Dominika BEDŘICHOVÁ Zuzana

Rok publikování 2021
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Analýza má čtyři kapitoly. Po úvodu, který obsahuje základní informace a základní identifikační údaje Jihomoravského kraje včetně informací o geografických a klimatických údajích a demografických a sociálních charakteristikách kraje, následuje kapitola obsahující analýzu potenciálu oběhového hospodářství kraje po jednotlivých tocích komunálních odpadů v členění na odpady celkem, komunální odpady, směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné odpady, odpady na bázi skla, odpady na bázi papíru a odpady na bázi plastů. Každá z částí obsahuje vyhodnocení potenciálu ve vztahu k přechodu na oběhové hospodářství a také vizuální analýzu formou map, které ukazují produkci odpadů v závislosti na charakteristikách kraje u okresů a tabulky ve kterých je jednoduše vidět výsledky analýzy pro jednotlivé správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Následuje třetí kapitola obsahující analýzu a vyhodnocení potenciálu ve vztahu k přechodu na oběhové hospodářství u sítě zařízení pro nakládání s odpady v členění na ZEVO, spalovny, skládky, kompostárny a bioplynové stanice, zařízení na dotřídění a úpravu odpadů, systémy sběru, svozu a přepravy odpadů včetně překládacích stanic. Čtvrtá kapitola, která je návrhovou částí, obsahuje definici klíčových zainteresovaných skupin a hnacích sil pro toky odpadů, návrh opatření vedoucí ke snižování produkce KO a předcházení vzniku odpadů, a to jak obecně, tak i se zaměřením na občany, nástroje na prosazování a kontrolu plnění cílů a principů CE, nástroje na prosazování a plnění cílů a principů CE a návrh koncepce plánu oběhového hospodářství.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.