Informace o projektu
Súhrnná faktorová produktivita a inštitúcie trhu práce v členských krajinách Európskej únie (SFPaITPvEU)

Kód projektu
MUNI/A/1064/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Výskumným zameraním projektu je analýza vplyvu vybraných inštitúcií trhu práce na vývoj celkovej faktorovej produktivity (TFP) v členských krajinách Európskej únii (EÚ). S ohľadom na podstatný prínos TFP k ekonomickému rastu a jej rozhodujúci vplyv na národnú konkurencieschopnosť, dlhodobo pretrvávajúca relatívne nízka úroveň produktivity v porovnaní s inými vyspelými krajinami mimo EÚ predstavuje seriózny problém pre členské krajiny aj pre EÚ ako celok. Vzhľadom na túto skutočnosť je stále dôležitejšie sa zamerať na výskum determinantov, ktoré môžu stáť za nepriaznivým vývojom celkovej faktorovej produktivity v členských krajinách EÚ počas uplynulých rokov. V rámci nášho predošlého výskumu sme zistili, že významným determinantom vývoja TFP v členských krajinách EÚ je inštitucionálne nastavenie trhu práce. Nejednoznačnosť ekonomickej teórie v prípade vplyvu jednotlivých inštitúcií trhu práce na TFP ako aj absencia empirických prác, ktoré by komplexne zhodnotili ich vplyv vedie k potrebe ďalšieho empirického výskumu.
V tomto projekte chceme rozšíriť náš predošlý výskum vplyvu inštitucionálneho zriadenia trhu práce v členských krajinách EÚ na produktivitu a zároveň využiť dosiahnuté empirické výsledky na formuláciu hospodársko-politických opatrení. Vhodné inštitucionálne nastavenie by totiž mohlo zmierniť nedokonalosti na trhu práce, ochrániť zamestnancov a zároveň podporiť produktivitu. Východiskom pre empirickú analýzu budú endogénne teórie rastu. Ako analytický nástroj budú použité modely panelových dát, prostredníctvom ktorých budú odhadnuté regresné modely rozšírené o inštitúcie trhu práce vrátane ich interakcií. Východiskový model bude rozšírený o efekt doháňania s cieľom zistiť, či vplyv vybraných inštitúcií na TFP sa mení s rozdieľnou vzdialenosťou od technologickej hranice. Súčasťou empirickej analýzy bude rozšírenie doterajších odhadov celkovej faktorovej produktivity v jednotlivých členských krajinách EÚ pomocou metódy rastového účtovníctva.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.