Omluvenky

Pokud se nemůžete z vážných důvodů dostavit na povinnou část výuky (typicky seminář nebo cvičení; netýká se výuky v kombinované formě, kde účast na výuce není povinná), musíte svoji neúčast omluvit nejpozději do pěti pracovních dnů od termínu ukončení Vaší absence. SO akceptuje pouze originály omluvenek (skeny originálů omluvenek) vložené přes úřadovnu v IS MU „Žádost o omluvení nepřítomnosti“.

Originály omluvenek lze vložit přes úřadovnu v IS MU „Žádost o omluvení nepřítomnosti“. Neomlouvejte se jednotlivým vyučujícím; Vaši omluvenku zavede SO do IS MU, kde se zobrazí ve všech předmětech všem relevantním osobám na MU. Pokud studujete více fakult MU, podávejte omluvenku pouze na jedné z nich. Omluvenka musí být opatřena razítkem a podpisem, musí obsahovat identifikační údaje studenta (celé jméno, datum narození nebo rodné číslo) a musí z ní být patrné, ke kterému dni (dnům) se vztahuje a jaký je důvod omluvy (v případě nemoci či vyšetření lze uvést text obecnějšího charakteru). Při vložení omluvenky přes úřadovnu v IS MU, může být originál skenu omluvenky požadován SO pro kontrolu. 

SO akceptuje jako důvod omluvy:

 • nemoc nebo urgentní lékařský zákrok,
 • účast na pohřbu blízké osoby,
 • zpoždění dopravního prostředku veřejné hromadné dopravy,
 • účast na soudním řízení,
 • předvolání Policií ČR nebo podání vysvětlení orgánům činným v trestním řízení,
 • pobyt mimo fakultu v rámci předmětu Praxe (netýká se Stáže ani Odborné praxe).

Pokud chcete předejít případným komplikacím s vydáním relevantní omluvenky u lékaře, vytiskněte si formulář omluvenky již před návštěvou ordinace.

V jiných závažných a zvláštního zřetele hodných případech je třeba podat žádost o poskytnutí výjimky podle čl. 43 SZŘ MU, nikoli pouze omluvenku.

SO odmítne vložit do ISu omluvenku v případě, že:

 • se jedná o scan nebo jakoukoliv jinou kopii, i do úřadovny musí být naskenován originál, který může být pro kontrolu následně požadován SO,
 • její věrohodnost je pochybná,
 • důvod omluvy je irelevantní,
 • jasně z ní nevyplývá důvod absence nebo vztah k určitému období,
 • nebyla doručena do pěti pracovních dnů,
 • je nečitelná,
 • jedná se o propustku.

Omluvy z termínu ukončení předmětu (zkoušky)

Pokud se již není možné odhlásit z vypsaného termínu v IS MU, musíte vložit přes úřadovnu originál omluvenky do pěti pracovních dní od data zkoušky. Jestliže omluvenku v tomto termínu nedodáte, zkoušející již není povinen omluvu akceptovat a termín Vám může propadnout (zkoušející zadá do IS MU hodnocení „-“). V případě, že Vás potkala závažná událost, která způsobila Vaši nepřítomnost a současně znemožnila dodání omluvenky v termínu, podejte si žádost o omluvu na SO s přiložením všech dokladů – na základě rozhodnutí proděkana pro studium může být potom Vaše nepřítomnost omluvena i v situaci, kdy vyučující pozdní omluvu neuznal.

Omluvy ze státních závěrečných zkoušek (SZZ)

Pokud se přihlásíte ke SZZ dle Harmonogramu akademického roku a současně splňujete podmínky k připuštění ke SZZ, je po skončení období pro přihlašování do Rozpisu SZZ Vaše přihláška závazná, tj. z termínu SZZ se po tomto datu nemůžete odhlásit. V případě, že se nemůžete z vážných důvodů ke SZZ dostavit, musíte svoji neúčast omluvit okamžitě, kdy je Vám zřejmé, že se SZZ nebudete moci zúčastnit, nejpozději však do pěti pracovních dnů po uplynutí termínu SZZ. Neomlouvejte se na katedře, omluvenku doručte přímo na SO, které samo zajistí vše potřebné včetně informování dané katedry (bude-li omluva přijata). SO omluvenku uzná, je-li důvod omluvy relevantní – prakticky to znamená jen závažné zdravotní důvody vylučující přítomnost na fakultě (tzn. nemoc nebo urgentní lékařský zákrok). V takovém případě doložíte buďto originál neschopenky, originál náhradního hlášení (nahrazuje neschopenku) nebo originál lékařské zprávy, na které bude uvedena konkrétní stanovená diagnóza lékařem a bude z ní patrné, že důvody Vaší nepřítomnosti na SZZ byly opravdu závažné.

SO odmítne uznat omluvenku v případě, že:

 • její věrohodnost je pochybná,
 • důvod omluvy je irelevantní,
 • jasně z ní nevyplývá důvod absence nebo vztah k termínu SZZ,
 • nebyla doručena do pěti pracovních dnů,
 • nejedná se o originál (pouze v případě neschopenky stačí kopie originálu),
 • je nečitelná.

V jiných závažných a zvláštního zřetele hodných případech je třeba podat žádost o poskytnutí výjimky podle čl. 43 SZŘ MU, nikoli pouze omluvenku.

Originály omluvenek ze SZZ lze doručit na SO osobně nebo poštou na adresu: Ekonomicko-správní fakulta MU, Lipová 41a, 602 00 Brno-Pisárky. V úředních hodinách SO můžete omluvenky doručit osobně nebo využít podatelnu (přízemí budovy).

Omluvy ze SZZ nelze zasílat skrz úřadovnu v IS MU!

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.