Pravidla stanovení kreditové hodnoty předmětů

Text byl vyhotoven na základě metodiky schválené kolegiem rektora ze dne 18. 10. 2005.

1. Každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje míru zátěže studenta nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu, podle vzorce:

ECTS = k* T + z

2. T je týdenní počet hodin v rozvrhu pro prezenční formu;

3. k je koeficient určující míru nutné samostatné přípravy na výuku, kde:

 • k = 0,5 až 1,0 pro předmět bez cvičení, semináře, projektu nebo jiné součásti vyžadující a hodnotící samostatnou činnost studentů během semestru;
 • k = 1,0 až 3,0 pro předmět se cvičením, seminářem, projektem nebo jinou součástí vyžadující a hodnotící samostatnou činnost studentů během semestru;

4. z je konstanta určující obtížnost zakončení:

 • u zápočtu z = 0,
 • u kolokvia z = 1,
 • u zkoušky z předmětu s týdenním počtem kontaktních hodin T ≤ 4 je z = 2, u předmětů s týdenním počtem kontaktních hodin T ≥ 5 pak z = 3;

5. Pro předměty v kombinované formě je dodržena ekvivalence kreditové hodnoty daného předmětu v prezenční formě studia.


Pravidla přidělování kódů předmětů

Každému předmětu je přidělen unikátní kód ve tvaru 123_4444, kde:

1“ vyjadřuje typické zařazení předmětu do stupně studia:

 • B – bakalářský stupeň,
 • M – navazující magisterský stupeň,
 • D – doktorský stupeň,
 • C – kurz celoživotního vzdělávání,
 • X – bez rozlišení zařazení;

2“ vyjadřuje formu studia, pro niž je předmět vypsán:

 • P – prezenční studium,
 • K – kombinované studium,
 • D – distanční studium,
 • X – bez rozlišení formy;

3“ určuje garantní katedru nebo pracoviště:

 • E – katedra ekonomie,
 • F – katedra financí,
 • H – katedra podnikové ekonomiky a managementu,
 • J – oddělení jazyků CJV,
 • M – oddělení aplikované matematiky a informatiky,
 • P – oddělení právního vzdělávání,
 • R – katedra regionální ekonomie,
 • V – katedra veřejné ekonomie,
 • X – bez určení pracoviště (garantuje fakulta, oddělení děkanátu);

4“ je čtyřpísmenná zkratka názvu předmětu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.