Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra veřejné ekonomie


kancelář: 425
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7893
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Simona Škarabelová,Ph.D.
  24. 3. 1973 v Brně
Pracoviště
 • Katedra veřejné ekonomie
  Ekonomicko-správní fakulta MU Brno
  Lipová 41 A, 602 00 BRNO
Funkce na pracovitišti
 • odborná asistentka Katedry veřejné ekonomie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: vysokoškolské, ekonomie, Ph.D., MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, Analýza vývoje transformace neziskového sektoru v ČR
 • 1996: vysokoškolské, ekonomie - německý jazyk a literatura, Mgr., MU Brno, Filozofická fakulta, Alternativní zdroje financování kulturních činností
 • 2013: Marketingový diplom CIMA A (evropský marketingový certifikát vydávaný Českým institutem pro marketing a akreditovaný Evropskou marketingovou konfederací)
Přehled zaměstnání
 • 2020 - dosud: Národní divadlo Brno, Relationship Manager - Fundraiser
 • 2015 - 2020: Nadace Partnerství, Relationship Manager - Péče o dárce
 • 2001 - dosud: MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, odborný asistent, úvazek 0,2
 • 2008 - 2012: MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, proděkan pro vnější vztahy
 • 2006 - 2015:vědecko-výzkumná pracovnice v Centru pro výzkum neziskových organizací (CVNS)
 • 2003 - 2005: Trialog, o.s., Centrum pro výzkum neziskového sektoru, výzkumný pracovník a zástupkyně ředitele Centra
 • 2000 - 2002: UK Praha, Fakulta humanitních studií, externí vyučující (kurs Řízení nevládních neziskových organizací)
 • 1996 - 2001: MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, asistent
Pedagogická činnost
 • Ekonomicko-správní fakulta MU:
 • Ekonomika kultury a masmédií
 • Marketing, komunikace a fundraising neziskových organizací
 • Ekonomika a řízení neziskových organizací (2005 - 2018)
  Fakulta sociálních studií MU:
 • Nestátní neziskový sektor (2002 - 2016)
  Filozofická fakulta MU:
 • Základy marketingu (2002 - 2012)
  Janáčkova akademie múzických umění:
 • Fundraising (externí vyučující)
  Vedení závěrečných (bakalářských a diplomových) prací na MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2015: studie proveditelnosti kampaně zaměřené na velké dárce pro Nadaci Partnerství
 • 2012 - 2015: Role neziskových organizací v rozvoji malých obcí, spoluřešitelka (CVNS a IAMO Leipzig, Německo)
 • 2009 - 2011: Revize teorií neziskového sektoru jako zdroje veřejné politiky neziskového sektoru, spoluřešitelka (GA ČR)
 • 2008 - 2010: Motivace ekonomického chování neziskových organizací – příspěvek k ekonomické teorii neziskového sektoru, spoluřešitelka (GA ČR)
 • 2007 - 2008: Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v oblasti integrace cizinců, spoluřešitelka (MPSV)
 • 2006 - 2008: The third Sector between voice and services: Comparing old and new democracies, spoluřešitelka (NODE - New orientations for democracy in europe), spolu s Wirtschaftsuniversität Wien
 • 2006 - 2008: Relationship Marketing of Small and Medium Enterprises and Self-Governments, spoluřešitelka (společný projekt ESF MU Brno, PF VUT Brno, EU MB Banská Bystrica a AE Katowice)
 • 2005 - 2007: Podíl nestátních neziskových organizací na veřejných službách, spoluřešitelka (GA ČR)
 • 2004 - 2005: Systematické sledování ekonomického prostředí pro NNO (Nadace Via)
 • 2003 - dosud: Ekonomika nadačních subjektů, účast v dalších projektech Centra pro výzkum neziskového sektoru
 • 2001 - 2006: Faktory efektivnosti rozvoje regionů v ČR, spoluřešitelka (GA ČR)
 • 1999 - 2000: Porovnání ekonomických a legislativních podmínek pro činnost neziskových organizací v ČR, SR a Rakousku, spoluřešitelka (CBC Phare)
 • 1998: Posílení lokální demokracie v ČR a Rakousku, spoluřešitelka (CBC Phare)
Akademické stáže
 • 2014: měsíční studijní stáž na SE & NPO Kompetenzzentrum, WU Wien, Rakousko
 • 2013: týdenní studijní stáž na IAMO, Halle, Německo
 • 2012: týdenní studijní stáž na Fakultě práva, správy a ekonomie, Univerzita Wroclaw, Polsko
 • 2008: týdenní studijní stáž na Fakultě managementu , Universita Komenského Bratislava - SR
 • 2007: týdenní studijní stáž na Wirtschaftswissenschafltiche Fakultät , Universität Regensburg - SRN
 • 2006: týdenní studijní stáž na Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Universität Wien - Rakousko
 • 2006: třídenní pracovní stáž na Ekonomické fakultě University Mateja Bela, Banská Bystrica - Slovensko
 • 1997 - 1998: roční stipendijní stáž na Verbansdmanagement Institut VMI, Universität Fribourg - Švýcarsko
 • 1995: měsíční stipendijní stáž na Lehrstuhl für deutsche Literatur, Universiät Bamberg - SRN
Universitní aktivity
 • 2013 - 2016: členka AS ESF MU
 • 2008 - 2012: Řešitelka projektu Praxe a stáže na ESF MU
 • 2007 - 2015: koordinátorka magisterského navazujícího studia oboru Management v kultuře, mezifakultní studium s Filozofickou fakultou MU
 • 2005 - 2007: členka AS ESF MU
 • 2004 - 2012: členka redakční rady za ESF v MUNI.CZ
 • 2000 - 2010: koordinátorka studijního oboru Ekonomika a řízení NNO v bakalářském kombinovaném studiu (s podporou VNJH do 2005)
 • 1999 - 2003: redakční rada Univerzitních novin za ESF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2021:Odborná hodnotitelka soutěže Neziskovka roku 2021 v kategorii Velká neziskovka
 • 2020 - dosud: Expertka Místní agendy 21 - audity udržitelného rozvoje, oblast Kultura a volný čas
 • 2020: Předsedkyně pracovní skupiny pro tvorbu Strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2021 - 2030, Rada vlády pro NNO, Úřad vlády ČR
 • 2017 - členka skupiny odborných garantů strategického dokumentu Brno Vize 2050
 • 2017 - členka Hodnotící komise Matchingového fondu Nadace Partnerství
 • 2014 - 2018: členka Komise Rady města Brna pro kulturu
 • 2014 - dosud: členka Hodnotící komise Dotačního programu pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
 • 2015 - členka pracovní skupiny přípravy strategického dokumentu vlády Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím v letech 2015 2020
 • 2012 - dosud: Brno kulturní, o.s., členka výboru
 • 2008 - 2016: členka Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, místopředsedkyně spolku
 • 2007 - 2012: členka Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
 • 2009: Členka hodnotící komise Nadace Via, programu Veřejně osvětleno
 • 2008 - 2010: Členka konzultační platformy NROS na téma 3. role vysokých škol
 • 2008: Konzultant při Koncepci kulturní politiky Jihomoravského kraje
 • 2008: Školení fundraisingu pro Oblastní charitu Brno
 • 2006 - dosud: Společnost pro studium neziskového sektoru, místopředsedkyně výboru
 • 2003 - 2005: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, zástupkyně ředitele
 • 2005: Autorský podíl na expertíze úvodní studie pro vyhodnocení globálních grantů (pro NROS)
 • 2005: členka expertízní skupiny hodnotící úpravu právnických osob v návrhu občanského zákoníku (pro Nadaci Via)
 • 2004: Konzultant při Koncepci kulturní politiky Zlínského kraje
 • 2003: Konzultant JMK při Situační analýze neziskového sektoru Jihomoravského kraje
 • 2002 - 2004: Členka poradního sboru CEE Trustu
 • 2003 - 2004: Členka hodnotící komise Nadace Via programu Podpora regionálních nadací, které obdržely příspěvek z NIF
 • 2003 - 2004: Členka hodnotící komise Nadace Partnerství a Vzdělávací nadace Jana Husa programu Podpora regionálních nadací, které obdržely příspěvek z NIF
 • 2003: Nezávislý konzultant při přípravě návrhu zákona o poskytování veřejných služeb (MV ČR)
 • 2001 - 2003: Asociace NNO v ČR členka přípravného výboru
 • 2001 - 2002: Vzdělávací semináře o.s. Trialog kolitel
 • 1999 - 2002: Organizační zajitění diskusních seminářů na ESF MU v rámci kampaně 30 dnů pro občanský sektor
 • 2002: Organizační a fundraisingový audit o.s. Podané ruce odborný konzultatnt
 • 2000: Partnerství nevládních neziskových organizací a veřejné správy. Lokální poradce za ČR pro irskou poradenskou HELM Corporation (MV ČR)
 • 1999: Audit strategického záměru výstavby soudobé hudební scény Městského divadla Brno. Spoluřeitel projektu (Městké divadlo Brno)
 • 1998: Fundraiser - Spondea, o.p.s.
Vybrané publikace
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Expertka Místní agendy 21 - audity udržitelného rozvoje, oblast Kultura a volný čas. 2022 - 2022. Hodnotitelka obce Bory a městské části Praha 12 info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Odborná hodnotitelka soutěže Neziskovka roku 2021 v kategorii Velká neziskovka. 2021 - 2021. nastudování podkladů od pěti organizací, příprava otázek pro organizaci, on-line dotazování s představiteli organizací, slovní zápis hodnocení všech organizací info
 • SVOBODA, František, Dagmar ŠPALKOVÁ, David ŠPAČEK, Eduard BAKOŠ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Zuzana ŠPAČKOVÁ, Iveta ŠTARHOVÁ, Jana SOUKOPOVÁ, Simona ŠKARABELOVÁ a Marek PAVLÍK. Ekonomika veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2017. 279 s. ISBN 978-80-87865-35-4. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Příspěvkové organizace jako konkurent nestátním neziskovým organizacím. 2015. Strategický dokument vlády Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020 URL info
 • CURTISS, Jarmila a Simona ŠKARABELOVÁ. Rural nonprofit organizations and their functions in communities and local governance: Survey results from Vysočina and South Moravia. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceeding of the 19th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 368-376. ISBN 978-80-210-7532-0. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Bottom-up vs. top-down kulturní politiky. 2015. info
 • JARMILA, Curtiss a Simona ŠKARABELOVÁ. Rural nonprofit organizations and their functions in communities and local governance. In Agrarian Perspectives XXIV. 2015. ISBN 978-80-213-2580-7. info
 • CURTISS, Jarmila, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří NAVRÁTIL a Gabriela VACEKOVÁ. Size, Structure and Integration of Rural Non-profit Organizations in Local Governance: Survey Results from the Czech Republic. In 11th International ISTR Conference: 'Civil Society and the Citizen', Muenster, Germany. 2014. info
 • POSPÍŠIL, Miroslav, Zuzana PROUZOVÁ, Simona ŠKARABELOVÁ a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Economic crisis: a hard blow or a challenge for nonprofits? In Špalková Dagmar, Furová Lenka. Proceedings of the 17th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 92-98. ISBN 978-80-210-6159-0. info
 • VACEKOVÁ, Gabriela a Simona ŠKARABELOVÁ. The role of third sector organizations in rural development. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvku. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 549-556. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-69. info
 • ŠILEROVÁ, Lucie, Tereza SVOBODOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Analysis of he Market Environment in the Field od Music Agencies. In Jahrbuch für Kulturmanagement 2013 - Die Kunst des möglichen - Manangement mit Kunst. Weimar: Transcript Verlag, 2013. s. 247-267. ISBN 978-3-8376-2688-9. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona a Mirka WILDMANNOVÁ. The Influence of the Method of Data Collection on the Validity of Findings from the Field of Social Services. In Spalkova, D Furova, L. MODERN AND CURRENT TRENDS IN THE PUBLIC SECTOR RESEARCH. 1. vydání. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2012. s. 278-283. ISBN 978-80-210-5822-4. info
 • POSPÍŠIL, Miroslav, Zuzana PROUZOVÁ, Simona ŠKARABELOVÁ a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Czech nonprofit sector twenty years after: current developments and challenges. CIVIL SZEMLE. Budapest, 2012, roč. 9, č. 3, s. 5-22. ISSN 1786-3341. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona a Mirka WILDMANNOVÁ. Vliv zákona o sociálních službách na metody financování neziskových organizací. In Tománek, Petr - Vaňková Ivana. Veřejná ekonomika a správa 2011. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. s. 38-39. ISBN 978-80-248-2465-9. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Foundations, grant-seeking. In Anheier, Helmut K. – Toepler , Stefan. International Encyclopedia of Civil Society. 1. ed. USA, New York: Springer, 2010. s. 706-711, 5 s. ISBN 978-0-387-93994-0. URL info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona a Iva RANDUSOVÁ. Třetí role vysokých škol - poznatky ze zemí EU. In Třetí role vysokých škol a občanská společnost. 1. vyd. Praha: Nadace rozvoje občanské společnosti, 2009. s. 10-15. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Subsidies to culture in Brno - Czech Republic. In Topical Questions of Reforming Housing and Public Services in Ukraine. 1. vyd. Donetsk, Ukrajina: Donbas national academy of civil engineering and architecture, 2009. s. 9-11. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing vztahů municipalit v České republice, na Slovensku a v Polsku. In Veřejná ekonomika a správa 2009: Aktuální problémy veřejné ekonomiky a veřejné správy. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2009. 6 s. ISBN 978-80-248-2103-0. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Initiating and maintaining of relationships - instruments used. In Lukášová, R., Bajdak, A. (eds.): Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities - international comparison. Katowice: The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2009. s. 207-226, 19 s. sv. 1. ISBN 978-83-7246-443-9. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Relationships quality, barriers to establishing and maintaining of relationships. In Lukášová, R., Bajdak, A. (eds.): Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities - international comparison. Katowice: The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2009. s. 227-248, 21 s. sv. 1. ISBN 978-83-7246-443-9. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona a Johannes LEITNER. Change Management und Organizationsstruktur: Bezirkscaritas Brno. In Renate Buber - Michael Meyer (Hrsg.). Fallstudien zum NPO-Management. Praktische BWL für Vereine und Sozialeinrichtungen. 2. Auflage. Germany: Schäffer - Poeschel Verlag Stuttgart, 2009. s. 180-194, 14 s. Fallstudienbuch. ISBN 978-3-7910-2845-3. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Účinnost kulturní politiky na municipální úrovni. In Veřejné politiky a jejich účinnost: determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 44-49. ISBN 978-80-7399-345-0. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Vlivy financování projektů z evropských fondů na změnu v organizační struktuře nestátních neziskových organizací. In Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v EU: důsledky a nové výzvy pro národní a tegionální trhy práce. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. s. 132-138. ISBN 978-80-7248-466-9. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona, Miroslava JANOUŠKOVÁ a Michal VESELÝ. Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v organizační struktuře. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008. 28 s. Vědecké zprávy. ISBN 978-80-904150-1-0. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona a Mirka WILDMANNOVÁ. The share of nonprofit organisations in the provision of selected public services: culture and social services. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research. 2008. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Proč se divadlo vyplatí. Praha: Kulturní týdeník A2, 2008. 2 s. 31/2008. ISSN 1801-4542. URL info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do vybraných divadel - příspěvkových organizací města Brna. ACTA AERARII PUBLICI. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008, roč. 4/2007, č. 2, s. 36-52. ISSN 1336-8818. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Veřejná politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 120 s. ISBN 978-80-210-4745-7. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona a Jaroslav PICHRT. Analýza stavu a hodnocení odborných praxí a stáží na ESF v letech 2006 – 2008. In Praxe a stáže studentů vysokých škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 106-116. ISBN 978-80-210-4760-0. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Evropské fondy a jejich vliv na na interní uspořádání nestátní neziskové organizace. In NOVOTNÝ, J. a M. LUKEŠ. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací. 1. vydání. Praha: Nakladatelsví Oeconomica, 2008. 12 s. Řada B, GAČR 402/06/0686. ISBN 978-80-245-1473-4. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do brněnských divadel. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. 1. vydání. Praha: VŠE, 2007. s. 102-111. ISBN 978-80-9036-542-1. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Udržitelnost příspěvkových organizací poskytujících kulturní služby. In Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra II. 1. vydání. Banská Bystrica: UMB, 2007. s. 56-62. ISBN 978-80-8083-407-4. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing. Druhé aktualizované vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 13 s. ISBN 978-80-86929-25-5. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Fundraising - získávání finančních prostředků. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 7 s. ISBN 9788086929255. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 12 s. ISBN 9788086929293. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Masmédia. In REKTOŘÍK, Jaroslav akol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. s. 218-226. ISBN 9788086929293. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing ve veřejném sektoru. první. Brno: MU, 2007. 201 s. elektronické skriptum. ISBN 9788021042926. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona, Jarmila NESHYBOVÁ a Jaroslav REKTOŘÍK. Ekonomika kultury a masmédií. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, MU, 2007. 210 s. učebnís text. ISBN 978-80-210-4267-4. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona a Marie HLADKÁ. Nezisková organizace a její vymezení v roli daňového poplatníka. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: UP, 2007. s. 134-142. Monografie. ISBN 978-80-244-1834-6. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Divadla sponzory nelákají. In Lidové noviny - rozhovor. 1. vyd. Brno: Lidové noviny, 2007. s. 7. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura a rozvoj regionu. In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. 1. vydání. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická Katedra financí a účetnictví, 2007. s. 43-49. ISBN 9788070449547. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Problematika zabezpečování veřejných služeb. 2007. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Problematika zabezpečování veřejných služeb. In Problematika zabezpečování veřejných služeb. 1. vydání. Brno: Tribune, 2007. s. 1-184. ISBN 978-80-7399-030-5. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Divadla jako poskytovatelé veřejných služeb. In Problematika zabezpečování veřejných služeb. 1. vydání. Brno: Tribune, 2007. s. 147-155. ISBN 978-80-7399-030-5. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do vybraných divadel města Brna. In Nové trendy, nové nápady 2007. 1. vyd. Znojmo: SVŠE, 2007. s. 68-81. ISBN 978-80-903914-1-3. info
 • NEUMAYER, Michaela, Ulrike SCHNEIDER, Michael MEYER, Johannes LEITNER, Simona ŠKARABELOVÁ, Dana TRÁVNÍČKOVÁ a Miroslav POSPÍŠIL. Nonprofits functions in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic. 1. vyd. Wien: Wirtschaftsuniversität Wein, Institut für Sozialpolitik, 2007. 20 s. Working Paper 02/2007. URL info
 • NESHYBOVÁ, Jarmila a Simona ŠKARABELOVÁ. Marketing vztahů na obcích III. stupně v České republice. In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická, Univerzhita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2007. s. 53-62. ISBN 978-80-7044-954-7. info
 • NEUMAYER, Michaela, Ulrike SCHNEIDER, Michael MEYER, Astrid HAIDER, Simona ŠKARABELOVÁ, Dana TRÁVNÍČKOVÁ a Miroslav POSPÍŠIL. Nonprofits roles in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic. In The Global Pursuit of Social Justice: Challenges to Nonprofits & Civil Society. 1. vyd. USA, Atlanta: ARNOVA, 2007. s. 245-250. ISSN 1802-128X. info
 • HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Institucionální zabezpečení veřejných služeb. In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 8-20. ISBN 80-210-3956-6. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketingová komunikace ve veřejné správě. In Veřejná správa 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 437 - 442, 7 s. ISBN 80-7194-882-9. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Sociální stát a společenská odpovědnost firem. In Sociální ekonomika a sociální podnik jako nástroj veřejných politik. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. s. 56-59. ISBN 80-7044-819-9. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing jako součást řízení regionální a místní správy. In Management regionální a místní správy - Metodický text. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 209-223, 14 s. ISBN 80-210-4141-2. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Zabezpečení a financování veřejných služeb v ČR. In Európske financie - teória, politika, prax. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006. s. 96-106, 10 s. ISBN 80-8083-335-4. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Nestátní neziskový sektor, veřejná správa a rozvoj regionů. In Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 179-199. ISBN 80-210-3623-0. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Daňová asignace jako nový prvek daňové politiky ČR. In Theoretical and practical aspects of public finance. 1. ed. Prague: University of Economics, 2005. s. 152-159. ISBN 80-245-0862-1. info
 • HYÁNEK, Vladimír, Simona ŠKARABELOVÁ a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů. 1. vydání. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005. 40 s. Systematické sledování ekonomického prostředí NNO. ISBN 80-239-5262-5. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona, Vladimír HYÁNEK, Tomáš ROSENMAYER a Miroslav POSPÍŠIL. Expertíza k problematice úpravy právnických osobv návrhu občanského zákoníku. Nadace VIA, 2005. 19 s. URL info
 • HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Úvodní studie pro vyhodnocení globálních grantů. Brno: NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, 2005. 47 s. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Obecně prospěšná společnost jako sociální podnik. In Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. 1. vyd. Ústi nad Labem: Univerzita J.E.Purkyne, 2005. s. neuvedeno, 6 s. ISBN 80-7044-724-9. info
 • HYÁNEK, Vladimír. Kritika konceptu sociální ekonomiky. In Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. 1. vyd. Ústi nad Labem: Univerzita J.E.Purkyne, 2005. s. 214-225. ISBN 80-7044-608-3. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Komunikace a Public Relations. 1. vydání. Brno: MU, 2005. 81 s. ISBN 80-210-3745-8. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Příprava zavádění satelitního účtu neziskových organizací v ČR. In Príležitosti, šance a výzvy pre viaczdrojové financovanie neziskových organizácií. 1. vydání. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 54-64. ISBN 80-8055-930-9. info
 • HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2003. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2004. 25 s. Rozbor. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Výzkum neziskového sektoru. Praha: ICN, o.p.s., 2004. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Neziskovky přesvědčily kvantitou, je čas na kvalitu. Praha: R-PRESSE, spol. s r.o., 2004. info
 • KUZMOVÁ, Petra a Simona ŠKARABELOVÁ. CEE Trust v Českej republike. In Príležitosti, šance a výzvy pre viaczdrojové financovanie neziskových organizácií. 1. vydání. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 42-53. ISBN 80-8055-930-9. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Nadační sektor jako zdroj financování veřejně prospěsných sluzeb v ČR. In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie II. 1. vydání. Banská Bystrica: EF Univerzity Mateja Bela, 2004. s. 150-161. ISBN 80-8055-966-X. info
 • HYÁNEK, Vladimír, Simona ŠKARABELOVÁ, Pavla PEKÁRKOVÁ, Zuzana TŮMOVÁ, Tomáš ROSENMAYER a Miroslav POSPÍŠIL. Ekonomické výsledky nadačních subjektů v roce 2002. 1. vydání. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2004. 32 s. CVNS, 1. ISBN 80-239-3404-X. URL info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Komunikace jako nástroj kvality služeb poskytovaných veřejnou správou. In Public Adminstration 2004. 1. vyd. Pardubice: Univerzit Pardubice, 2004. s. 330-332. ISBN 80-7194-684-2. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Současnost a budoucnost komunikace veřejné správy v ČR. In Tória a prax verejnej správy 2004. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2004. s. 85-89, 4 s. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Přínos nadačních subjektů k ekonomickému rozvoji regionů ČR. In Konkurenceschopnost regionu - rozvoj lidskych zdrojů. 1. vyd. Ústi nad Labem: Univerzita J.E.Purkyne, 2004. s. 276-281. ISBN 80-7044-607-2. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Jednoprocentní daňová asignace. Daňové asignace - cizorodý prvek v daňovém řádu. Praha: ICN o.p.s., 2003. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Reforma veřejné správy a faktory efektivnosti rozvoje regionů. Odvětví kultury. In STRECKOVÁ, Yvonne. Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003. s. 75-84. ISBN 80-210-3074-7. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona, Vladimír HYÁNEK a Petra KUZMOVÁ. Podíl nestátních neziskových organizací na poskytování veřejných služeb. In STRECKOVÁ, Yvonne. Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003. s. 104-130. ISBN 80-210-3074-7. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Asociace NNO - stanovy, smlouvy, připomínky. Bariéry. Časopis pro občanskou společnost. Brno: Sdružení přátel Konta Bariéry, 2003, roč. 7, 2/2003, s. 25. info
 • MALÝ, Ivan a Simona ŠKARABELOVÁ. Challanges for Civic Society Organizations in the Chech Republic. In Society in Transition: Rebuilding Partnership. 1st edition. Praha: Ministry for Regional Development of the Czech Republic, 2003. s. 37-44. ISBN 80-239-0814-6. info
 • MALÝ, Ivan a Simona ŠKARABELOVÁ. Problémy organizací občanské společnosti v České republice. In Společnost v přechodu: Obnova partnerství. 1. vydání. Praha: MMR ČR, 2003. s. 35-41. ISBN 80-239-0813-8. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Místo asignací filantropie. Bariéry. Časopis pro občanskou společnost. Brno: Sdružení přátel Konta Bariéry, 2003, roč. 7, 4/2003, s. 8. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Vliv reformy veřejné správy na financování nestátních neziskových organizací. In Veřejná ekonomika a správa 2003. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU, 2003. s. 33-36. ISBN 80-248-0430-1. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona a Miroslav FORET. Komunikace s veřejností, public relations, lobbování, marketing ve veřejném sektoru. Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., Doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. - editoři. In Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 65-79. Učebnice ÚSC. ISBN 80-210-3278-2. info
 • HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2002. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2003. 20 s. Rozbor. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona a Vladimír HYÁNEK. Participace nestátních neziskových organizací na rozvoji kraje. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 144-152. ISBN 80-210-2775-4. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Možnosti dalšího vzdělávání pracovníků neziskových organizací. Praha: ICN, o.p.s., 2002. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Nové trendy v řízení organizací veřejné správy. In REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Strategie komunikace řízení. Rukoveť místní samosprávy. 1. vyd. Brno-Praha: MU Brno, 2002. s. 31-37. IV. díl. ISBN 80-210-2957-9. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi na úrovni obce a kraje. In REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Strategie komunikace řízení. Rukoveť místní samosprávy. 1. vyd. Brno-Praha: MU Brno, 2002. s. 97-110. IV.díl. ISBN 80-210-2957-9. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona a Petra KUZMOVÁ. Daňové asignace jako alternativní zdroj financování nestátních neziskových organizací - zkušenosti ze SR, perspektivy v ČR. In Ekonomika a občan v procesu integrace. 1. vydání. Ústí n/L.: Univerzita J.E. Purkyně, 2002. s. 111-118. ISBN 80-7044-423-1. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Když se řekne nezisková organizace. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 130 s. Příručka. ISBN 80-210-3031-3. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Partnerství nestátních neziskových organizací a veřejné správy jako předpoklad efektivnosti veřejných služeb. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. první. Brno: MU, 2001. s. 409-423. část první. ISBN 80-210-2533-6. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah obcí k neziskovým organizacím v Rakousku a SRN. In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1.vydání. Brno: MU, 2001. s. 48-55. ISBN 80-210-2514-X. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Kultura. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika veřejného sektoru. druhé vydání. Brno: MU, 2001. s. 104-116. ISBN 80-210-2550-6. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Masmédia. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika veřejného sektoru. druhé vydání. Brno: MU, 2001. s. 176-183. ISBN 80-210-2550-6. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Marketing. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru.Základy ekonomiky, teorie a řízení. První vydání. Praha: Ekopress, 2001. s. 80-88. ISBN 80-86119-41-6. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Fundraising. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru.Základy ekonomiky, teorie a řízení. První vydání. Praha: Ekopress, 2001. s. 88-96. ISBN 80-86119-41-6. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona a Vladimír HYÁNEK. Interakce veřejného sektoru s neziskovým - synergická efektivnost v rámci regionu. In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. Brno: MU, 2001. s. 114-146. ISBN 80-210-2571-9. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura financování neziskového sektoru v Německu a Rakousku. Praha: Informační centrum nezisk.organizací, 2001. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura neziskového sektoru v Německu a Rakousku. Praha: Ministerstvo vnitra, 2001. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Vymezení obecné prospěšnosti jako předpoklad daňových úlev neziskových organizací. In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. 1. vydání. Ústí n./L.: UJEP, 2001. s. 39-47. ISBN 80-7044-345-6. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Analýza transformace neziskového sektoru v ČR. In Veřejná ekonomika a správa 2001. první vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001. s. 109-116. ISBN 80-7078-936-0. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Simona KOZÁKOVÁ. Závěry k členění neziskového sektoru a k legislativě. In Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku. 1.vydání. Brno: MU, 2000. s. 144-148. ISBN 80-210-2259-0. info
 • HYÁNEK, Vladimír a Simona KOZÁKOVÁ. Legislativní úprava neziskových organizací v Rakousku. In Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku. 1.vydání. Brno: MU, 2000. s. 110-136. ISBN 80-210-2259-0. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah neziskového sektoru a obcí v SRN a Rakousku. Praha: Verlag Dashöfer, 2000. Územní samospráva v praxi. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Neziskové organizace a jejich role v rozvoji regionu. In Institucionální podpora podnikání v regionech. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 127-130. ISBN 80-210-2403-8. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Neziskový sektor a obce ve vybraných zemích EU. In Evropská unie, obce a města. 1. vydání. Brno: MU, 2000. s. 101-107. ISBN 80-210-2385-6. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Reforma veřejné správy a ji doprovázející zákony ve vztahu k neziskovým organizacím. In Problematika financovania verejného sektora z aspektu jeho príjmov a výdavkov. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2000. s. 401-412. ISBN 80-225-1406-3. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Kolektivní nátlak nebo veřejný zájem? Editor: Ivan Malý. In Problémy definování a prosazování veřejného zájmu. 1. vydání. Brno: MU, 1999. s. 37-48. ISBN 80-210-2236-1. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Kultura. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika veřejného sektoru. 1999. vyd. Brno: MU, 1999. s. 94-104. ISBN 80-210-2045-8. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Masmédia. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika veřejného sektoru. 1999. vyd. Brno: MU, 1999. s. 162-168. ISBN 80-210-2045-8. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah neziskového sektoru, státu a obcí ve vybraných zemích EU. In Neziskový sektor v teorii a praxi rozvoje společnosti a regionu. 1.vydání. Ústí nad Labem: UJEP, 1999. s. 104-117. ISBN 80-7044-271-9. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. New Public Management - alternativa řízení veřejné správy. In Veřejná ekonomika a správa ´´99. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 1999. s. 90-95. ISBN 80-7078-760-0. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Družstevnictví v německy mluvícíh zemích. In Družstevnictví v podmínkách tržní ekonomiky. 1. vydání. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E.Purkyně, 1998. s. 149-156. ISBN 80-7044-230-1. info
 • SCHAAD, Martina. Nonprofit-Organisationen in der ökonomischen Theorie. Přel. Simona Kozáková. 1. vydání. Brno: MU, 1998. 250 s. ISBN 80-210-1971-9. info

17. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.