Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra financí


kancelář: 409
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5547
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra financí
  Lipová 41a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: Ph.D. v oboru Řízení a ekonomika průmyslu, Vysoké učení technické v Brně, téma disertační práce Návrh nástrojů na podporu rozhodování klienta leasingové firmy, školitel prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
 • 1997: doplňující pedagogické studium pro vysokoškolské učitele - Kabinet celoživotního vzdělávání, VUT v Brně,
 • 1993: Ing. v oboru Ekonomika a řízení strojírenské výroby na VUT v Brně, diplomová práce na téma Analýza informačních zdrojů a potřeb podnikového managementu.
Přehled praxe
 • 2003 - dosud: odborná asistentka, Katedra financí ESF MU,
 • 1994 - 2002: odborná asistentka, Ústav ekonomiky a managementu, Fakulta podnikatelská VUT v Brně,
 • 1993 - 1994: účetní metodik, Minolta, s. r. o., Brno.
Pedagogická činnost
 • Výuka: V současnosti se zabývám převážně výukou předmětů Finanční účetnictví I, Finanční účetnictví II, Účetní systémy na PC a Abeceda mzdových systémů.
  V minulých letech - na VUT - jsem se věnovala výuce předmětů: Účetnictví, Účetnictví II, Finance podniku a Finanční řízení podniku. Zde jsem také 3 roky vykonávala funkci studijního poradce oboru Řízení a ekonomika podniku.
 • Vedení diplomových prací: V průběhu své pedagogické praxe jsem dosud byla vedoucí cca 100 diplomových a 60 bakalářských prací.
 • Členství ve státních zkušebních komisích: Účastním se pravidelně státních závěrečných zkoušek jako členka komise oboru Finanční podnikání na ESF MU, v některých letech také na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, na vysoké škole Akademie Sting. V letech 1996 až 2003 jsem byla členkou komisí pro SZZ také na Fakultě podnikatelské VUT.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zaměřuji se především na oblast identifikace a vykazování nehmotných aktiv a aplikace ekonomického software ve výuce.
  V minulých letech jsem se podílela na řešení níže uvedených grantových úkolů a výzkumných záměrů:
  2011 - 2013: projekt GACR č. 403/11/0447 Analýza účetních a daňových postupů při fúzích - spoluřešitelka,
  2011 - 2013: projekt Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF - garant inovací,
  2006 - 2007: projekty specifického výzkumu katedry financí č. 561704, 561706,
  2004 -2005: projekt Vliv účetních metod na vykazování výkonnosti podniku GACR č. 402/04/1430 - spoluřešitelka,
  2000 - 2002: Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region.CEZ J22/98:265100017.
  1999 - 2000: Manažment likvidity firmy (s Ekonomickou Univerzitou Bratislava),
  1998: Výběr zdroje financování s cílem optimalizace kapitálové struktury a zvýšení tržní hodnoty podniku, Fond rozvoje vědecko-výzkumných projektů VUT v Brně,
  1996: Využití informačních technologií v oblasti poradenství pro malé a střední podnikání, Fond VUT pro vědy a umění
Akademické stáže
 • 1997: studijní pobyt na Nottingham Business School, Nottingham Trent University, UK
  2008: studijní pobyt na Wien Univesitat, Rakousko.
Universitní aktivity
 • Pracovala jsem v oborové akreditační komisi oboru Finanční podnikání na ESF.
  V letech 1996 až 2002 jsem byla členkou akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně.
Mimouniversitní aktivity
 • Aktivně se účastním procesu certifikace vzdělávání účetních v České republice a od roku 2003 jsem členkou Komory certifikovaných účetních.
Publikační činnost
 • • Cena děkana ESF 2015 – 2. místo v kategorii pro akademické pracovníky nejlepší vědecký článek (autorský kolektiv).
  • Cena děkana ESF 2014 – 1. místo v kategorii pro akademické pracovníky nejlepší odborná monografie (autorský kolektiv).
  Jsem autorkou a spoluautorkou více než 90 publikací - článků a konferenčních příspěvků, skript, kapitol v monografiích a výzkumných zprávách.
  Druh výsledku Počet Články v časopisech 4, Kapitoly v odborných knihách 8, Článek ve sborníku ISI 5, Články ve sborníku 53, Učebnice 4, Učební testy, pomůcky 6, Ostatní 12.
  Celkem 92
Vybrané publikace
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Finanční účetnictví (postupy účtování). 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 239 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7380-644-6. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Reporting of Goodwill in Mergers & Acquisitions. In Nešleha, J. a T. Plíhal, K. Urbanovský. European Financial Systems. Proceedings of the 14th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 426 - 431. ISBN 978-80-210-8609-8. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Current Issues of Accounting for Intangibles in Various Reporting Systems. In Jan Krajíček, Josef Nešleha, Karel Urbanovský. European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University, 2016. s. 400-407. ISBN 978-80-210-8308-0. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Selected Aspects of Mergers and Acqussitions in Central and Eastern Europe. In 3th International Multidisciplinary Scientitific Conference on Social Science and Arts. SGEM 2016. Conference Proceedings. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 51"Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016. s. 537-544. ISBN 978-619-7105-74-2. doi:10.5593/sgemsocial2016B23. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Reporting ogf Intangibles in Different Reporting Systems. In 3th International Multidisciplinary Scientitific Conference on Social Science and Arts. SGEM 2016. Conference Proceedings. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 51"Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016. s. 513-520. ISBN 978-619-7105-74-2. doi:10.5593/sgemsocial2016B23. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Intangibles in Different Reporting systems across the World. In Kliestik, T. 16th International Scientific Conference Globalization and Its Scio-Economic Consequences. Žilina: University of Zilina, 2016. s. 1077-1084. ISBN 978-80-8154-191-9. info
 • HÝBLOVÁ, Eva a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Harmonization of Small and Medium-sized Enterprises Accounting in Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council on the Financial Statements. In Miroslav Čulík. Financial Management of Firms and Financial Institutions. Proceedings (Part II). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2015. s. 414 - 421. ISBN 978-80-248-3865-6. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana, Jaroslav SEDLÁČEK a Eva HÝBLOVÁ. Mergers and Acquisitions in the Selected Countries of Central and Eastern Europe. In Deev, O., V. Kajurová a J. Krajíček. Proceedings of the 11th International Scientific Conference on European Financial Systems 2014. Brno: Masaryk University, 2014. s. 351-358. ISBN 978-80-210-7153-7. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Reporting of Goodwill in Mergers and Acquisitions. In SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences. SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism. Sofia (Bulgaria): STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 2014. s. 623-629. ISBN 978-619-7105-26-1. doi:10.5593/sgemsocial2014/B22/S6.079. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana, Jaroslav SEDLÁČEK a Eva HÝBLOVÁ. Analysis of Mergers in Selected Countries in Central and Eastern Europe. In Mendel University in Brno. Conference Proceedings Enterprise and Competitive Enviroment. Brno: Martin Stříž, Bučovice, Czech Republic, 2013. ISBN 978-80-87106-64-8. info
 • HÝBLOVÁ, Eva, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Jaroslav SEDLÁČEK. FAIR VALUE IN COMPANY TRANSFORMATIONS. In Hradec Economic Days 2013, Peer Reviewed Conference Proceedings, Part III. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2013. s. 107-112. ISBN 978-80-7435-251-5. URL info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Analysis of the Development of Ownership Structure in the Czech Merger Market. In Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karviná: OPF SLU, 2012. s. 348-356. ISBN 978-80-7248-753-0. URL URL info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Eva HÝBLOVÁ. Comparison of accounting methods for business combinations. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2012, LX, č. 2, s. 315-324. ISSN 1211-8516. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Finanční účetnictví. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5832-3. info
 • HÝBLOVÁ, Eva, Jaroslav SEDLÁČEK a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Development of Mergers in the Czech Republic in 2001-2010. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: MENDELU, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 133 - 139. ISSN 1211-8516. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana a Eva HÝBLOVÁ. Changes in Reporting of Goodwill in Mergers & Acquisitions. In Mgr. Petr Červinek. European Financial Systems 2012. Brno: Masaryk University, 2012. s. 119-124. ISBN 978-80-210-5940-5. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana, Jaroslav SEDLÁČEK a Eva HÝBLOVÁ. DISCLOSURE OF INTANGIBLES IN MERGERS & ACQUISITIONS. In Carpathian Logistics Congress. Lázně Priessnitz, Jeseník, 2012. 6 s. info
 • HÝBLOVÁ, Eva a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Nové přístupy k odpisování dlouhodobého hmotného majetku. Vysoká škola ekonomická v Praze, Oeconomica, 2012. s. 43-51. ISBN 978-80-245-1904-3. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Alois KONEČNÝ a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Methods for Valuation of a Target Company at the M&A Market. In Nikos Mastorakis, Elena Zaitseva, Dragan Randjelovic, Kevin Kam Fung Yuen, Claudia-Georgeta Carstea, Sorinel Capusneanu, Alin Larion. MATHEMATICAL METHODS for INFORMATION SCIENCE and ECONOMICS. 1. vyd. Montreux: WSEAS Press, 2012. s. 255-260. ISBN 978-1-61804-148-7. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Praktikum finančního účetnictví k osvojení postupů účtování v obchodních společnostech. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 157 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7380-305-6. info
 • HÝBLOVÁ, Eva a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Riziko a nejistota v oceňování majetku a závazků. In Evropské finanční systémy 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 99-104, 5 s. ISBN 978-80-210-5509-4. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Eva HÝBLOVÁ. Development of mergers and acquisitions in the conditions of the Czech economy 2001–2010. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2011, LIX, č. 7, s. 337-346. ISSN 1211-8516. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. An Analysis of Different Approaches in Reporting on Intangible Assets and Intellectual Capital. In 2nd European Conference on Intellectual Capital. 2010. ISBN 978-1-906638-59-7. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana a Eva HÝBLOVÁ. Srovnání vykazování nehmotných aktiv v různých účetních systémech. In Evropské finanční systémy 2010. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 250 s. ISBN 978-80-210-5182-9. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Why Are the Intangible Assets so Interesting for Revenue Authorities? In Global Conference on Business and Finance Proceesings, Volume 4, No. 1. 2009. vyd. Atlantic City, USA: The Institute for Business and Finance Research, 2009. ISSN 1931-0285. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Vykazování nehmotných aktiv a intelektuálního kapitálu. In Sborník příspěvků mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-798-9. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Reporting on Intagible Assets and Intellectual Capital. In American Canadian Conference for Academic Disciplines. Toronto: International Journal of Arts & Sciences, 2009. ISSN 1943-6114. info
 • HÝBLOVÁ, Eva a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Aktuální změny Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. In Evropské finanční systémy 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 124-130, 290 s. ISBN 978-80-210-4882-9. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Accounting for Intangible Assets and Reporting Intangible Capital. In V. International Conference on Applied Business Research 2009. Mendel University in Brno, Czech Republic, Kasetsart University, Thailand, University of Malta, 2009. ISBN 978-80-7375-325-2. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Many Changes in Recognition and Depreciation of Intangibles. In 4th workshop on visualising, measuring and managing intangibles and intellectual capital. 2008. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Review of the article Challenges in Teaching Large Online Sections. Toronto: Proceedings of the Fourteenth Americas Conference on Information Systems, Toronto, Canada, 2008. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Praktikum z předmětu Abeceda mzdových systémů. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 252 s. ISBN 978-80-210-4382-4. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana a Eva HÝBLOVÁ. Comparison of differences in reporting of intangible assets: a broader perspective. In Sprawozdawczosc i rewizja finansowa w kszaltowaniu wiarygodnosci informacji ekonomicznej. 1. vyd. Krakow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. s. 253-260. ISBN 978-83-7228-373-3. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, 2005. 331 s. ISBN 80-86119-95-5. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Zpracování účetních agend na PC. In Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Účetnictví a daně ve třetím tisíciletí. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2005. s. 103-106. ISBN 80-7248-326-9. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. První použití IFRS a inspirace pro výuku účetnictví. In Sborník pedagogické konference Účetní výkaznictví v ČR a implementace IFRS do výuky. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2005. s. 129-134, 5 s. ISBN 80-245-0937-7. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Účetní systémy na PC. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 102 s. ISBN 80-210-3904-3. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Eva HÝBLOVÁ. Vliv účetních metod na vykazování výkonnosti podniku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 97 s. První. ISBN 80-210-3893-4. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Změny v účtových rozvrzích podnikatelských subjektů. Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko - správní fakulta,, 2004. 4 s. ISBN 80-210-3493-9. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Vliv účetních metod v oblasti dlouhodobého majetku na vykazování výkonnosti podniku. In Finanční politika a optimálny systém zdańovania vo vazbe na efektivnosť fungování ekonomiky. 2004. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2004. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Finanční systémy kandidátských zemí po vstupu do Evropské unie - editor. In Finanční systémy kandidátských zemí po vstupu do Evropské unie. Brno (Czech Republic): Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3493-9. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Změny v účtových rozvrzích podnikatelů a výuka účetnictví. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín (Czech Republic): Univerzita Tomáše Bati, 2003. ISBN 80-7318-130-4. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Změny ve výuce účetnictví v souvislostech s legislativními změnami v ČR. In Tranzitívne ekonomiky v procese evropské integrácie. Bratislava (Slovak Republic): Ekonomická univerzita, 2003. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Problematika výuky účetnictví v kontextu zásadních změn v účtových rozvrzích podnikatelů. In Mezinárodní vědecký seminář Financování firem. Brno (Czech Republic): Masarykova univerzita, 2003. s. 21-25. ISBN 80-210-3209-X. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Návrh na využití leasingového makléře pro optimalizaci finančního řízení podniku. In Sysémové řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 5 s. ISBN 80-210-2533-6. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Possibilities of Using Services of Leasing Broker in Financial Management of Company. In Business Development in Central and Eastern Europe: Implications fo the Economics Integration into Wider Europe. Brno (Czech Republic): Brno University of Technology, 2002. s. 282-285. ISBN 80-86510-39-5. info
 • KONEČNÝ, Miloš, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Mária REŽNÁKOVÁ a Marek ZINECKER. Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region - dílčí výzkumná zpráva CEZ J22/98:265100017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Návrh nástrojů na podporu rozhodování klienta leasingové firmy (PhD. thesis). Brno: Vysoké učení technické, 2001. 146 s. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Návrh vhodných nástrojů pro usnadnění rozhodování o výběru leasingového produktu. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Vysoké učení technické, 2001. ISBN 80-214-2102-9. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Analýza informací o leasingu v odborném tisku a návrh prostředků na podporu rozhodování klienta leasingové firmy. In The Czech Economy at the Turn to the Milennium. Brno (Czech Republic): Masaryk University, 2001. s. 477-488. ISBN 80-210-2533-6. info
 • SOLAŘ, Jan a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Finační řízení (výsledky analýzy firem) - výzkumná zpráva CEZ J22/98:265100017. Brno (Czech republic): Vysoké učení technické v Brně, 2000. 53 s. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana a Mária REŽNÁKOVÁ. Possibilities for External Financing of Company Development. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe. Toruň (Poland): Nicholas Copernicus University of Torun, 1999. s. 445-456. ISBN 83-231-1107-3. info
 • KALOUDA, František a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Problems and Methods of Financial Management in th Czech Republic. In ABBA 1998 International Conference. 1998. vyd. Budapešť (Maďarsko): Academy of Business and Administrative Sciences, 1998. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Comparison of Financial Management Courses in Business and Management Faculty TU Brno and Nottingham Trent University. In Universities at Preparing Economists to Enter the European Union. Brno (Czech Republic): Masaryk University, 1998. s. 142-148. ISBN 80-210-1882-8. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Příspěvek k problematice stanovení kritérií rozhodování klienta při výběru leasingové firmy. In Súčasné trendy v manažmentě. 1998. vyd. Bratislava (Slowak Republic): Univerzita Komenského, 1998. s. 40-43. ISBN 80-967876-3-2. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Computer Aided Investment Decisions. In WORKSHOP 97: ECONOMICS & BUSINESS ACTIVITIES. Praha (Czech Republic): České vysoké učení technické, 1997. 1528 s. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Importance of Lease Financing in the Development of Czech Economy and its Integration into European Structure. In Business Development in Central and Eastern Europe: Implications fo the Economics Integration into wider Europe. Blansko (Czech Republic): Technical University of Brno, 1997. s. 333-341. ISBN 80-85895-12-9. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Importance of Lease Financing in the Development of Czech Economy. In Business and Development in Theory and Practice. 1997. vyd. Cheb (Czech Republic): Západočeská univerzita Plzeň, 1997. s. 15-22. ISBN 80-7082-326-7. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Význam leasingového financování v rozvoji české ekonomiky. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Finanční management. Ostrava (Czech Republic): VŠB-TU Ostrava, 1997. s. 205-209. ISBN 80-7078-461-X. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Expert System Aplications in Financial Management of a Company. In Small and Medium Firms Management with Computer Support. Brno (Czech Republic): Technical University of Brno, 1997. s. 58-63. ISBN 80-214-0904-5. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Focus on the Problem of Computer Aided Investment Decisions. In Business Development in Central and Eastern Europe: Implications fo the Economics Integration into wider Europe. Blansko (Czech Republic): Technical University of Brno, 1995. s. 236 - 239. ISBN 80-214-6966-8. info

21. 6. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.