Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.


kancelář: 409
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5547
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra financí
  Lipová 41a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: Ph.D. v oboru Řízení a ekonomika průmyslu, Vysoké učení technické v Brně, téma disertační práce Návrh nástrojů na podporu rozhodování klienta leasingové firmy, školitel prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
 • 1997: doplňující pedagogické studium pro vysokoškolské učitele - Kabinet celoživotního vzdělávání, VUT v Brně,
 • 1993: Ing. v oboru Ekonomika a řízení strojírenské výroby na VUT v Brně, diplomová práce na téma Analýza informačních zdrojů a potřeb podnikového managementu.
Přehled praxe
 • 2003 - dosud: odborná asistentka, Katedra financí ESF MU,
 • 1994 - 2002: odborná asistentka, Ústav ekonomiky a managementu, Fakulta podnikatelská VUT v Brně,
 • 1993 - 1994: účetní metodik, Minolta, s. r. o., Brno.
Pedagogická činnost
 • Výuka: V současnosti se zabývám převážně výukou předmětů Finanční účetnictví I, Finanční účetnictví II, Účetní systémy na PC a Abeceda mzdových systémů.
  V minulých letech - na VUT - jsem se věnovala výuce předmětů: Účetnictví, Účetnictví II, Finance podniku a Finanční řízení podniku. Zde jsem také 3 roky vykonávala funkci studijního poradce oboru Řízení a ekonomika podniku.
 • Vedení diplomových prací: V průběhu své pedagogické praxe jsem dosud byla vedoucí cca 100 diplomových a 60 bakalářských prací.
 • Členství ve státních zkušebních komisích: Účastním se pravidelně státních závěrečných zkoušek jako členka komise oboru Finanční podnikání na ESF MU, v některých letech také na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, na vysoké škole Akademie Sting. V letech 1996 až 2003 jsem byla členkou komisí pro SZZ také na Fakultě podnikatelské VUT.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zaměřuji se především na oblast identifikace a vykazování nehmotných aktiv a aplikace ekonomického software ve výuce.
  V minulých letech jsem se podílela na řešení níže uvedených grantových úkolů a výzkumných záměrů:
  2011 - 2013: projekt GACR č. 403/11/0447 Analýza účetních a daňových postupů při fúzích - spoluřešitelka,
  2011 - 2013: projekt Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF - garant inovací,
  2006 - 2007: projekty specifického výzkumu katedry financí č. 561704, 561706,
  2004 -2005: projekt Vliv účetních metod na vykazování výkonnosti podniku GACR č. 402/04/1430 - spoluřešitelka,
  2000 - 2002: Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region.CEZ J22/98:265100017.
  1999 - 2000: Manažment likvidity firmy (s Ekonomickou Univerzitou Bratislava),
  1998: Výběr zdroje financování s cílem optimalizace kapitálové struktury a zvýšení tržní hodnoty podniku, Fond rozvoje vědecko-výzkumných projektů VUT v Brně,
  1996: Využití informačních technologií v oblasti poradenství pro malé a střední podnikání, Fond VUT pro vědy a umění
Akademické stáže
 • 1997: studijní pobyt na Nottingham Business School, Nottingham Trent University, UK
  2008: studijní pobyt na Wien Univesitat, Rakousko.
Universitní aktivity
 • Pracovala jsem v oborové akreditační komisi oboru Finanční podnikání na ESF.
  V letech 1996 až 2002 jsem byla členkou akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně.
Mimouniversitní aktivity
 • Aktivně se účastním procesu certifikace vzdělávání účetních v České republice a od roku 2003 jsem členkou Komory certifikovaných účetních.
Publikační činnost
 • • Cena děkana ESF 2015 – 2. místo v kategorii pro akademické pracovníky nejlepší vědecký článek (autorský kolektiv).
  • Cena děkana ESF 2014 – 1. místo v kategorii pro akademické pracovníky nejlepší odborná monografie (autorský kolektiv).
  Jsem autorkou a spoluautorkou více než 90 publikací - článků a konferenčních příspěvků, skript, kapitol v monografiích a výzkumných zprávách.
  Druh výsledku Počet Články v časopisech 4, Kapitoly v odborných knihách 8, Článek ve sborníku ISI 5, Články ve sborníku 53, Učebnice 4, Učební testy, pomůcky 6, Ostatní 12.
  Celkem 92
Vybrané publikace
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Finanční účetnictví (postupy účtování). 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 239 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7380-644-6. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Reporting of Goodwill in Mergers & Acquisitions. In Nešleha, J. a T. Plíhal, K. Urbanovský. European Financial Systems. Proceedings of the 14th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 426 - 431, 6 s. ISBN 978-80-210-8609-8. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Current Issues of Accounting for Intangibles in Various Reporting Systems. In Jan Krajíček, Josef Nešleha, Karel Urbanovský. European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University, 2016. s. 400-407, 8 s. ISBN 978-80-210-8308-0. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Selected Aspects of Mergers and Acqussitions in Central and Eastern Europe. In 3th International Multidisciplinary Scientitific Conference on Social Science and Arts. SGEM 2016. Conference Proceedings. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 51"Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016. s. 537-544, 8 s. ISBN 978-619-7105-74-2. doi:10.5593/sgemsocial2016B23. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Reporting ogf Intangibles in Different Reporting Systems. In 3th International Multidisciplinary Scientitific Conference on Social Science and Arts. SGEM 2016. Conference Proceedings. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 51"Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016. s. 513-520, 8 s. ISBN 978-619-7105-74-2. doi:10.5593/sgemsocial2016B23. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Intangibles in Different Reporting systems across the World. In Kliestik, T. 16th International Scientific Conference Globalization and Its Scio-Economic Consequences. Žilina: University of Zilina, 2016. s. 1077-1084, 8 s. ISBN 978-80-8154-191-9. info
 • HÝBLOVÁ, Eva a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Harmonization of Small and Medium-sized Enterprises Accounting in Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council on the Financial Statements. In Miroslav Čulík. Financial Management of Firms and Financial Institutions. Proceedings (Part II). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2015. s. 414 - 421, 8 s. ISBN 978-80-248-3865-6. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana, Jaroslav SEDLÁČEK a Eva HÝBLOVÁ. Mergers and Acquisitions in the Selected Countries of Central and Eastern Europe. In Deev, O., V. Kajurová a J. Krajíček. Proceedings of the 11th International Scientific Conference on European Financial Systems 2014. Brno: Masaryk University, 2014. s. 351-358, 8 s. ISBN 978-80-210-7153-7. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Reporting of Goodwill in Mergers and Acquisitions. In SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences. SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism. Sofia (Bulgaria): STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 2014. s. 623-629, 7 s. ISBN 978-619-7105-26-1. doi:10.5593/sgemsocial2014/B22/S6.079. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana, Jaroslav SEDLÁČEK a Eva HÝBLOVÁ. Analysis of Mergers in Selected Countries in Central and Eastern Europe. In Mendel University in Brno. Conference Proceedings Enterprise and Competitive Enviroment. Brno: Martin Stříž, Bučovice, Czech Republic, 2013. ISBN 978-80-87106-64-8. info
 • HÝBLOVÁ, Eva, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Jaroslav SEDLÁČEK. FAIR VALUE IN COMPANY TRANSFORMATIONS. In Hradec Economic Days 2013, Peer Reviewed Conference Proceedings, Part III. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2013. s. 107-112, 6 s. ISBN 978-80-7435-251-5. URL info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Analysis of the Development of Ownership Structure in the Czech Merger Market. In Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karviná: OPF SLU, 2012. s. 348-356, 9 s. ISBN 978-80-7248-753-0. URL URL info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Eva HÝBLOVÁ. Comparison of accounting methods for business combinations. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, 2012, LX, č. 2, s. 315-324. ISSN 1211-8516. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Finanční účetnictví. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5832-3. info
 • HÝBLOVÁ, Eva, Jaroslav SEDLÁČEK a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Development of Mergers in the Czech Republic in 2001-2010. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: MENDELU, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 133 - 139. ISSN 1211-8516. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana a Eva HÝBLOVÁ. Changes in Reporting of Goodwill in Mergers & Acquisitions. In Mgr. Petr Červinek. European Financial Systems 2012. Brno: Masaryk University, 2012. s. 119-124, 6 s. ISBN 978-80-210-5940-5. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana, Jaroslav SEDLÁČEK a Eva HÝBLOVÁ. DISCLOSURE OF INTANGIBLES IN MERGERS & ACQUISITIONS. In Carpathian Logistics Congress. Lázně Priessnitz, Jeseník, 2012. 6 s. info
 • HÝBLOVÁ, Eva a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Nové přístupy k odpisování dlouhodobého hmotného majetku. : Vysoká škola ekonomická v Praze, Oeconomica, 2012. s. 43-51. ISBN 978-80-245-1904-3. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Alois KONEČNÝ a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Methods for Valuation of a Target Company at the M&A Market. In Nikos Mastorakis, Elena Zaitseva, Dragan Randjelovic, Kevin Kam Fung Yuen, Claudia-Georgeta Carstea, Sorinel Capusneanu, Alin Larion. MATHEMATICAL METHODS for INFORMATION SCIENCE and ECONOMICS. 1. vyd. Montreux: WSEAS Press, 2012. s. 255-260, 6 s. ISBN 978-1-61804-148-7. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Praktikum finančního účetnictví k osvojení postupů účtování v obchodních společnostech. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 157 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7380-305-6. info
 • HÝBLOVÁ, Eva a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Riziko a nejistota v oceňování majetku a závazků. In Evropské finanční systémy 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 99-104, 5 s. ISBN 978-80-210-5509-4. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Eva HÝBLOVÁ. Development of mergers and acquisitions in the conditions of the Czech economy 2001–2010. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, 2011, LIX, č. 7, s. 337-346. ISSN 1211-8516. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. An Analysis of Different Approaches in Reporting on Intangible Assets and Intellectual Capital. In 2nd European Conference on Intellectual Capital. 2010. ISBN 978-1-906638-59-7. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana a Eva HÝBLOVÁ. Srovnání vykazování nehmotných aktiv v různých účetních systémech. In Evropské finanční systémy 2010. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 250 s. ISBN 978-80-210-5182-9. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Why Are the Intangible Assets so Interesting for Revenue Authorities? In Global Conference on Business and Finance Proceesings, Volume 4, No. 1. 2009. vyd. Atlantic City, USA: The Institute for Business and Finance Research, 2009. ISSN 1931-0285. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Vykazování nehmotných aktiv a intelektuálního kapitálu. In Sborník příspěvků mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-798-9. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Reporting on Intagible Assets and Intellectual Capital. In American Canadian Conference for Academic Disciplines. Toronto: International Journal of Arts & Sciences, 2009. ISSN 1943-6114. info
 • HÝBLOVÁ, Eva a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Aktuální změny Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. In Evropské finanční systémy 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 124-130, 290 s. ISBN 978-80-210-4882-9. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Accounting for Intangible Assets and Reporting Intangible Capital. In V. International Conference on Applied Business Research 2009. : Mendel University in Brno, Czech Republic, Kasetsart University, Thailand, University of Malta, 2009. ISBN 978-80-7375-325-2. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Many Changes in Recognition and Depreciation of Intangibles. In 4th workshop on visualising, measuring and managing intangibles and intellectual capital. 2008. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Review of the article Challenges in Teaching Large Online Sections. Toronto: Proceedings of the Fourteenth Americas Conference on Information Systems, Toronto, Canada, 2008. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Radim LINKA a Petr VALOUCH. Praktikum Finančního účetnictví. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. 240 s. ISBN 978-80-7380-050-5. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Praktikum z předmětu Abeceda mzdových systémů. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 252 s. ISBN 978-80-210-4382-4. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana a Eva HÝBLOVÁ. Comparison of differences in reporting of intangible assets: a broader perspective. In Sprawozdawczosc i rewizja finansowa w kszaltowaniu wiarygodnosci informacji ekonomicznej. 1. vyd. Krakow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. s. 253-260, 8 s. ISBN 978-83-7228-373-3. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Radim LINKA a Petr VALOUCH. Praktikum z finančního účetnictví. Brno: ESF MU v Brně, 2005. 197 s. ISBN 80-210-3794-6. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, 2005. 331 s. ISBN 80-86119-95-5. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Zpracování účetních agend na PC. In Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Účetnictví a daně ve třetím tisíciletí. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2005. s. 103-106, 4 s. ISBN 80-7248-326-9. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. První použití IFRS a inspirace pro výuku účetnictví. In Sborník pedagogické konference Účetní výkaznictví v ČR a implementace IFRS do výuky. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2005. s. 129-134, 5 s. ISBN 80-245-0937-7. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Účetní systémy na PC. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 102 s. ISBN 80-210-3904-3. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Eva HÝBLOVÁ. Vliv účetních metod na vykazování výkonnosti podniku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 97 s. První. ISBN 80-210-3893-4. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Změny v účtových rozvrzích podnikatelských subjektů. Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko - správní fakulta, 2004. 4 s. ISBN 80-210-3493-9. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Vliv účetních metod v oblasti dlouhodobého majetku na vykazování výkonnosti podniku. In Finanční politika a optimálny systém zdańovania vo vazbe na efektivnosť fungování ekonomiky. 2004. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2004. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Finanční systémy kandidátských zemí po vstupu do Evropské unie - editor. In Finanční systémy kandidátských zemí po vstupu do Evropské unie. Brno (Czech Republic): Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3493-9. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana, Radim LINKA, Jaroslav SEDLÁČEK a Petr VALOUCH. Sbírka příkladů z finančního účetnictví. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 163 s. ISBN 80-210-3191-3. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Změny v účtových rozvrzích podnikatelů a výuka účetnictví. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín (Czech Republic): Univerzita Tomáše Bati, 2003. ISBN 80-7318-130-4. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Změny ve výuce účetnictví v souvislostech s legislativními změnami v ČR. In Tranzitívne ekonomiky v procese evropské integrácie. Bratislava (Slovak Republic): Ekonomická univerzita, 2003. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Problematika výuky účetnictví v kontextu zásadních změn v účtových rozvrzích podnikatelů. In Mezinárodní vědecký seminář Financování firem. Brno (Czech Republic): Masarykova univerzita, 2003. s. 21-25. ISBN 80-210-3209-X. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Návrh na využití leasingového makléře pro optimalizaci finančního řízení podniku. In Sysémové řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 5 s. ISBN 80-210-2533-6. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Possibilities of Using Services of Leasing Broker in Financial Management of Company. In Business Development in Central and Eastern Europe: Implications fo the Economics Integration into Wider Europe. Brno (Czech Republic): Brno University of Technology, 2002. s. 282-285. ISBN 80-86510-39-5. info
 • KONEČNÝ, Miloš, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Mária REŽNÁKOVÁ a Marek ZINECKER. Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region - dílčí výzkumná zpráva CEZ J22/98:265100017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Návrh nástrojů na podporu rozhodování klienta leasingové firmy (PhD. thesis). Brno: Vysoké učení technické, 2001. 146 s. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Návrh vhodných nástrojů pro usnadnění rozhodování o výběru leasingového produktu. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Vysoké učení technické, 2001. ISBN 80-214-2102-9. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Analýza informací o leasingu v odborném tisku a návrh prostředků na podporu rozhodování klienta leasingové firmy. In The Czech Economy at the Turn to the Milennium. Brno (Czech Republic): Masaryk University, 2001. s. 477-488. ISBN 80-210-2533-6. info
 • SOLAŘ, Jan a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Finační řízení (výsledky analýzy firem) - výzkumná zpráva CEZ J22/98:265100017. Brno (Czech republic): Vysoké učení technické v Brně, 2000. 53 s. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana a Mária REŽNÁKOVÁ. Possibilities for External Financing of Company Development. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe. Toruň (Poland): Nicholas Copernicus University of Torun, 1999. s. 445-456. ISBN 83-231-1107-3. info
 • KALOUDA, František a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Problems and Methods of Financial Management in th Czech Republic. In ABBA 1998 International Conference. 1998. vyd. Budapešť (Maďarsko): Academy of Business and Administrative Sciences, 1998. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Comparison of Financial Management Courses in Business and Management Faculty TU Brno and Nottingham Trent University. In Universities at Preparing Economists to Enter the European Union. Brno (Czech Republic): Masaryk University, 1998. s. 142-148. ISBN 80-210-1882-8. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Příspěvek k problematice stanovení kritérií rozhodování klienta při výběru leasingové firmy. In Súčasné trendy v manažmentě. 1998. vyd. Bratislava (Slowak Republic): Univerzita Komenského, 1998. s. 40-43. ISBN 80-967876-3-2. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Computer Aided Investment Decisions. In WORKSHOP 97: ECONOMICS & BUSINESS ACTIVITIES. Praha (Czech Republic): České vysoké učení technické, 1997. 1528 s. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Importance of Lease Financing in the Development of Czech Economy and its Integration into European Structure. In Business Development in Central and Eastern Europe: Implications fo the Economics Integration into wider Europe. Blansko (Czech Republic): Technical University of Brno, 1997. s. 333-341. ISBN 80-85895-12-9. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Importance of Lease Financing in the Development of Czech Economy. In Business and Development in Theory and Practice. 1997. vyd. Cheb (Czech Republic): Západočeská univerzita Plzeň, 1997. s. 15-22. ISBN 80-7082-326-7. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Význam leasingového financování v rozvoji české ekonomiky. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Finanční management. Ostrava (Czech Republic): VŠB-TU Ostrava, 1997. s. 205-209. ISBN 80-7078-461-X. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Expert System Aplications in Financial Management of a Company. In Small and Medium Firms Management with Computer Support. Brno (Czech Republic): Technical University of Brno, 1997. s. 58-63. ISBN 80-214-0904-5. info
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Focus on the Problem of Computer Aided Investment Decisions. In Business Development in Central and Eastern Europe: Implications fo the Economics Integration into wider Europe. Blansko (Czech Republic): Technical University of Brno, 1995. s. 236 - 239. ISBN 80-214-6966-8. info

21. 6. 2018