doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

docent – Katedra podnikové ekonomiky a managementu


kancelář: 549
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7456
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
  narozen 12.1.1973 v Plané
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra podnikového hospodářství
  Lipová 41a
  659 79 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
 • vedoucí katedry Podnikového hospodářství (2015 - 2019)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: bakalář, právní specializace veřejná správa, Bc., MU PrF
  září 2005 - červen 2007 - bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, obor Veřejná správa, ukončené obhájením bakalářské práce a úspěšným složením bakalářské státní zkoušky
 • 2007: docent, podniková ekonomika a management, doc., MU ESF
 • 2001: doktor, ekonomie, Ph.D., ESF MU
  září 1996 – červen 2001 - interní (od září 1999 externí) postgraduální studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Ekonomie ukončené obhájením disertační práce na téma: „Ekonomická efektivnost obchodní firmy“ a úspěšným složením státní doktorské zkoušky
 • 1996: magistr, obchodní podnikání, Mgr. (změněno na Ing.), ESF MU
  říjen 1994 – červen 1996 - magisterské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Obchodní podnikání ukončené obhájením diplomové práce „Model maloobchodní jednotky“ a úspěšným složením státní závěrečné zkoušky
 • 1994: bakalář, obchod a služby, Bc, ZČU Plzeň FEK Cheb
  říjen 1991 – červen 1994 - bakalářské studium na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Chebu, obor Ekonomika terciální sféry, specializace obchod a služby, ukončené obhájením bakalářské práce a úspěšným složením bakalářské státní zkoušky
Přehled zaměstnání
 • 1996-dosud: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra podnikového hospodářství, docent
  2005-2006: Academia Istropolitana Bratislava (Slovensko) jako externí vyučující
  2004-2016: MU, Pedagogická fakulta, Katedra didaktických technologií, externí vyučující
  1998-2003: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, odborný asistent
Pedagogická činnost
 • Ekonomika organizací - přednášky a semináře
  Finanční management - přednášky, semináře
  Teorie firmy - přednášky
  Theory of the firm - přednášky
  Ekonomicko-organizační poradenství – garant předmětu
  Finanční analýza a plán - garant předmětu
  Finanční řízení - garant předmětu
  vedoucí disertačních, diplomových a bakalářských prací
  předseda a člen komise pro obhajobu disertačních prací
  předseda a člen zkušební komise pro státní doktorské zkoušky
  předseda a člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky
  předseda a člen zkušební komise pro bakalářské státní zkoušky
Vědeckovýzkumná činnost
 • Mezinárodní výzkumné úkoly
  bilaterální projekt ministerstev školství ČR a SR v rámci programu KONTAKT „Implementácia marketingových teórií a prístupou v podnikovej praxi ČR a SR“, číslo projektu 221, 2001 - 2002 (člen řešitelského týmu)
 • Grantové úkoly GAČR a GAAV
  Přístup managementu k redukci zpětných toků ve vazbě na spokojenost zákazníků a neustálé zlepšování (člen řešitelského týmu) - 2016 - 2018
  Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v České republice jako členské zemi Evropské unie (člen řešitelského týmu) - 2005 - 2007
  Teoretické a metodologické aspekty institucionální podpory podnikání (člen řešitelského týmu) - 2003-2004
  Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku (člen řešitelského týmu) - 2000-2003
 • Grantové úkoly TAČR
  Certifikační autorita pro kyberbezpečnost. Dílčí projekt v rámci projektu Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost (člen řešitelského týmu) - 1.7. 2020–30.6. 2021
 • Grantové úkoly v rámci vnitřního grantového systému MU ESF
  Učební plán jako podmínka kvality profilu absolventa ESF MU v Brně (člen řešitelského týmu) - 1996
  Vývojové tendence organizačních struktur a řízení podniku v kontextu procesu transformace národního hospodářství (člen řešitelského týmu) - 1999
 • Grantové úkoly v rámci specifického výzkumu
  Ekonomika a management podniku v globalizovaném prostředí (člen řešitelského týmu) - 2010-2012
  Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku (hlavní řešitel) - 2013
  Řízení kvality a konkurenceschopnost podniku (hlavní řešitel) - 2014
  Spokojenost zákazníka a výkonnost podniku (hlavní řešitel) - 2015
 • Grantové úkoly v rámci OPVK
  Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování (člen řešitelského týmu) - 2011-2013
 • Grantové úkoly v rámci OPPIK
  Aplikace poznatků behaviorální ekonomie v kontextu marketingového průzkumu a marketingu na B2B trzích (člen řešitelského týmu) - 2019-2021
Akademické stáže
 • červen 1998: výzkumný pobyt na Univerzitě Spolkových ozbrojených sil Mnichov Fakulta ekonomiky a organizačních věd
  květen 2001: VUT Brno, centrum distančního vzdělávání
  červenec 1999: letní škola v Semmeringu pod záštitou WU Wien
  listopad 2019: výukový pobyt ERASMUS na EU Bratislava PHF se sídlem v Košicích
  březen 2023: výukový pobyt ERASMUS na EU Bratislava PHF se sídlem v Košicích
Universitní aktivity
 • člen akademického senátu ESF v letech 2002 - 2013 (předseda AS ESF v roce 2010)
  člen oborové rady Podniková ekonomika a management
  člen ediční rady ESF
  člen vědecké rady MU ESF
Mimouniversitní aktivity
 • člen vědecké rady Podnikatelské fakulty VUT v Brně
  člen vědecké a oborové rady fakulty Ekonomické ZČU Plzeň
  člen Rady oblasti vzdělávání Ekonomické obory FEK ZČU Plzeň (od 2017)
  expertní hodnotitel projektů Horizon 2020 (od 2023)
  hodnotitel projektů TAČR sigma (od 2020)
  hodnotitel projektů APVV - Slovensko (od 2019)
  hodnotitel projektů VEGA - Slovensko (od 2010)
Ocenění vědeckou komunitou
 • člen redakce odborného časopisu Manažment v teórii a praxi (vydává on-line EU Bratislava PHF Košice)
  člen ediční rady časopisu Acta oeconomica cassoviensia (vydává EU Bratislava PHF Košice)
  člen ediční rady časopisu Trendy v podnikání (vydává FEK ZČU Plzeň)
  recenzent vědeckého časopisu Prague economic papers (vydává VŠE Praha)
Vybrané publikace
 • SUCHÁNEK, Petr a Radovan SOBOTA. Modelling Customer Satisfaction of Smartphones in the Czech Republic. QUALITY INNOVATION PROSPERITY-KVALITA INOVACIA PROSPERITA. SLOVAKIA: TECHNICAL UNIV KOSICE, 2023, roč. 27, č. 1, s. 119-141. ISSN 1335-1745. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.12776/QIP.V27I1.1818. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Relationship Between Customer Expectations and Financial Performance of Food Industry Businesses in a Customer Satisfaction Model. Economic and Business Review. 2023, roč. 25, č. 2, s. 103-117. ISSN 1580-0466. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15458/2335-4216.1320. URL info
 • EGER, Ludvík a Petr SUCHÁNEK. Face-to-face and Electronic Communication with Customers in Retailing and Company Performance: A Case Study in the Electronics and Communication Equipment Retail Industry in the Czech Republic. Ekonomie a Management. Technické univerzity v Liberci, 2020, roč. 23, č. 3, s. 155-172. ISSN 1212-3609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2020-3-010. URL info
 • KLAPALOVÁ, Alena, Petr SUCHÁNEK a Radoslav ŠKAPA. Výkonnost podniku v kontextu spokojenosti zákazníka, zpětných toků, kvality, inovací a znalostí. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 128 s. ISBN 978-80-210-9647-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9648-2020. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Alena KLAPALOVÁ a Radoslav ŠKAPA. Quality Management in the Context of Objective and Subjective Business Performance. 1. vyd. Plzeň: ZČU Plzeň, 2020, 7 s. ISBN 978-80-261-0971-6. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction, loyalty, knowledge and competitiveness in the food industry. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2019, roč. 32, č. 1, s. 1237-1255. ISSN 1331-677X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2019.1627893. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Ludvík EGER. Customer Satisfaction and Enterprise Performance: A Study from the Electronics and Communication Equipment Retail Industry in the Czech Republic. Quality – Access to Success. Bucharest (Romania), 2019, roč. 20, č. 172, s. 33-40. ISSN 1582-2559. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Ondřej ČÁSTEK. Business performance from the perspective of managers and accounting data. In Peter Madzík, PhD. The Poprad Economic and Management Forum 2019. Ružomberok: Catholic University in Ružomberok, 2019, s. 63-70. ISBN 978-80-561-0671-6. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin ŠTĚRBA. Analysis of the Value Creation Model in Selected Sectors. Online. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. 16th International Scientific Conference on Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2018, s. 333-345. ISBN 978-80-7435-701-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction and different evaluation of it by companies. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2018, roč. 31, č. 1, s. 1330-1350. ISSN 1331-677X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2018.1484786. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin ŠTĚRBA. Models of Value Creation Measurement in Different Manufacturing Industry Sectors in the Czech Republic. Trendy ekonomiky a managementu. Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2018, roč. 12, č. 31, s. 101-114. ISSN 1802-8527. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13164/trends.2018.31.101. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Vztah osobnostních charakteristik a spokojenosti zákazníka v potravinářských podnicích. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018. Bratislava: Fakulta Podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2018, s. 997-1008. ISBN 978-80-225-4536-5. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. The Influence of Customers’ Personal Characteristics on their Satisfaction with the Food Industry. Journal of Competitiveness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2018, roč. 10, č. 4, s. 151-170. ISSN 1804-171X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7441/joc.2018.04.10. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Alena KLAPALOVÁ. Výkonnost podniku, spokojenost zákazníka, kvalita a její řízení v podniku – návrh koncepčního rámce pro měření vztahů. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii. Košice: PHF EU Bratislava se sídlem v Košicích, 2018, s. 137-152. ISBN 978-80-225-4501-3. info
 • KLAPALOVÁ, Alena a Petr SUCHÁNEK. Analýza spokojenosti zákazníka v kontextu zpětných toků a výkonnosti podniku. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2018, roč. 8, č. 3, s. 55-62. ISSN 1805-0603. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24132/jbt.2018.8.3.55_62. URL info
 • KLAPALOVÁ, Alena a Petr SUCHÁNEK. Business performance and its relationship to customer satisfaction and enterprise quality management. Online. In Ing. Petr Mikuš, Ph.D., Ing. Martin Cenek. Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno: Masaryk University, 2018, s. 130-138. ISBN 978-80-210-9164-1. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER a Maria KRÁLOVÁ. Customer Satisfaction with Quality of Products of Food Business. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 26, č. 1, s. 19-35. ISSN 1210-0455. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18267/j.pep.595. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin ŠTĚRBA. The Efficiency of the Value Creation Model in the Manufacturing Industry in the Czech Republic. Online. In Ing. et Ing. Lenka Janošová, Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D., Ing. Martin Cenek. International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2017. Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2017. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2017, s. 273-283. ISBN 978-80-210-8714-9. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin ŠTĚRBA. Models of value creation measurement in different manufacturing industry sectors in the Czech Republic. Online. In Iveta Šimberová, Alena Kocmanová, František Milichovský. Perspectives of business and entrepreneurship development in digital age. 1. vyd. Brno: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 2017, s. 0-0, 10 s. ISBN 978-80-214-5532-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin ŠTĚRBA. An Analysis of Value Creation in Czech Food Companies. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2017, Neuveden, č. 3, s. 3-15. ISSN 1805-0603. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Alena KLAPALOVÁ. Quality Management and its Impact on Business Performance. Online. In Peter Madzík, PhD. The Poprad Economic and Management Forum 2017. Ružomberok: Catholic University in Ružomberok, 2017, s. 100-110. ISBN 978-80-561-0519-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Spokojenost zákazníků, loajalita zákazníků a výkonnost potravinářských podniků. Online. In prof. Ing. Štefan Majtán, Ph.D. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2016, s. 965-972. ISBN 978-80-225-4245-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Reflection of Customer Satisfaction in selected Performance Indicators of Food Enterprises. In Krajicek, J; Nesleha, J; Urbanovsky, K. European Financial Systems 2016. Brno: Masaryk University, 2016, s. 760-767. ISBN 978-80-210-8308-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction and underperformance in the food industry. In 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016. 1. vyd. Sofia: SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2016, s. 829-837. ISBN 978-619-7105-74-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2016B23. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. The Performance of Food Enterprises and the Satisfaction of Their Customers. Online. In Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2016. Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2016. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2016, s. 96-104. ISBN 978-80-210-8348-6. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Concept of customer satisfaction within the structural equation modeling - measurement part. Online. In Ing. Cecília Olexová, PhD., doc. PhDr. Mária Janošková, PhD. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference. 1. vyd. Košice: University of Economics in Bratislava Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016, s. 231-237. ISBN 978-80-225-4293-7. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Vztah spokojenosti zákazníka a výkonnosti podniku. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2016, VI, č. 2, s. 3-11. ISSN 1805-0603. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Spokojenost zákazníků, její hodnocení podniky a výkonnost potravinářských podniků. In prof. Ing. Štefan Majtán, Ph.D. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2015, s. 645-653. ISBN 978-80-225-4077-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Effect of Customer Satisfaction on Company Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2015, roč. 63, č. 3, s. 1013-1021. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201563031013. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. The possibility of evaluating an enterprise's performance in terms of evaluating its customer satisfaction. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. 1. vyd. Sofia: SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2015, s. 491-498. ISBN 978-619-7105-47-6. info
 • ŠVANDOVÁ, Eva a Petr SUCHÁNEK. The applicability of selected financial metrics in evaluating purhasing performance. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. 1. vyd. Sofia: SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2015, s. 419-426. ISBN 978-619-7105-47-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Consumer Satisfaction and Enterprise Performance. Online. In Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2015. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015, s. 561-567. ISBN 978-80-210-7962-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. The Influence of Customer Satisfaction on Corporate Performance. In Lieutenant-Colonel José Carlos Dias Rouco. Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. 1. vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015, s. 454-461. ISBN 978-1-910810-77-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Konkurenceschopnost z pohledu podniku i jeho zákazníků. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2014, s. 146-152. ISBN 978-80-7435-368-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER, Jana POKORNÁ a Maria KRÁLOVÁ. Quality and Customer Satisfaction as Competitiveness Factors in the Food Industry. In Dr Phil Dover, Dr Sam Hariharan and Dr. Michael Cummings. Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. 1. vyd. Reading (UK): Academic Publishing International Limited, 2014, s. 286-294. ISBN 978-1-909507-99-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. The influence of customer satisfaction and quality perception on financial performance of a company. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. Sofia, Bulgaria: International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 2014, s. 777-784. ISBN 978-619-7105-26-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2014B22. info
 • MIKUŠ, Petr a Petr SUCHÁNEK. The key performance indicators of the Czech cooperatives. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, 2014, s. 391-398. ISBN 978-619-7105-26-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2014B22. info
 • POKORNÁ, Jana a Petr SUCHÁNEK. The impact of strategic management tools on product quality and business performance. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. Sofia, Bulgaria: International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 2014, s. 327-334. ISBN 978-619-7105-26-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2014B22. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Product Quality and Performance of the Enterprise. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 605-612. ISBN 978-80-210-7153-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Model vlivu spokojenosti zákazníka na výkonnost podniku. Trendy v podnikání. Plzeň: ZČU v Plzni, 2014, roč. 3/2014, IV, s. 40-46. ISSN 1805-0603. info
 • RICHTER, Jiří, Maria KRÁLOVÁ a Petr SUCHÁNEK. Customer Satisfaction, Product Quality and Performance of Companies. Národohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2014, Vol. 14, č. 4, s. 329-344. ISSN 1213-2446. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/revecp-2015-0003. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří RICHTER. Kvalita a výkonnost potravinářských podniků - dílčí výsledky. In Pavel Jedlička. Hradecké ekonomické dny 2013. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2013, s. 233-244. ISBN 978-80-7435-250-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří RICHTER. Spokojenost zákazníků s kvalitou produktů potravinářských podniků. In prof. Ing. Štefan Majtán, Ph.D. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2013, s. 517-522. ISBN 978-80-225-3636-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Spokojenost zákazníků a výkonnost podniků. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. 1. vyd. Košice: EU v Bratislavě PHF se sídlem v Košicích, 2013, s. 447-453. ISBN 978-80-225-3730-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER a Maria KRÁLOVÁ. The Influence of Quality Management on Corporate Performance. In Dr. Maria Th. Semmelrock-Picej and Dr Ales Novak. Proceedings of the 9th European Conference on Management, Leadership and Governance. 1. vyd. Reading (UK): Academic Publishing International Limited, 2013, s. 266-273. ISBN 978-1-909507-88-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Maria KRÁLOVÁ, Peter MARINIČ, Jana POKORNÁ, Martina REŠLOVÁ, Jiří RICHTER a Milan SEDLÁČEK. Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 147 s. ISBN 978-80-210-6627-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6627-2013. Flexibooks info
 • SUCHÁNEK, Petr a Petra ŠTAMFESTOVÁ. Měření ekonomické efektivnosti podniků: Teoretická východiska. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradecké ekonomické dny 2012. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2012, s. 263-268. ISBN 978-80-7435-171-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Petra ŠTAMFESTOVÁ. Měření ekonomické efektivnosti podniků: Praxe průmyslových podniků v ČR. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2012, s. 281-285. ISBN 978-80-7435-171-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Výkonnost družstev v ČR v kontextu ekonomické krize. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012, roč. 2011, č. 3, s. 125-133. ISSN 1212-415X. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Quality and Performance of the Company in the Czech Republic. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, roč. LX, č. 4, s. 351-362. ISSN 1211-8516. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr, Milan SEDLÁČEK a Jiří ŠPALEK. Quality and Performance of the Company. In Business And Information 2012. Vol. 9. Sapporo, Japan: International Business Academics Consortium (iBAC), 2012, s. H98-H113, 16 s. ISSN 1729-9322. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu - komparace s podniky potravinářského průmyslu. Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2012, VIII, 16/2012, s. 32-52. ISSN 1801-1535. info
 • SEDLÁČEK, Milan, Petr SUCHÁNEK a Jiří ŠPALEK. Kvalita a výkonnost průmyslových podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 127 s. ISBN 978-80-210-6075-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6075-2012. Flexibooks Munishop info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří ŠPALEK a Milan SEDLÁČEK. Vliv kvality na výkonnost podniků v ČR. In Ing. Michal Kozub. Ekonomika a management. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2011, s. 125-131. ISBN 978-80-210-5596-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Milan SEDLÁČEK, Jiří ŠPALEK a Petra ŠTAMFESTOVÁ. Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 132 s. ISBN 978-80-210-5688-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vliv profilu absolventa na kompetence absolventů vysokých škol. In Peter Mesároš, Margita Mesárošová. Key Competencies in Knowledge Society: Today´s Trends, Methods of Development and Researches. Wambeek (Belgie): EuroScientia vzw, 2011, s. 31-43. ISBN 978-90-818529-5-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří ŠPALEK a Milan SEDLÁČEK. Competitiveness Factors in Post-transformation Period: The Case of Czech Enterprises. European Research Studies Journal. University of Piraeus, International Strategic Management Association, 2011, XIV, č. 1, s. 119-143. ISSN 1108-2976. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří ŠPALEK a Milan SEDLÁČEK. Competitiveness factors in post-transformation period: The Case of Czech Enterprises. In Proceedings - International Conference on Applied Business & Economics. 1. vyd. A Coruna, Spain: International Strategic Management Association, 2010, 11 s. ISSN 1108-2976. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří ŠPALEK a Milan SEDLÁČEK. Vliv kvality na konkurenceschopnost podniků v ČR. In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2010, s. 422-429. ISBN 978-80-210-5273-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza ekonomické výkonnosti družstev v ČR v kontextu ekonomické krize. Ekonomika a Manažment Podniku - Časopis pre ekonomickú teóriu a prax. Košice: Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010, roč. 8, č. 1, s. 20-31. ISSN 1336-4103. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Podnikohospodářská analýza. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 136 s. ISBN 978-80-210-5412-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Finanční výkonnost družstev v ČR. In Pavel Jedlička. Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009, s. 248-254. ISBN 978-80-7041-227-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza výkonnosti družstev v ČR. Ekonomika a manažment podniku. Košice: Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009, roč. 6, 2/2008, s. 5-19. ISSN 1336-4103. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Factors of Competitiveness: Why the Enterprise is Less Successful? The Case of Czech enterprises. In Proceedings of the 6th International Conference on Applied Financial Economics. Athens: National and Capodistrian University of Athens, 2009, s. 561-569. ISBN 978-960-466-044-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Partnerství a výkonnost v podnicích cestovního ruchu. In Partnerství v regionu a produkt cestovního ruchu jako výsledek partnerství. 1. vyd. Brno: VŠOH, 2009, s. 168-174. ISBN 978-80-87300-03-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Ekonomická výkonnost družstev. In Vývojové tendence podniků V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 393-410. ISBN 978-80-210-5003-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Milan SEDLÁČEK. Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku. In Vývojové tendence podniků V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 283-299. ISBN 978-80-210-5003-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Milan SEDLÁČEK. Kvalita a konkurenceschopnost Českých podniků. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2009, s. 1-9. ISBN 978-80-245-1571-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Ekonomická výkonnost výrobních družstev v ČR. In SEMAFOR´09. 1. vyd. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikohospodárska fakulta Košice, 2009, s. 363-370. ISBN 978-80-225-2841-2. info
 • NOVOTNÝ, Jiří, Alena KLAPALOVÁ, Petr SUCHÁNEK a Petr MIKUŠ. Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v ČR jako členské zemi EU. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 206 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7380-092-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Výsledky finančního měření konkurenceschopnosti podniků v ČR. In Konkurenceschopnost podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 643-656, 13 s. ISBN 978-80-210-4521-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Výkonnost průmyslových podniků v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2008. 1. vyd. Brno: PEF MZLU, 2008, s. 120-124. ISBN 978-80-7392-022-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Měření konkurenceschopnosti podniků v ČR. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: VŠE, 2008, s. 1-10. ISBN 978-80-245-1408-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Finanční měření konkurenceschopnosti v podnicích cestovního ruchu. In Cestovní ruch a konkurenceschopnost regionů 2008. 1. vyd. Brno: VŠOH, 2008, s. 116-124. ISBN 978-80-254-2772-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Problematika měření hodnoty v rámci zpětných toků. In Vývojové tendence podniků IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 377-381. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení ekonomické výkonnosti družstev v ČR. In Vývojové tendence podniků IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 445-463. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Analýza konkurenceschopnosti podniků v ČR. Acta Oeconomica Cassoviensia. Košice: PHF EU Košice, 2008, I., 1., s. 16-28, 12 s. ISSN 1337-6020. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Aplikace mikroekonomické koncepce ekonomické efektivnosti do podnikové praxe. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 54-65, 10 s. ISSN 1213-2446. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 128 s. DSO 1. ISBN 978-80-210-4277-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza rovné daně v ČR. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: MU ESF katedra Financí, 2007, s. 369-377. ISBN 978-80-210-4319-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Interakce ekonomie a práva v oblasti daní z příjmů. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. 1. vyd. Brno: MU PrF, 2007, s. 123-134. ISBN 978-80-87139-65-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Analýza konkurenceschopnosti podniků v ČR. In Ekonomika firiem 2007. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2007, s. 812-823. ISBN 978-80-225-2482-7. info
 • PIROŽEK, Petr, Petr SUCHÁNEK a Jiří ŠPALEK. Předběžné výsledky empirického výzkumu konkurenceschopnosti. In Festive scientific conference on the occasion of 15th anniversary of the establishment of faculty of business and management. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické fakulta Podnikatelská Brno, 2007, s. 72-72. ISBN 978-80-214-3482-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti. In Vývojové tendence podniků III. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2007, s. 13-20. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Rámcové podmínky podnikání jako činitel ovlivňující podnikatelské subjekty. In Vývojové tendence podniků III. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2007, s. 593-602. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku II. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2007, 141 s. DSO 1. ISBN 978-80-210-4496-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Přístupy k analýze vztahů. In Konkurenční schopnost podniků. První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007, s. 293-298. 1. ISBN 978-80-210-4456-2. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza koncepce ekonomické efektivnosti v podnikovém hospodářství. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2007, s. 339-351, 12 s. ISBN 978-80-225-2472-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Petra DVOŘÁKOVÁ a Jiří ŠPALEK. Využití marketingových nástrojů v malých a středních firmách. Praha: Economia, 2006. Trend marketing : měsíčník pro marketingový manage. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Economic Efficiency of Industrial Enterprises in the Czech Republic. In 2nd International Conference on Business, Management and Economics. 1. vyd. Izmir: Yasar University, 2006, s. 1-15. ISSN 1306-1089. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vliv daní na podnikání malých a středních podniků. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 211-214. ISBN 80-210-4089-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Měření výkonnosti firmy pomocí indexu ekonomické efektivnosti. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: VŠE, 2006, s. 1411-1417. ISBN 80-245-1091-X. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Čím se liší marketing malých a velkých firem? Trend marketing : měsíčník pro marketingový management. Praha: Economia, 2006, roč. 3, č. 10, s. 28-30. ISSN 1214-9594. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vliv přímých daní na rozvoj malých a středních podniků. In Vyvojové tendence podniků II (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, s. 533-543. ISBN 80-210-4133-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Petra DVOŘÁKOVÁ. Analýza marketingových nástrojů velkých podniků v ČR. In Vývojové tendence podniků II (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, s. 547-567. ISBN 80-210-4133-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. The analysis of development of industry in Czech Republic. In Vývojové tendence podniků II (svazek III). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 681-692. ISBN 80-210-4133-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vysoké daně MSP - mýtus nebo realita? Praha: Economia, 2006. Moderní řízení. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Analýza dopadu daní na financování podniků v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2006. 1. vyd. Brno: MZLU PEF Brno, 2006, s. 131-138. ISBN 80-7302-117-X. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva KUBÁTOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF a Petr VALOUCH. Business Management in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 90 s. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Economic Efficiency of Industrial Enterprises in the Czech Republic. In Advances in economics: theory and applications. 1. vyd. Izmir: Yasar University, 2006, s. 125-138. ISBN 975-6339-06-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza různých pojetí ekonomické přidané hodnoty. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík II. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2005, s. 763-774. ISBN 80-969181-1-7. info
 • KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. Financial Analysis of Czech Industrial Companies Using Different Variations of the EVA Ratio. In Finanční a logistické řízení - 2005. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2005, s. 172-177. ISBN 80-248-0854-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Petra DVOŘÁKOVÁ. Role marketingu v rozvoji malých a středních podniků. In Male i średnie przedsiebiorstwa wobec wspólczesnych wyzwań gospodarczych i spolecznych. 1. vyd. Katowice: Górnoślaska Wyźsza szkola handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2005, s. 54-61. ISBN 83-88402-75-7. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva a Petr SUCHÁNEK. Teoretické aspekty mezipodnikové kooperace. In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2005, s. 147-155. ISBN 80-969181-3-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Eva KUBÁTOVÁ. Měření výkonnosti podniku s využitím teorie sítí. In Výkonnosť organizácie, prístupy k jej meraniu a hodnoteniu. 1. vyd. Poprad: Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS v Bratislave, 2005, s. 232-238. ISBN 80-968080-5-2. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Petra a Petr SUCHÁNEK. Zájmová samospráva podnikatelů jako prostředek spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru. In Sborník příspěvků z teoretického semináře. 1. vyd. Brno: ESF MU v Brně, 2005, s. 1-7. ISBN 80-210-3764-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Daně - podněcující nebo tlumící činitel rozvoje malých a středních podniků? In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 511-522. ISBN 80-210-3847-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Petra DVOŘÁKOVÁ. Analýza marketingových nástrojů v malých a středních podnicích v ČR. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 525-544. ISBN 80-210-3847-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti podniku. In Vyvojové tendence podniků (Svazek I.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 271-278. ISBN 80-210-3847-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Implementace teorie firmy do finanční analýzy podniku. In Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. 1. vyd. Bratislava: EU Bratislava, 2005, s. 73-76. ISBN 80-225-2110-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Petra DVOŘÁKOVÁ a Jiří ŠPALEK. Využití marketingu v malých a středních podnicích v ČR. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík III. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2005, s. 96-100. ISBN 80-969181-4-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Petra DVOŘÁKOVÁ. Úroveň informovanosti o podporách podnikání a jejich vztah k udržitelnému rozvoji regionů v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2005. 1. vyd. Brno: MZLU Brno, 2005, s. 102-111. ISBN 80-7302-095-5. info
 • NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku I. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2004, 164 s. 1. ISBN 80-210-3333-9. info
 • KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. The analysis of marketing mix of Czech companies from selected branches. In Society and consuption: economic-managerial and social-cultural factors. 1. vyd. Vilnius: Vilnius university, 2004, s. 54-54. ISBN 9986-19-618-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vliv průměrných vážených nákladů kapitálu na výkonnost podniku. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004, s. 372-380. ISBN 80-210-3414-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Implementace mikroekonomické teorie ekonomické efektivnosti do teorie podnikohospodářské. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 503-512. ISSN 0032-3233. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Využívání marketingu v malých a středních podnicích. In Ekonomika firiem 2004. 1. vyd. Košice: EU Bratislava, PHF Košice, 2004, s. 627-630. ISBN 80-225-1879-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Petra DVOŘÁKOVÁ. Analýza marketingového mixu ve vybraných odvětvích ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2004. první. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004, s. 236-244. ISBN 80-7302-078-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Problematika jakosti v malých a středních podnicích. In Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti III. 1. vyd. Praha: ČZU PEF, 2004, s. 122-125. ISBN 80-213-1162-2. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza využívání marketingových nástrojů v malých a středních podnicích v ČR. In Rozvoj malého a středního podnikání v zemích východní a střední Evropy. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2004, s. 31-31. ISBN 80-245-0809-5. info
 • KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. Komparace různých metodik výpočtu EVA. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2003, s. 21-21. ISBN 80-214-2354-4. info
 • NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2003, 164 s. 1. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin KRIŠTOF. EVA Ratio In Industrial Companies Analysis. In Management, Economic and Business in new Europe. 1. vyd. Brno: VUT FP Brno, 2003, s. 163-168. ISBN 80-214-2382-X. info
 • KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. Finanční úspěšnost průmyslových podniků v ČR. In Úspěšnost podniků 2003. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2003, s. 99-106. ISBN 80-210-3100-X. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin KRIŠTOF. Komparace ukazatele EVA s ukazateli ROE a ROA v teorii a praxi průmyslových podniků ČR. In Aktuální problémy teorie a praxe managementu v ČR. 1. vyd. Brno: Brno International Business School, 2003, s. 166-170. ISBN 80-86575-96-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vztah efektivnosti a úspěšnosti podniku. In Ekonomika a management 2003 - bez hranic. 1. vyd. Praha: VŠE, 2003, s. 11. ISBN 80-239-1538-X. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza využití marketingových nástrojů podniky v ČR. In Ekonomika firiem 2003. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2003, s. 160-164. ISBN 80-225-1737-2. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza marketingu v podnicích ČR. In Rozvoj a podpora podnikatelských aktivít v málo rozvinutých regiónech krajín strednej a východnej Európy. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF košice, 2003, s. 27-34. ISBN 80-225-1723-2. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Pilotní výzkum začínajících podnikatelů v ČR. In Príležitosti a riziká jednotného europského trhu. 1. vyd. Partizánske: STYLE, 2003, s. 382-385. ISBN 80-969033-0-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Analýza začínajících podnikatelů. In Podpora podnikání v regionech ČR a EU. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2003, s. 116-119. ISBN 80-210-3259-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Alternativní pojetí ekonomické přidané hodnoty. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT FP Brno, 2003, s. 1-5. ISBN 80-214-2518-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Implementace indexu IN a ukazatele EVA do analýzy průmyslových podniků. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT fakulta podnikatelská Brno, 2002, s. 25. 1. ISBN 80-214-2102-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Marketingový mix v podmínkách podnikatelské praxe ČR. In Implementácia marketingových teórií do hospodárskej praxe Slovenskej republiky, Českej republiky a Pol'skej republiky. 1. vyd. Košice: Ekonóm, 2002, s. 28-37. 1. ISBN 80-225-1555-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Martin KRIŠTOF. Využití ukazatele EVA při analýze úspěšnosti průmyslových podniků. In Systémové řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 463-476. ISBN 80-210-2831-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. How to write a thesis. In The Development of Economic Science and its Practical Applications. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 5-6. ISBN 80-210-2897-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Pilotní výzkum marketingového mixu v podnicích ČR. In Ekonomika firiem 2002. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, podnikohospodárska fakulta Košice, 2002, s. 516-519. 1. ISBN 80-225-1583-3. info
 • BINKA, Bohuslav a Petr SUCHÁNEK. Problems of CRM in small and middle size companies. In Small and medium firm management with computer support. 1. vyd. Brno: VUT fakulta podnikatelská, 2002, s. 7. 1. ISBN 80-86510-56-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Problematika efektivnosti veřejného sektoru (resortu obrany). In Finance a armáda. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2002, s. 92-96. ISBN 80-7231-093-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Der Wert des Betriebes im Kontext des Umweltschutzes. In Socialwissenschaftliche Kontexte der europäischen Integration. 1. vyd. České Budějovice: JČU, 2002, s. 150-153. ISBN 80-7040-579-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Teorie fuzzy množin jako metoda zkoumání úspěšnosti podniku. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík. 1. vyd. Košice: Royal Unicorn, s.r.o., 2002, s. 17-23, 6 s. ISBN 80-968128-9-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Kritéria úspěšnosti firmy. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 323-653. ISBN 80-210-2537-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Zjišťování úspěšnosti podniku pomocí fuzzy množin. In First international post-graduate conference IMEA 2001. Pardubice: Univerzita Pardubice FES Pardubice, 2001, s. 319-323. 1. ISBN 80-7194-347-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Možnosti uplatnění fuzzy množin při zkoumání efektivnosti AČR. In Ekonomika, logistika a ekologie v ozbrojených silách II. 1. vyd. Brno: VA Brno, 2001, s. 89-95. CATE 2001 1. ISBN 80-85960-26-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Ekonomická efektivnost obchodní firmy. Brno: MU ESF Brno, 2001, 134 s. 1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Zjišťování efektivnosti pomocí fuzzy množin. In Sborník příspěvků z odborného semináře k projektům obranného výzkumu. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 2001, s. 149-155. ISBN 80-7231-072-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Eva VINCENCOVÁ. Rizika obyvatel a pojištění. In Transformácia poisťovníctva v procese prípravy slovenskej republiky a českej republiky na vstup do európskej unie II. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2001, s. 121-125. 1. ISBN 80-225-0183-2. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Úspěšnost podniku a teorie fuzzy množin. In Faktory úspěšnosti podniku. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2001, s. 140-148. 1. ISBN 80-210-2708-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Využití cíleného marketingu v praxi. In Implementácia marketingových teórií a prístupov v podnikovej praxi Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava: EU Bratislava, Podnikohospodárska fakulta Košice, 2001, s. 76-85. 1. ISBN 80-225-1447-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Teorie fuzzy množin a úspěšnost podniku. In MendelNet 2001. 1. vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU, 2001, s. 67-70. 3. ISBN 80-7302-025-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení úspěšnosti firmy pomocí ekonomické přidané hodnoty. In Faktory úspěšnosti podniku. 1. vyd. Brno: ESF MU Brno, 2000, s. 179-183. 1. ISBN 80-210-2306-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Dynamická analýza efektivnosti firmy. In Česká ekonomika 2000, očekávání - skutečnosti - perspektivy. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, obchodně-podnikatelská fakulta, 2000, s. 440-447. ISBN 80-7248-059-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. System of indeces for economic efficincy rating in business. In economic theory and transformation. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2000, s. 97-107. ISBN 80-210-2402-X. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Dynamická efektivnost obchodní firmy. In Podnik pro třetí tisícíletí. 1. vyd. Brno: VUT Brno, Fakulta managementu a ekonomiky, 1999, s. 23-27. ISBN 80-214-1467-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Ekonomická efektivnost obchodní firmy. In Aktuální tendence podnikového hospodářství. 1. vyd. Brno: MU ESF, 1999, s. 133-142. 1. ISBN 80-210-2067-9. info
 • NOVÁČEK, Miroslav, Jaroslav LIŠKA, Petr SUCHÁNEK, Richard KONEČNÝ, Tomáš VELÍK a Květoslava HOUFOVÁ. Obchodní firma. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 1999, 134 s. 1. ISBN 80-7231-051-8. info
 • BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, František PAZDERA, Martin KRIŠTOF a Petr SUCHÁNEK. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU ESF Brno, 1999, 127 s. 1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Finanční řízení obchodní firmy. In Trendy tranzitivní ekonomiky. 1. vyd. Brno: MU ESF, 1998, s. 97-109. ISBN 80-210-1764-3. info
 • NOVÁČEK, Miroslav, Petr SUCHÁNEK a Igor KVAPIL. Obchodní podnikání. Brno: MU ESF Brno, 1997, 133 s. 1. ISBN 80-210-1634-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Model maloobchodní jednotky. Edited by Miroslav Nováček. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 95 s. info

23. 5. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.