Aktuálně na Katedře ekonomie působí výzkumné týmy s následujícím výzkumným záběrem:

Hospodářské dějiny

Vedoucí týmu: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.

Tým zkoumá různá témata, která se zabývají rolí institucí a hospodářské politiky v zemích, které po roce 1989 prošly ekonomickou transformací. Především pak tématy z měnové, fiskální a zahraničně obchodní politiky. V rámci vývoje institucí se tým zabývá obecným spojením institucí a hospodářského růstu a různými aspekty politické vývoje. Dalším tématem, které tým řeší, je fungování centrálně plánované ekonomiky a její přechod na ekonomiku tržní. Zaměřuje se také na historické integrační a dezintegrační události a jejich dopad na hospodářskou činnost.Výzkumný tým navázal několik spoluprací se zahraničními výzkumníky, kteří se podílejí na probíhajících výzkumných projektech a publikacích (J. Horvath - CEU; M. Kopeček - Cambridge). Kromě publikační činnosti se tým významně podílí na domácí i zahraniční popularizaci výzkumu.

Dopravní ekonomie

Vedoucí týmu: prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Výzkumná skupina se zabývá ekonomikou a politikou dopravy v následujících oblastech: poptávka po dopravě, náklady na dopravu, ekonomika železnic, open-access přístup, konkurence a liberalizace v odvětví dopravy, dostupnost dopravy, optimalizace veřejných zakázek v oblasti dopravních služeb, analýza nákladů a přínosů a investice do projektů dopravní infrastruktury. Cílem výzkumu je porozumět ekonomickým, prostorovým a sociálním funkcím dopravy, rozvíjet dovednosti, metody a osvědčené postupy pro dopravní politiku a být prostředníkem mezi akademickou sférou a průmyslem. Výzkumná skupina založila Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku ITREGEP (společná platforma MUNI a Univerzity Karlovy Praha). Institut vyplňuje mezeru v analýze dopravní politiky, které tradičně dominují technické univerzity, příspěvky z dopravní ekonomie a dopravní geografie. Spolupráce dopravních ekonomů a geografů z MUNI a UK umožnila dosáhnout kritické masy pro zviditelnění a získání mezinárodního významu. Aktivně jsme se zapojili do evropské diskuse o tom, jak liberalizovat železniční dopravu a kde má smysl stavět vysokorychlostní železniční tratě. Výzkumná skupina publikovala své výzkumy v renomovaných oborových časopisech, jako jsou Transport Policy, Research in Transportation Economics a Journal of Transport Economics and Policy.

Makroekonomické modelování

Ing. Jan Čapek, Ph.D., doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Mezi hlavní výzkumná témata patří makroekonomické modelování a modelování socioekonomických dopadů změny klimatu. Hlavními výzkumnými cíli jsou analýza účinků fiskální a měnové politiky a strukturálních zlomů, analýza prognostické výkonnosti dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE) a analýza dopadů klimatických změn na migraci a vnímání klimatických změn. Dosažené výsledky jsou publikovány ve špičkových časopisech v příslušné oblasti výzkumu. Získané výsledky mají navíc praktický význam. Identifikované DSGE modely využívají tvůrci měnové politiky v České republice (zejména odbor makroekonomických prognóz České národní banky).

Experimentální a empirická mikroekonomie

doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D., Ing. Štěpán Mikula, Ph.D., Luca Fumarco, PhD

Výzkumná skupina využívá kvalitní data k řešení otázek z oblasti ekonomiky práce a behaviorální ekonomie. Výzkumná skupina používá dva typy metod: i) shromažďuje původní experimentální (laboratorní a terénní) data vhodné k řešení konkrétních otázek týkajících se lidského chování; ii) využívá exogenní variace v datech z reálného světa k identifikaci kauzálních účinků pomocí ekonometrických technik, jako je DiD nebo RDD. Skupina přispívá k výzkumu empirické mikroekonomie ve třech širokých oblastech: vliv prostředí a institucí na výsledky trhu práce, zkreslení (biases) a nestandardní preference a v poslední době také konflikty a prosociální chování. Výzkumná skupina publikovala v kvalitních odborných časopisech, jako jsou Journal of Urban Economics; Journal of Economic, Behavior and Organization; Journal of Economic Psychology nebo Journal of Behavioral and Experimental Economics.

The Brno Epistemology and Social Ontology Group

Předmětem zájmu mezioborové výzkumné skupiny The Brno Epistemology and Social Ontology Group (BESOG) jsou otázky podstaty a struktury společenské reality a možností a limitů jejího poznání. Skupina BESOG pořádá s týdenní frekvencí Bráfův seminář nad četbami textů k metodologii ekonomie (reading group).Za katedru ekonomie se práce v BESOG účastní Mgr. Josef Menšík, Ph.D.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.