Aktuálně na Katedře ekonomie působí výzkumné týmy s následujícím výzkumným záběrem:

Instituce a hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách

Tým zpracovává různá témata, která se zabývají výzkumem institucí a hospodářské politiky v zemích, které po roce 1989 prošly ekonomickou transformací. Především pak tématy z měnové, fiskální a zahraničně obchodní politiky. V rámci vývoje institucí se tým zabývá obecným spojením institucí a hospodářského růstu a různými aspekty politické vývoje. Dalším tématem, které tým zpracovává, je fungování centrálně plánované ekonomiky a její přechod na ekonomiku tržní. Vedoucí týmu: Libor Žídek

Výzkum konkurence na trhu dopravních služeb

Tým dlouhodobě řeší problematiku konkurenčního prostředí na trhu dopravních služeb, zejména železniční dopravy. Předmětem výzkumu je regulace trhu a zjištění narušených pravidel konkurence. Výzkum je dlouhodobě podporován externími i interními granty (GAČR 2004–2010 teorie a praxe dopravní politiky, TAČR 2012–2015 metodika pro liberalizaci a regulaci trhu). Specifickou výzkumnou metodou, kterou tým dlouhodobě používá a rozvíjí, je chování spotřebitelů na trzích dopravních služeb, které se provádí prostřednictvím dotazníkového průzkumu. Vedoucí týmu: Martin Kvizda

Web týmu: http://www.ekonomiedopravy.cz

Vedoucí týmu: Martin Kvizda

Kvantitativní metody a makroekonomické modelování

Výzkumný tým v oblasti kvantitativních metod a makroekonomického modelování v sobě zahrnuje dva druhy výzkumu. Historicky nejstarší z nich je zaměření na monetární makroekonomické modely a využití dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE). Aktuální pozornost je zaměřena na modely malých otevřených ekonomik s finančními frikcemi a frikcemi na trhu práce; implementace nekonvenční monetární politiky a rozvoj technických nástrojů identifikace silně nelineárních dynamických modelů s v čase proměnnými parametry. Pozornost je věnována rovněž prognózám a výkonnosti používaných modelů. Rozvíjeny jsou i další typy strukturálních modelů umožňujících zkoumat převážně kvantitativní dopady fiskální politiky a role institucí v ekonomikách, které prošly transformačním procesem. Druhý typ této výzkumné aktivity se zaměřuje na aplikaci ekonometrických nástrojů a technik zejména v oblastech modelování trhu práce a malých otevřených ekonomik. Díky používaným a rozvíjeným metodám má tato oblast velmi dobrou uplatnitelnost v mezioborových výzkumných aktivitách. Do vědecko-výzkumné činnosti jsou zapojování nejen akademičtí zaměstnanci katedry, ale i studenti doktorských, magisterských a bakalářských oborů.

Vedoucí týmu: Daniel Němec

Makroekonomické modelování chování ekonomiky během hospodářského cyklu

Společné pro aktivity v rámci tohoto výzkumného týmu je jeho zaměření na výzkum chování ekonomiky během hospodářského cyklu. Dále jsou k této analýze také využívány dynamické makroekonomické modely, a to konkrétně modely DSGE a VAR. První jmenované představují dynamické stochastické modely, které jsou odvozeny z mikroekonomických základů, přičemž tyto modely se v posledních letech stávají hlavním nástrojem pro analyzování monetární politiky v centrálních bankách. VAR modely představují jakousi alternativu k DSGE modelům. Hlavní výzkumné aktivity se týkají asymetrie šoků, strukturálních rozdílů a synchronizace hospodářského cyklu mezi českou ekonomikou a eurozónou; problematiky detrendování v DSGE modelech; analýzy strukturálních změn v české ekonomice pomocí DSGE modelu; problematiky finální data kontra real-time data v DSGE modelech; modelování efektů fiskální politiky pomocí VAR modelů; modelování trhu nemovitostí v DSGE modelech; restrikce na úrokové sazby a také modelování finančních frikcí v těchto modelech.

Vedoucí týmu: Martin Slanicay

Determinanty růstu extremismu a populismu v čase ekonomické krize

Výzkumný tým se zaměřuje na jeden z velmi aktuálních a palčivých problémů Evropy: nárůst volební podpory extremistických a populistických stran. Viditelným (přinejmenším mediálně) se stal souběžně se světovou ekonomickou krizí. Cílem výzkumu proto bude ověřit, do jaké míry a jakým způsobem ovlivnila ekonomická krize vzestup volební podpory extremistických a populistických stran. Analýza se zaměří na členské země Evropské unie nejen v dotčeném období 2008–2014, ale bude reflektovat také léta mu předcházející. Existují totiž indicie, které naznačují, že se ekonomická krize stala pouze nástrojem k odhalení hlubších pnutí uvnitř evropské společnosti, která mají dlouhodobější charakter. Projekt proto využije nejen poznatků ekonomie, ale i ostatních společenských věd. Spojí vědce ze tří fakult Masarykovy univerzity (ESF, PrF, FSS) a pěti vědních oborů, které jsou pro zkoumání této problematiky nezbytné (ekonomie, politologie, práva, sociální psychologie a sociologie). Interdisciplinarita projektu je zdrojem inovativnosti v mezinárodním měřítku. Dalším důležitým aspektem projektu je jeho přesah do praxe. Při boji proti negativním důsledkům extremismu a populismu se totiž nelze spokojit pouze s platnou legislativou, ale je nutné těmto jevům předcházet preventivními kroky. K nutným změnám musí dojít na úrovni hospodářských politik vlád a jejich přístupu k menšinám, imigrantům, odkazu minulosti, prosazování nezávislosti soudní moci apod. Bez důkladného poznání determinant nárůstu volební podpory extremistických a populistických stran však nelze k těmto krokům přistoupit.

Vedoucí týmu: Antonín Slaný

The Brno Epistemology and Social Ontology Group

Předmětem zájmu mezioborové výzkumné skupiny The Brno Epistemology and Social Ontology Group (BESOG) jsou otázky podstaty a struktury společenské reality a možností a limitů jejího poznání. Skupina BESOG pořádá s týdenní frekvencí Bráfův seminář nad četbami textů k metodologii ekonomie (reading group).

Za katedru ekonomie se práce v BESOG účastní Josef Menšík.

Přehled všech vědecko-výzkumných projektů katedry ekonomie je k dispozici v Celouniverzitní databázi projektů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.