Informace o praxích na KE

Praxe je součástí navazujícího magisterského studia oborů garantovaných katedrou ekonomie. Její podoba je upravena směrnicí děkana k podmínkám pro praxe, praxe, projekty a odborné praxe studentů na ESF MU (4/2011). Praxe v soukromé sféře lze akceptovat, pokud obsah činnosti koresponduje s profilem absolventa oboru. Z toho důvodu v takovém případě zašlete garantovi praxe k odsouhlasení název instituce a náplň činnosti.

Délka praxe

Minimálně 15 pracovních dnů (tj. 120 hodin).

Kdy

Praxe by měla proběhnout v období letních prázdnin, případně v průběhu semestru (nástup na praxi však není omluvenkou pro výuku!).

Potřebné dokumenty

K nezbytným dokumentům patří dokumenty, které jsou přílohou výše uvedené směrnice:

  1. Smlouva o spolupráci mezi poskytovatelem praxe a fakultou,
  2. Protokol o přijetí studenta na odbornou stáž,
  3. Potvrzení o absolvování praxe,
  4. Závěrečná zpráva (více o podobě závěrečné zprávy níže)
Průběh praxe
Před nástupem na praxi

Základním dokumentem pro Vaši praxe je smlouva uzavřená mezi fakultou a poskytovatelem praxe (Smlouva o spolupráci mezi poskytovatelem praxe a fakultou). Existují 2 možnosti:
1. Smlouva mezi poskytovatelem praxe a fakultou už byla uzavřena a je platná: V tom případě se vztahuje i na Vás, a nemusíte proto zajišťovat novou smlouvu.
2. Smlouva mezi poskytovatelem praxe a fakultou neexistuje: Stáhněte smlouvu z webu, doplňte patřičné údaje, nechejte DVĚ vyhotovení podepsat pracovníkem poskytovatele praxe a doručte na fakultu (buď osobně garantovi nebo přes sekretářku KE (kancelář 526), podatelnu ESF nebo poštou). Na fakultě bude zajištěno podepsání děkanem ESF a následně budete kontaktování ohledně zpětného převzetí podepsané smlouvy. Je potřeba, aby byla smlouva oboustranně podepsána dříve, než nastoupíte na praxi! Je potřeba mít uzavřeno úrazové pojištění – název pojišťovny uvádíte do Protokolu o přijetí studenta na praxe.

Při nástupu na praxi

Při nástupu na praxi je potřeba nechat podepsat protokol o přijetí studenta na praxi garantem nebo pracovníkem MU, který Vám praxi zařídil, a zástupcem poskytovatele. Pro zjednodušení administrativy je možné donést poskytovatelem podepsaný protokol současně se smlouvou.

Po ukončení praxe

Při ukončení praxe je potřeba nechat si od poskytovatele praxe vyplnit potvrzení o absolvování praxe a hodnocení. Následně vypracujete závěrečnou zprávu o průběhu praxe v rozsahu cca 10 stran (zprávu nevypracovávejte do daného formuláře, pouze převezměte nadpisy jednotlivých boxů jako inspiraci pro obsahovou náplň Vaší závěrečné práce). Zprávu vložte do ISu (Studijní materiály předmětu → Odevzdávány → Závěrečné práce) a jeden výtisk odevzdejte garantovi.

Podmínky udělení zápočtu

Zápočet z předmětu praxe se uděluje za uznanou závěrečnou zprávu. Podmínkou pro hodnocení závěrečné zprávy je dodání veškerých potřebných dokumentů garantovi. Hlavní chyby při vypracovávání závěrečné zprávy:

  • Součástí zprávy je samozřejmě představení instituce, na které jste působili, ovšem není přípustné, aby toto „představování“ zabíralo 80–90 % zprávy navíc ve formě, která prozrazuje výraznou „inspiraci“ na webových stránkách či ve výroční zprávě poskytovatele praxe. Kromě toho, že takový postup silně zavání plagiátorstvím (zpráva má být Váš výtvor, případné využití cizích zdrojů je potřeba důsledně uvádět/citovat), tak není potřeba ve zprávě dlouze vysvětlovat, co je to např. Krajský úřad a čím se zabývá. Daleko přínosnější a zajímavější je zaměřit se na to, čím se zabývá konkrétní oddělení, na kterém jste působili a především, čím konkrétně jste se na praxi zabývali Vy.
  • Doporučený rámcový rozsah pro zprávu: 20 % – představení instituce; 30 % – představení Vašeho pracoviště; 50 % – konkrétní popis, co jste dělali na praxí, v čem to bylo/nebylo přínosné, jaké znalosti ze školy jste využili/nevyužili, co jste se na praxi naučili/nenaučili, co Vám to dalo/nedalo, s kým jste spolupracovali, kdo Vás řídil, případná doporučení pro instituci atd.
  • Samozřejmostí je patřičná grafická, formální a stylistická úprava a žádné gramatické či pravopisné chyby!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.