Něco málo z historie
naší fakulty

Historie děkanů

  • prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (2020–dosud)
  • prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (2013–2020)
  • doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (2010–2013)
  • doc. Ing. Martin Svoboda (2008–2010)
  • doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (2005–2007)
  • prof. ing. Antonín Slaný, CSc. (1999–2004)
  • prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (1991–1999)

 

Současnost

ECON MUNI dnes

Během své existence se fakulta vyvinula do podoby stabilizované instituce poskytující v současné době ekonomické vzdělání více než dvěma tisícům studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Studenti mají možnost absolvovat část svého studia v zahraničí či dokonce tam získat i druhý diplom. Fakulta se může pochlubit i výborným uplatněním svých absolventů v institucích soukromého i veřejného sektoru. Kromě výuky se fakulta zaměřuje i na výzkum. Na fakultě působí excelentní vědci, kteří se soustřeďují v několika výzkumných institutech.

Současná budova ECON MUNI
Středisko vědeckých informací – knihovna.
Počítačová učebna.
2019

100 let univerzity

Stoleté výročí univerzity a Den absolventů

V polovině června slavila Masarykova univerzita stoleté výročí svého založení. Velkolepé univerzitní oslavy probíhaly na brněnském výstavišti za účasti všech devíti fakult a dalších univerzitních institucí a tisíců návštěvníků. Masarykova univerzita při příležitosti výročí ocenila i významné partnery.

Na Ekonomicko-správní fakultě MU se slavil Den absolventů a současně 20leté výročí francouzsko-českého studia veřejné správy MFTAP. Debatovalo se s prvním i současným děkanem o historických událostech a také o vyhlídkách do budoucna. Na fakultu zavítali významní absolventi, kteří byli odpoledne na brněnském výstavišti oceněni medailemi MU. Ocenění získali: David Rozumek, Stanislav Kutáček, Robert Franče, Dita Přikrylová a Petr Sklenář.

Na podzim se při příležitosti stoletých oslav konala konference 30 let transformace české ekonomiky a společnosti. Konferenci spolupořádaly tři fakulty MU: ESF, PrF a FSS. Záštitu nad konferencí převzaly významné instituce a pozvání přijaly důležité osobnosti, které byly do transformace zapojeny. Za ESF to byli Václav Klaus, Vladimír Dlouhý a Ivan Mikloš.

Návštěva T. G. M. na brněnském výstavišti
Ocenění absolventi.
Konference 30 let transformace české ekonomiky a společnosti.
2018

Změna loga a fakultní barvy

Nový vizuální styl

Před stoletým výročím změnila celá univerzita vizuální styl. Bylo potřeba sjednotit vizuální roztříštěnost jednotlivých fakult a pracovišť, a tak Ekonomicko-správní fakulta MU dostala nejen nové logo, ale i fakultní barvu.

Základem jednotného vizuálního stylu se staly tři prvky: značka, písmo a barva. Vizuální styl vychází z funkcionalismu představující jednoduchost a účelnost. Neproporcionální písmo Muni, navrženo přímo pro Masarykovu univerzitu, reprezentuje demokratickou rovnost a univerzální vzdělanostní základ.

 

2016

25 let od založení

Dvacet pět let od založení

V roce 2013 bylo kompletně rekonstruováno Středisko vědeckých informací (knihovna) Byla navýšena kapacita, modernizována infrastruktura pro výuku a výzkumné aktivity studentů i samostudium (studijní boxy) atd. O rok později byl slavnostně otevřen Akademický klub ESF, který je zázemím pro zaměstnance fakulty a doktorské studenty.

Profesorovi Ladislavovi Blažkovi byla v roce 2015 udělena Cena rektora za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu v kategorii Ekonomika a informatika. Profesorovi Josefu Šmajsovi bylo v roce 2013 předáno zvláštní uznání děkana za zásluhy o rozvoj vědy a dlouholetou přínosnou práci pro fakultu.

Na podzim 2016 uplynulo přesně 25 let od zahájení výuky. Fakulta si toto výročí připomněla dne 19. října na Slavnostním rozšířeném zasedání Vědecké rady.

Děkan fakulty, profesor Antonín Slaný, udělil v přítomnosti rektora Masarykovy univerzity, docenta Mikuláše Beka, a téměř 300 hostů pamětní medaile jako výraz uznání a ocenění za dlouholetou přínosnou spolupráci ve prospěch rozvoje fakulty, vědy a vzdělanosti. Oceněni při této příležitosti byli: John Anchor (laudatio), Gilles Guiheux (laudatio), Regionální hospodářská komora (laudatio), prof. Vojtěch Krebs (laudatio), prof. Štefan Majtán (laudatio), PhDr. Jaroslav Nekuda (laudatio), doc. Antonín Peltrám (laudatio) a doc. Jaroslav Rektořík – (laudatio).

Následující den, tj. 20. října, proběhlo slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru veřejné ekonomie panu Michieli S. de Vriesovi.

Michiel S. de Vries (uprostřed)
2011

20 let od založení

Dvacet let od založení

V roce 2008 odstartoval projekt pro nadané studenty Top Students Centre (TopSeC), který ve spolupráci s partnery funguje dodnes.

Od akademického roku 2010/2011 byla zahájena výuka v navazujícím magisterském programu ve dvou studijních oborech Business Management a Financial Management vyučovaných výhradně v anglickém jazyce. V témže roce se fakulta stala nejžádanější ekonomickou školou v celé ČR (s 6 247 přihláškami).

Na slavnostní konferenci k 20. výročí založení ESF MU byla udělena Zlatá medaile MU docentu Osvaldu Vašíčkovi.

 

Zahájení programu TopSeC.
Imatrikulace prvních studentů studujících v angličtině.
Konference k 20. výročí založení fakulty.
2008

Změna fakultního loga

Logo ESF MU obsahuje symboly obchodu a správy. Obchod je reprezentován Merkurovou holí obtočenou dvěma hady zvanou Caduceus (někdy je zobrazována jako okřídlená), maršálská hůl pak symbolizuje správu a řízení věcí světských. Zkřížené hole jsou umístěny do průčelí antického chrámu, který nese více významů: je znakem vzdělanosti (chrám bohyně Atény), dále je chápán ve významu instituce (vzdělávací nebo správní) a především je symbolem ekonomické vědy. Pojmenování ekonomické vědy se odvozuje od Xenofontova spisu Oikonomikos pojednávajícího o domácím hospodaření: oikos znamená řecky dům, nomos znamená zákon nebo pravidla. Kolem symbolu obchodu a správy je kruhový latinský nápis obsahující název univerzity v horní části znaku a název fakulty v dolní části. Znak je přednostně používán ve fakultní barvě, kterou je hnědá s jemným nádechem vínové.

V roce 2008 došlo k úpravě loga, resp. k jeho zjednodušení.

 

Původní logo používané do roku 2008.
Fakultní logo používané do roku 2018.
2006

15 let od založení

Patnáct let od založení

Patnáct let se fakulta rozvíjela a stále více otevírala světu. Byla navázána spolupráce s University of Huddersfield a studentům se naskytla možnost ročního studia ve Velké Británii a získání titulu BA v oboru European Business.

V letech 2002–2004 jsou ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR zabezpečovány vzdělávací programy pro zaměstnance i odsouzené.

Od akademického roku 2003/2004 se stal jediným kritériem pro přijetí do bakalářských a magisterských studijních programů Test studijních předpokladů (tzv. TSP).

V oblasti výzkumu se v roce 2005 podařilo ESF získat významný a rozsáhlý pětiletý projekt „Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky“.

K samotnému 15. výročí ESF MU byly uděleny pamětní medaile. Oceněni byli prof. Ladislav Blažek, univ. Prof. Oskar Grün, prof. Dušan Halásek, prof. Ladislav Ivánek, Ing. František Křivánek, prof. Jiří Lanča, univ. Prof. Josef Mugler, doc. Jaroslav Rektořík, prof. Antonín Slaný, in memoriam prof. Yvonne Strecková, prof. Jan Wojtyla, prof. Milan Žák, a NHF EU v Bratislavě.

 

2003

1. výzkumný institut

Výzkumný institut na ESF

Prvním výzkumným institutem pod Ekonomicko-správní fakultou MU se stalo Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Vznikla historicky první smlouva o společném výzkumném projektu mezi akademickým pracovištěm a „neziskovkou“ (brněnskou nestátní neziskovou organizací Trialog).

Postupem času vzniklo sedm dalších výzkumných institutů.

 

2001

10 let od založení

Deset let od založení

Na podzim 2001 uplynulo 10 let od zahájení výuky na sedmé fakultě Masarykovy univerzity. Během deseti let své existence se fakulta vyvinula do podoby stabilizované vysokoškolské instituce. Zájem o studium patří k největším na univerzitě a její absolventi nacházejí výborné uplatnění. Kromě běžných studijních programů fakulta realizuje i programy Celoživotního vzdělávání.

V roce 1999 vznikl společný studijní program „Administration publique“ s univerzitou ve francouzském Rennes. Francouzsko-české studium veřejné správy MFTAP poskytuje všestranné vzdělání a umožňuje absolvovat odbornou stáž ve Francii.

 

1998

Stěhování do nové budovy

Nová, moderní a smělá

Stavba nové fakulty byla započata v létě 1995 na nevyužívaných asfaltových, terasovitě položených plochách v areálu kolejí Masarykovy univerzity. Výstavba byla ukončena v březnu 1998 a tak se necelých osm let po založení fakulty slavnostně otevřely brány její nové budovy.

Díky usilovné práci mnoha pracovníků z vedení univerzity i fakulty se podařilo realizovat smělý projekt: vznikla moderní, „na míru šitá“ budova s užitkovou plochou 10 tis. m2 s náklady přesahujícími 260 milionů korun.

Stavba budovy v počáteční fázi.
Slavnostní otevření.
Nová moderní budova.
1995

Insignie ESF

Pod ochranou Merkura

Okřídlené žezlomedaile s prvním rektorem MU Karlem Englišem. Insignie Ekonomicko-správní fakulty se používají od listopadu 1995 a jejich autorem je akademický sochař Michal Vitanovský (žezlo zhotovil sochař Pavel Filip).

Hlavici žezla tvoří přilba s křídly boha Merkura, patrona ekonomických věd. Medaile má na své lícní straně (avers) portrét prvního rektora a významného národohospodáře Karla Engliše. Na rubu medaile (revers) najdeme symbolický chrám moudrosti a poznání s citátem vystihujícím podstatu učení Karla Engliše: „Výkonnost, Hospodárnost, Solidárnost“.

Fakultní žezlo
Přední strana medaile
Zadní strana medaile
1992

ECTS kredity

První fakulta s ECTS kredity

Na fakultě byl v roce 1992 zaveden systém ECTS (evropský systém transferu kreditů) – jako na jedné z prvních fakult v ČR. Tím se otevřela více světu a přiblížila Evropě.

 

 

1991

Zahájení výuky na ESF MU

Na Zelňáku i Antonínské

Výuka byla zahájena v září 1991 v budově bývalé Cyrilometodějské záložny na Zelném trhu (dříve sídlo právnické fakulty). Rostoucí zájem o studium vedl v následujících letech k prodeji budovy, jež nevyhovovala vysokoškolské výuce. Nová fakulta pak měla vyrůst v univerzitním areálu na Vinařské ulici.

Realizace zdánlivě jednoduchého plánu - postavit novou budovu - zabrala celých pět let. Během této doby musela fakulta opustit již prodanou budovu na Zelném trhu a na přechodnou dobu téměř dvou let dočasně zakotvit i v provizorních prostorách na ulici Antonínská.

 

Budova na Zelném trhu.
Aula na Zelném trhu.
Počítačová učebna na Antonínské.
1990

Návrh na zřízení Ekonomicko-správní fakulty MU

Hvězda ESF vychází

Snahy o rozšíření ekonomicky zaměřeného vysokoškolského studia v Brně byly minulým režimem dlouhodobě potlačovány. Nová fakulta se tak zrodila až po listopadu 1989.

U kolébky první polistopadové fakulty MU stáli ekonomicky orientovaní odborníci kolem Ústavu ekonomiky a řízení nevýrobní sféry a vyučující ekonomických disciplín na filozofické fakultě tehdejší UJEP. Myšlenku zřídit Ekonomicko-správní fakultu významně podporoval i tehdejší rektor MU Milan Jelínek. Jeho návrh na zřízení fakulty byl schválen AS MU na podzim 1990.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.