Něco málo z historie 
naší fakulty

1990

Založení Ekonomicko-správní fakulty

Hvězda ESF vychází

Snahy o rozšíření ekonomicky zaměřeného vysokoškolského studia v Brně byly minulým režimem dlouhodobě potlačovány. Nová fakulta se tak zrodila až po listopadu 1989.

U kolébky první polistopadové fakulty MU stáli ekonomicky orientovaní odborníci kolem Ústavu ekonomiky a řízení nevýrobní sféry a vyučující ekonomických disciplín na filozofické fakultě tehdejší UJEP. Myšlenku zřídit Ekonomicko-správní fakultu významně podporoval i tehdejší rektor MU Milan Jelínek. Jeho návrh na zřízení fakulty byl schválen AS MU na podzim 1990.

1991

Zahájení výuky na ESF MU

Na Zelňáku i Antonínské

Výuka byla zahájena v září 1991 v budově bývalé Cyrilometodějské záložny na Zelném trhu (dříve sídlo právnické fakulty). Rostoucí zájem o studium vedl v následujících letech k prodeji budovy, jež nevyhovovala vysokoškolské výuce. Nová fakulta pak měla vyrůst v univerzitním areálu na Vinařské ulici.

Realizace zdánlivě jednoduchého plánu – postavit novou budovu – zabrala celých pět let. Během této doby musela fakulta opustit již prodanou budovu na Zelném trhu a na přechodnou dobu téměř dvou let dočasně zakotvit i v provizorních prostorách na ulici Antonínská.

1995

Insignie ESF

Pod ochranou Merkura

Okřídlené žezlo a medaile s prvním rektorem MU Karlem Englišem. Insignie Ekonomicko-správní fakulty se používají od listopadu 1995 a jejich autorem je akademický sochař Michal Vitanovský (žezlo zhotovil sochař Pavel Filip).

Hlavici žezla tvoří přilba s křídly boha Merkura, patrona ekonomických věd. Medaile má na své lícní straně (avers) portrét prvního rektora a významného národohospodáře Karla Engliše. Na rubu medaile (revers) najdeme symbolický chrám moudrosti a poznání s citátem vystihujícím podstatu učení Karla Engliše: „Výkonnost, Hospodárnost, Solidárnost“.

1998

Stěhování do nové budovy

Nová, moderní a smělá

Stavba nové fakulty byla započata v létě 1995 na nevyužívaných asfaltových, terasovitě položených plochách v areálu kolejí Masarykovy univerzity. Výstavba byla ukončena v březnu 1998 a tak se necelých osm let po založení fakulty slavnostně otevřely brány její nové budovy.

Díky usilovné práci mnoha pracovníků z vedení univerzity i fakulty se podařilo realizovat smělý projekt: vznikla moderní, „na míru šitá“ budova s užitkovou plochou 10 tis. m2 s náklady přesahujícími 260 milionů korun.

2008

Změna fakultního loga

Logo ESF MU obsahuje symboly obchodu a správy. Obchod je reprezentován Merkurovou holí obtočenou dvěma hady zvanou Caduceus (někdy je zobrazována jako okřídlená), maršálská hůl pak symbolizuje správu a řízení věcí světských. Zkřížené hole jsou umístěny do průčelí antického chrámu, který nese více významů: je znakem vzdělanosti (chrám bohyně Atény), dále je chápán ve významu instituce (vzdělávací nebo správní) a především je symbolem ekonomické vědy. Pojmenování ekonomické vědy se odvozuje od Xenofontova spisu Oikonomikos pojednávajícího o domácím hospodaření: oikos znamená řecky dům, nomos znamená zákon nebo pravidla. Kolem symbolu obchodu a správy je kruhový latinský nápis obsahující název univerzity v horní části znaku a název fakulty v dolní části. Znak je přednostně používán ve fakultní barvě, kterou je hnědá s jemným nádechem vínové.

V roce 2008 došlo k úpravě loga, resp. k jeho zjednodušení.

2016

Čtvrt století výuky na ESF

Čas na ohlédnutí a zhodnocení

Na podzim 2016 uplynulo přesně 25 let od zahájení výuky. Fakulta si toto výročí připomněla dne 19. října na Slavnostním rozšířeném zasedání Vědecké rady.

Děkan fakulty, profesor Antonín Slaný, udělil v přítomnosti rektora Masarykovy univerzity, docenta Mikuláše Beka, a téměř 300 hostů pamětní medaile jako výraz uznání a ocenění za dlouholetou přínosnou spolupráci ve prospěch rozvoje fakulty, vědy a vzdělanosti.

Oceněni při této příležitosti byli: John Anchor (laudatio), Gilles Guiheux (laudatio), Regionální hospodářská komora (laudatio), prof. Vojtěch Krebs (laudatio), prof. Štefan Majtán (laudatio), PhDr. Jaroslav Nekuda (laudatio), doc. Antonín Peltrám (laudatio) a doc. Jaroslav Rektořík – (laudatio).

Následující den, tj. 20. října, proběhlo slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru veřejné ekonomie panu Michieli S. de Vriesovi. 

Současnost

Lipová fakulta dnes

Během své existence se fakulta vyvinula do podoby stabilizované instituce poskytující v současné době ekonomické vzdělání téměř třem tisícům studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Studenti mají možnost absolvovat část svého studia v zahraničí či dokonce tam získat i druhý diplom.

Fakulta se může pochlubit i výborným uplatněním svých absolventů v institucích soukromého i veřejného sektoru. Nástupní platy čerstvých absolventů dosáhly v roce 2019 výše 34 000 Kč.

Kromě výuky se fakulta zaměřuje i na výzkum. Na fakultě působí excelentní vědci, kteří se soustřeďují v několika výzkumných institutech.

 

„Pořádek v hlavě je pořádek a síla v díle.“

Karel Engliš