Gratulujeme nositelům tří Zlatých medailí z Ekonomicko-správní fakulty MU

9. 2. 2024

Ocenění děkani ECON MUNI | Foto: Martin Šteiner

Ve středu 31. ledna bylo v rámci oslav 105. výročí MU na slavnostním ceremoniálu na Právnické fakultě oceněno přes 30 významných osobností Masarykovy univerzity. Udělovaly se Stříbrné medaile MU za upevňování jejího významu na národní a celosvětové úrovni, prohlubování spolupráce s tuzemskými i zahraničními institucemi a dlouhodobý významný rozvoj oborů, dále Zlaté medaile MU určené významným představitelům vědy, kultury, vysokého školství a veřejného života a Velká zlatá medaile MU pro nejvýznamnější představitele veřejného života.

Z osobností spojených s naší fakultou byli oceněni tito laureáti:

Emeritní profesor Ladislav Blažek, kterému byla udělena Zlatá medaile MU, je jedním ze zakladatelů Ekonomicko-správní fakulty MU a prvním děkanem fakulty (1991–1999). V této roli pomáhal zajistit pro fakultu stálé působiště a nastavoval základní procesy fungování nové fakulty. Za jeho působení se z fakulty s pár desítkami studentů sídlící na dočasných adresách stala stabilní fakulta MU s více než tisícovkou studentů, širokou nabídkou oborů a vlastní budovou. Byl také prvním vedoucím Katedry řízení (1991–1999) a později Katedry podnikového hospodářství (1999–2014). Patřil mezi lidi, kteří skrze garantovaný studijní obor, psaní nových učebních textů, příspěvky v odborných i populárních periodikách i skrze vlastní výuku formovali pojetí výuky podnikové ekonomiky a managementu v dobách transformace české ekonomiky. Byl členem řady vědeckých rad, hodnotících panelů, oponentem i členem komisí při habilitačních a profesorských řízeních. Také v rámci Masarykovy univerzity působil v Akademickém senátu i ve Vědecké radě. Emeritní profesor Blažek působil na naší fakultě přes 30 let, spojil s ní tedy téměř celý svůj profesní život.

Emeritní profesor Ladislav Blažek | Foto: Martin Indruch

Zlatou medaili MU obdržel také docent Ivan Malý za výrazný příspěvek k rozvoji oboru veřejná ekonomie. Jeho vědecká a pedagogická činnost vedla k výchově další generace akademiků, z nichž mnozí dosáhli profesorských pozic a úspěšně působí na renomovaných univerzitách. Zároveň se významně podílel na rozvoji univerzity i fakulty v rámci svého působení na manažerských pozicích. Působil v roli děkana, prorektora i člena Vědecké rady MU. Jeho členství ve vědeckých radách jiných ekonomických fakult představuje významný přínos k reprezentaci univerzity v ČR. Spoluautorství řady článků v oblasti efektivity veřejné správy, ekonomiky zdravotnictví a hodnocení systému dlouhodobé péče podtrhuje významný přínos docenta Malého k poznání v těchto klíčových oblastech. Neoddiskutovatelné jsou jeho zásluhy na rozvoji mezinárodní spolupráce s University of Rennes. V pozici garanta stál za rozvojem bilingvního navazujícího magisterského programu Veřejná správa, což je jeden z nejdéle fungujících double degree programů, které univerzita nabízí. Historie tohoto programu významně posiluje renomé MU.

Docent Ivan Malý | Foto: Martin Indruch

Profesor Antonín Slaný, třetí oceněný Zlatou medailí, se výrazně zasloužil o rozvoj Ekonomicko-správní fakulty a MU. Zastával funkci prorektora MU v období 2004–2011 a děkana ECON MUNI v letech 1999–2004 a 2012–2020. Kromě působení ve vysokých fakultních a univerzitních funkcích se profesor Slaný výrazně zasloužil o rozvoj oboru hospodářská politika. V tomto oboru vychoval celou řadu doktorandů, kteří dnes dále rozvíjejí obor na prestižních domácích i zahraničních institucích. Nadále vyučuje, vede diplomové práce a doktorské studenty. Ve své vědecko‑výzkumné a publikační činnosti se zaměřuje na problematiku hospodářské politiky, procesu transformace a na otázky konkurenceschopnosti ekonomiky. Zabývá se také otázkami řízení a financování vysokých škol. Je hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem řady grantů. Byl a je členem oborových rad i edičních rad odborných časopisů. Je dlouholetým předsedou fakultní vědecké rady. Profesor Slaný je uznávanou akademickou osobností, která se svou činností výrazně zasloužila o šíření dobrého jména fakulty a univerzity.

Profesor Antonín Slaný | Foto: Martin Indruch

Gratulujeme všem oceněným za jejich skvělou práci pro ECON MUNI a celou univerzitu!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.