Finanční účetnictví 2. Sbírka příkladů

Autoři

VODÁKOVÁ Jana HÝBLOVÁ Eva KŘÍŽOVÁ Zuzana VALOUCH Petr HAMPL Filip

Rok publikování 2020
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Hlavním posláním finančního účetnictví je věrně a poctivě zachycovat hospodářské dění v účetní jednotce a zprostředkovat informace o finanční pozici, výkonnosti, struktuře majetku, cizích a vlastních zdrojích celé řadě uživatelů, nejen z řad vlastníků, manažerů, věřitelů, ale i široké veřejnosti. Cílem této sbírky příkladů je prohloubení odborných účetních znalostí a praktických dovednosti čtenářů a posílení jejich schopnosti aplikovat na dílčích i komplexnějších příkladech účetní zásady, principy a pravidla, a to v návaznosti na znalosti získané studiem předmětu Finanční účetnictví 1. Vedle toho si čtenáři hlouběji procvičí sestavování účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu), jejich interpretaci a naučí se je chápat ve vzájemných vazbách. Pro účely samostudia obsahuje sbírka řadu řešených příkladů. Dílčí i komplexnější příklady jsou sestaveny v souladu s doporučením ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.