Informace o projektu
Vzdělávání 2.0 - Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl (Vzdělávání 2.0)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000662
Období řešení
4/2017 - 3/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Palackého v Olomouci
Centrum pro studium demokracie a kultury

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj kompetencí učitelů z fakult vzdělávající učitele a učitelů škol nižšího stupně vzdělání prostřednictvím podpory společenství praxe. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je mimo jiné zaměřen na podporu společenství praxe pro rozvoj klíčových kompetencí, gramotností, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v tématu sociální a občanské kompetence v ZŠ a SŠ napříč předměty. Cílem je propojení kateder.

Příčiny problému / potřebnost projektu:
Stát se kompetentním se v současnosti vzhledem k neustále probíhajícím změnám ve společnosti jeví jako nezbytné. Vzhledem k tomu, že kompetence nezískáme pouze memorováním či odvozováním, ale také vlastní zkušeností, prožitkem, je nutné, aby v procesu vzdělávání byl obsažen i tento typ výchovy. Klíčové kompetence představují obecné dovednosti, které jsou důležité v řadě studijních, pracovních i osobních životních situací. Z průzkumů na školách však vyplývá, že zařazovat cíleně do výuky činnosti a situace, které směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, je pro řadu učitelů stále ještě obtížné. Přestože byly vydány různé metodické materiály zaměřené na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí u žáků, jejich obsah není pro potřeby praxe stále dostačující. Často je poukazováno na nedostatek vhodných příkladů, které je možné přímo využít ve výuce. Přetrvávají názory učitelů, že v některých vzdělávacích oborech „to nejde“, což má za následek formální a mnohdy nahodilé směřování k těmto „nadpředmětovým dovednostem“, respektive rezignaci na jejich záměrné utváření a rozvíjení. Tento projekt přispěje ke zlepšení daného stavu.
Jednou z podstatných změn, kterou pro práci a myšlení učitelů přinesly rámcové vzdělávací programy, je to, že staví do popředí výsledek vzdělávání. Důležité je tedy to, k čemu má učitel se žáky dojít. Podstata změny spočívá v tom, že stěžejní přestává být učivo a zaměření na jeho osvojování a stává se jím dosažení konkrétní vědomosti, dovednosti, postoje, kompetence využitelné v praktických situacích. Úvaha o způsobu jejich dosahování má ovlivňovat výběr učiva, stanovování výukových situací, vyučovacích postupů i způsobů hodnocení. Od předpokládaného výsledku vzdělávání se také odvíjí nabízený modelový způsob uvažování o klíčových kompetencích ve výuce.

Publikace

Počet publikací: 22


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.