prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

profesor – Katedra sociální politiky a sociální práce


kancelář: 5.56
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6559
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Tomáš Sirovátka
 • nar. 25.9.1950 v Brně
  ženatý
Pracoviště
 • Katedra sociální politiky a sociální práce
  Fakulta sociálních studií
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003 jmenován profesorem v oboru sociální politika a sociální práce
  1997 jmenován docentem v oboru národní hospodářství
  1992 kandidát věd (CSc.), dizertační práce "Riziková nezaměstnanost" Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  1982-1985 postgraduální studium, Vysoká škole ekonomická v Praze, katedra Ekonomické sociologie a psychologie
  1976 PhDr. v oboru sociologie, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity
  1969-1974 denní studium, obory: sociologie - politická ekonomie, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 1974-1986 Brněnské veletrhy a výstavy, sociolog
  1987-90 Československá automobilová doprava Brno, ved. oddělení personální a sociální práce
  1991 Úřad práce Brno, ved. analytik trhu práce
  1991 - 1997 Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, odborný asistent a od r. 1997 docent na katedře veřejné ekonomie (od r. 1997
  výuka sociální politiky, veřejné politiky, pracovní trhy a politika pracovního trhu
  1992,93 - koordinátor mezinárodního programu vzdělávání manažerů ve spolupráci ESF a Suffolk Management Development Centre
  1993-94 - proděkan pro zahraniční styky
  od r.1995 -do r. 1998 hlavním koordinátorem strukturálního projektu TEMPUS " Resrukturalizace vzdělávání v oblasti sociálního zabezpečení v České republice"
  1998 Fakulta sociálních studií, docent, od r. 2003 profesor na katedře sociální politiky a sociální práce (vedoucí katedry SPSP do r. 2001, od r. 2001 ředitel Institutu pro sociální otázka)
Pedagogická činnost
 • kurzy v bakalářském studiu
  Sociální politika
  Základy teorie organizace a řízení kurzy v magisterském studiu
  Teorie trhu práce
  Politika zaměstnanosti a politika pracovního trhu
  Ekonomika sociálního státu
  Teorie organizace a řízení Contemporary problems in European welfare states Employment and labour market policy: European perspective kurzy v PGS
  Teorie sociální politiky
  Evaluace
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019 – 2021 Řešitel projektu GAČR Explaining the Support for New Forms of Populism: the Czech Republic and Slovakia in a Comparative Perspective 2015 – 2018 Spoluřešitel projektu 7. RP NEGOTIATE 2015 – 2017 Řešitel projektu GAČR Welfare State Attitudes after the Crisis 2014 – 2017 Řešitel projektu INNOCARE (Norské fondy) 2013 - 2016 Spoluřešitel projektu 7.RP CITISPYCE 2011-2014 Řešitel projektu GAČR Modernizace české sociální politiky 2010 – 2015 Spoluřešitel projektu 7. RP EU NEUJOBS 2009 – 2012 Spoluřešitel projektu 7. RP EU GUSTO (Collaborative project) 2006 – 2010 Spoluřešitel mezinárodních projektů 6. RP EU (Network of Excellence a Collaborative action) RECWOWE a KATARSIS 2005 – 2008 Spoluřešitel mezinárodního projektu 6. RP EU (Network of Excellence) CINEFOGO 2005-2008 Řesitel a koordinátor národního projektu v rámci programu Moderní společnost (MPSV) “Rodina, zaměstnání, vzdělání” 2004-2006 Spolupráce na národním projektu v rámci programu Moderní společnost (MPSV) “Sociální soudržnost”, řešitel CESES FSV UK v Praze 2003 Koordinátor národního projektu „Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti“ v rámci programu Moderní společnost (MPSV) 2003-2005 spoluřešitel národního projektu České grantové agentury AV „Sociální exkluze a inkluze v české společnosti“ 2002 koordinátor národní zprávy (CZ), projekt “The Challenge of Human Development of Roma”- mezinárodní projekt (ILO) 2001 expert - Phare Project “Multiethnic Relationships in the Czech Republic” (EC) 2000 - 2001 expert v projektu “Social Policy in the Czech Republic, Hungary and Poland” (Institute for Human Sciences, Vídeň) 2000 koordinátor projektu “Shifting the Skills and Role of Roma clerks in the Czech Republic” (Open Society Institute, Budapest) 2000-2003 koordinátor výzkumného projektu České grantové agentury AV “Nezaměstnaní a sociální politika” 1992 mezinárodní projekt United Nations Research Institute "Sociální důsledky restrukturalizace vlastnictví"
  1993-1995 - člen mezinárodní skupiny "Working Group on Unemployment, Institute for East-West Studies
  1994 mezinárodní projekt Středoevropské univerzity Dlouhodobá nezaměstnanost a záchranná sociální síť - vedoucí projektu
  1994 projekt MPSV ČR "Možnosti zaměstnávání při kumulaci handicapů na trhu práce" - vedoucí projektu
  1994-6 projekt České akademie věd "Sociální faktory selektivity a marginalizace na pracovním trhu"
  1995 mezinárodní projekt PHARE a MPSV ČR Restrukturalizace trhu práce - část "Metody analýzy pracovního trhu"
  1995 projekt MPSV ČR "Sociální pracovník a jeho role v procesu transformace"
  1996 projekt Mezinárodní organizace práce, Geneva "Nezaměstnanost mládeže ve střední a východní Evropě"
  1996 mezinárodní projekt PHARE a MPSV "Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost v ČR - analýza situace a návrhy na řešení"
  1996 projekt MŠMT "Uplatnění absolventů škol na trhu práce"
  1998 spolupráce v projektu ILO Labour Market Policies in CEEC" (country report, koordinace českého týmu)
  1997-1999 koordinátor projektu Main Economic and Social Effects of Social Security Transformation" podporovaného Institute of Human Sciences in Vienna, Research Support Scheme
  1998-1999 projekt GAČR Sociální dávky : redistribuce a její sociální účinky"
  1999-2004 koordinátor Výzkumného záměru FSS MU "Etnika, minority a marginalizované skupiny" MSM 142300001
Akademické stáže
 • 1991 Institute de Horst, Driebergen,Nizozemí
  1993 březen-květen Institute of Economics, University of Copenhagen
  1995 University of Lund, Švédsko
  1996 květen-červen University of Lund, Švédsko, přednáškový pobyt
  University of Manchester, Lancashire Enterprises, Velká Británie, spolupráce na projektu
  1997 květen Catholic University of Brabant, Nizozemí, Catholic University Leuven, přednášky
  1998 únor, duben Universita v Roskilde, přednášky, mezinárodní kurz Social Security in Europe
  od 1999 každoročně, Katholieke Universiteit Leuven, mezinárodní kurz Social Security in Europe
Universitní aktivity
 • Člen vědecké rady rad Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Fakulty veřejných politik Slezské univerzity
  Člen oborové rady doktorandského studia oboru Sociální politika a sociální práce FSS MU, ESF MU, FSV UK
Mimouniversitní aktivity
 • 2019 - člen redakční rady Studia Oeconomica, Poznan University of Economics and Bussiness 2017 - člen redakční rady Sociology Thought and Action, Vilnius University 2012 - člen redakční rady časopisu Fórum sociální politiky 2008 - člen vědecké rady Slezské univerzity, Fakulty veřejných politik, 2008 – 2014 člen vědecké rady FSV UK v Praze 2003 - 2009 člen výběrové komise MPSV pro výzkumný program „Moderní společnost“ 2001 - 2003 člen vědecké rady Sociologického ústavu Akademie věd ČR 1999 - člen European social policy research network 1998 - člen vědecké rady FSS MU 1993 - člen International Sociological Association – Research comittee on poverty and welfare state 1993 - 2003 člen vědecké rady ESF MU
Ocenění vědeckou komunitou
 • pozvání k přednáškám: 1996 květen-červen University of Lund, Švédsko, přednáškový pobyt
  1997 květen Catholic University of Brabant, Nizozemí, Catholic University Leuven
  1998 únor, duben Universita v Roskilde, přednášky, mezinárodní kurz Social Security in Europe
  1999 přednáškový pobyt v mezinárodním postgraduálním programu Masters of European Social Security (2 kurzy Social Security Policy a Social Security in Central Europe), University of Leuven BE, 1 týden
  od roku 2000 pravidelně výuka v mezinárodním postgraduálním programu Masters of European Social Security (2 kurzy Social Security Policy a Social Security in Central Europe), University of Leuven BE
  2002 přednáškový pobyt na univerzitě v Lublani (Slovinsko), mezinárodní postgraduální program European Social Security, 2 kurzy Social Security Economics a Social Security Policy)
  2004 přednáškový pobyt na Dalarna University (Švédsko), přednášky na tema Social Exclusion
  od 1999 každoročně Katholieke Universiteit Leuven, přednášky v kurzu Social Security Policy
Vybrané publikace
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Steven SAXONBERG a Eduard CSUDAI. Emergency welfare states in action : Social policy adaptations to COVID-19 in the Czechia, Hungary and Slovakia. Social Policy & Administration. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2024, roč. 58, č. 1, s. 93-107. ISSN 0144-5596. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/spol.12945. URL info
 • SAXONBERG, Steven, Tomáš SIROVÁTKA a Martin GUZI. Does Performance Matter? The Influence of Attitudes Towards Welfare State Performance on Voting for Rightwing and Leftwing Populist Parties. SOCIAL POLICY AND SOCIETY. ENGLAND: CAMBRIDGE UNIV PRESS, 2024, online, online, s. 1-15. ISSN 1474-7464. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S1474746424000010. Download info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Lucie NOVOTNÁ a Steven SAXONBERG. Populism and Growing Welfare State Agenda : Elections of 2013 and 2017 in Czechia. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2023, roč. 59, č. 6, s. 567-591. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/csr.2023.026. article - open access info
 • HORA, Ondřej a Tomáš SIROVÁTKA. Do individualised projects help integrate the long-term unemployed and disadvantaged people? Lessons from the Czech Republic. International Journal of Social Welfare. Wiley, 2023, s. 1-15. ISSN 1369-6866. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ijsw.12635. URL info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA, Veneta KRASTEVA a Maciej ŁAWRYNOWICZ. Do the interactions with employment services and other institutions facilitate school-to-work transitions? Experiences of young people in Bulgaria, Czechia and Poland. Online. In Dominik Buttler, Maciej Ławrynowicz and Piotr Michoń. School-to-Work Transition in Comparative Perspective. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2023, s. 121-154. ISBN 978-1-80037-010-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4337/9781800370111.00013. book - open access; chapter - open access; info
 • HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. School-to-work transition in Czechia : integration of a majority, marginalization of some. Online. In Dominik Buttler, Maciej Ławrynowicz and Piotr Michoń. School-to-Work Transition in Comparative Perspective. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2023, s. 174-199. ISBN 978-1-80037-010-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4337/9781800370111.00016. book - open access; chapter - open access; info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Democracy, Populism and Welfare State Performance. In Schoukens, P., Demarsin, B., Dec Becker, E., Keersmaekers, T. Liber Amicorum Danny Pieters. 1. vyd. Gent: OWL Press, 2022, s. 42-49. ISBN 978-94-6393-872-3. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Steven SAXONBERG a Eduard CSUDAI. Emergency welfare states in action: Social policy adaptations to COVID-19 in the Czech Republic, Hungary and Slovakia. In ESPAnet 2022 conference, Vienna. 2022. URL info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Vojtěch RIPKA. Hybridisation and diversification : Welfare system developments between 1993 and 2018 in the Czech Republic. In Sonja Blum, Johanna Kuhlmann, Klaus Schubert (eds.). Routledge Handbook of European Welfare Systems. 2nd ed. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020, s. 91-109. Routledge international handbooks. ISBN 978-0-367-25915-0. URL info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Martin GUZI a steven SAXONBERG. Satisfaction with Democracy and Perceived Performance of the Welfare State in Europe. In Deutsch, A.M., Goerne-Zagel, A., Kopowski, F., Stander, P., Thies, M. The Federal Ministry of Labour and Social Affairs´ Thematic Reader. první. Berlin: Federal Ministry of Labour and Social Affairs Directorate, 2020, s. 108-112. Published article info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Martin GUZI a steven SAXONBERG. Satisfaction with Democracy and Perceived Performance of the Welfare State in Europe. Journal of European Social Policy. London: SAGE Publications, 2019, roč. 29, č. 2, s. 241-256. ISSN 0958-9287. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0958928718757685. Published article info
 • SAXONBERG, steven a Tomáš SIROVÁTKA. Central and Eastern Europe. In Bent Greve. Routledge Handbook of the Welfare State. 2nd ed. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, s. 148-161. Routledge international handbooks. ISBN 978-1-138-63164-9. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Jana VÁLKOVÁ. Attitudes towards childcare policies, policy feedback and path dependency : Czech Republic contrasted to Norway. International Journal of Social Welfare. Oxford: Blackwell, 2018, roč. 27, č. 3, s. 282-293. ISSN 1369-6866. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ijsw.12303. článek info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Czechia : political experimentation or incremental reforms? In S. Theodoropoulou. Labour Market Policies in the Era of Pervasive Austerity : a european perspective. Bristol: Policy Press, 2018, s. 253 - 276. ISBN 978-1-4473-3586-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2307/j.ctt21216s2.16. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Pavel HORÁK, Blanka PLASOVÁ, Markéta HORÁKOVÁ, Marie Louise SJEEBERG, Thomas HANSEN, Jorunn T. JESSEN, Kari STEFANSEN, Margunn BJORNHOLT a Liridona GASHI. Understanding care policies in changing times : experiences and lessons from the Czech republic and Norway. 1st ed. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2017, 236 s. Sociology Series, vol. no. 17. ISBN 978-80-7325-424-7. URL info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. When workfare fails: post-crisis activation reform in the Czech Republic. International Journal of Sociology and Social Policy. Emerald, 2016, roč. 36, 1-2, s. 86-101. ISSN 0144-333X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1108/IJSSP-01-2015-0001. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Marek Rymsza (ed.): Toward Active Welfare. The Development of Social Work and Community Work in Poland and Europe. Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav ČAV, 2016, roč. 52, č. 3, s. 464-467. ISSN 0038-0288. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Česká sociální politika v perspektivě sociálních investic. Fórum sociální politiky. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2016, roč. 10, č. 5, s. 7-14. ISSN 1802-5854. URL info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Bent GREVE. Social services as an option for sustainable employment growth. In Beblavý M., Maselli, I., Veselková, M. Green, Pink & Silver, The Future of Labour in Europe. Brussels: Centre for European Policy Studies, 2015, s. 197-220. The Future of Labour in Europe, Vol. 2. ISBN 978-94-6138-444-7. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. The EU Working Time Directive in the Czech Republic. In Barbier, J.-C., Rogowski, R., Colomb, F. The Sustainability of the European Social Model. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2015, s. 179-193. první. ISBN 978-1-78195-175-0. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Social services of general interest in the Czech Republic: Towards poorly regulated markets. In Barbier, J.-C., Rogowski, R., Colomb, F. The Sustainability of the European Social Model. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2015, s. 316-330. první. ISBN 978-1-78195-175-0. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Les politiques sociales en République tchéque pendant la crise et l´Union européenne. Revue francaise des affaires sociales. Paris: Direction de l´information légale et administrative, 2015, roč. 70, č. 3, s. 135-158. ISSN 0035-2985. info
 • SAXONBERG, Steven a Tomáš SIROVÁTKA. From a Garbage Can to a Compost Model of Decision-Making? Social Policy Reform and the Czech Government's Reaction to the International Financial Crisis. Social Policy & Administration. 2014, roč. 48, č. 4, s. 450-467. ISSN 0144-5596. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/spol.12070. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Greve BENT, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Innovation in social services. The public-private mix in service provision, fiscal policy and employment. první. Surrey, Burlington: Ashgate, 2014, 278 s. první. ISBN 978-1-4094-6347-4. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. první. Brno a Boskovice: MUNI Press Brno, František Šalé - Albert, Boskovice., 2014, 230 s. první. ISBN 978-80-210-7149-0. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. From protection towards activation: Reform of social assistance in the Czech Republic. In Ivar Lodemel and Amílcar Moreira. Activation or workfare ? Governance and neoliberal convergence. první. Oxford, New York: Oxford University Press, 2014, s. 256-288. první. ISBN 978-0-19-977358-9. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Ondřej HORA. Public Sector Employment in the Czech Republic after 1989: Old Legacy in New Realities ? Central European Journal of Public Policy. Praha: FSV UK, 2013, roč. 7, č. 2, s. 4-35. ISSN 1802-4866. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Rik VAN BERKEL a Willibrord DE GRAAF. Governance of the activation policies in Europe: introduction. International Journal of Sociology and Social Policy. Emerald, 2012, roč. 32, 5/6, s. 260-272. ISSN 0144-333X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Willibrord DE GRAAF. Governance reforms and theit impacts on the effects of activation policies. International Journal of Sociology and Social Policy. Emerald, 2012, roč. 32, 5/6, s. 353-363. ISSN 0144-333X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. The Policy of activation and Citizenship Rigts. In Evers, A., A.-M. Guillemard: Social Policy and Citizenship. první. Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 259-283. první. ISBN 978-0-19-975404-5. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Rik VAN BERKEL a Willibrord DE GRAAF. The Governance in Active Welfare States in Europe in a Comparative Perspective. In The Governance of Active Welfare States in Europe. van Berkel, R., de Graaf W., Sirovátka, T. (eds). první. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011, s. 237-263. Work and welfare in Europe. ISBN 978-0-230-25200-4. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Solidarity at the margins of European society: linking the European social model to local conditions and solidarities. In Marion Ellison (ed.): Reinventing social solidarity across Europe. první. Bristol, Chicago: The Policy Press, 2011, s. 29-48. jedna. ISBN 978-1-84742-727-4. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Politiky aktivace v České a Slovenské republice. In Winkler, J., Žižlavský, M. (eds) Intitucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 31-51. první. ISBN 978-80-210-5601-5. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Country analyses: The Czech Republic. In Bahle, T., Hubl, V., Pfeifer, M. The Last Safety Net. A handbook of minimum income protection in Europe. Bristol: The Policy Press, 2011, s. 65-69. první. ISBN 978-1-84742-725-0. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Life satisfaction and happiness in the Czech Republic. In Greve B (ed) Happiness and Social Policy in the EU. Cheltenham: Edward Elgar, 2010, s. 11-30. první. ISBN 978-1-84844-574-1. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Poverty, Deprivation and Social Exclusion: The Unemployed and the Working Poor. In Fournier, M.C. and Mercier Ch.S. eds Economics of Employment and Unemployment. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2009, s. 1-32. není. ISBN 978-1-60456-741-0. info
 • SAXONBERG, Steven a Tomáš SIROVÁTKA. Neo-liberalism by Decay ? The Evolution of the Czech Welfare State. Social Policy and Administration. Oxford: Blackwell, 2009, roč. 43, č. 2, s. 186-203. ISSN 0144-5596. info
 • SAXONBERG, Steven a Tomáš SIROVÁTKA. Czech Family Policy: Refamilization in the Face of Contradictory Public Attitudes. Journal of Societal&Social Policy. Casa Verde Publishing, 2009, roč. 7, č. 3, s. 95-106, 22 s. ISSN 1681-2816. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Tomasz Inglot, Welfare States in East Central Europe 1919-2004. European Journal of Social Security. Mortsel, Belgium: Intersentia, 2009, roč. 10, č. 4, s. 403-409. ISSN 1388-2627. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. The Impact of the EU Social Inclusion Strategy: The Czech Case. In Cerami, Alfie and Pieter Vanhuysse (eds) Post-Communist Welfare Pathways. Theorizing Social Policy Transformation in Central and Eastern Europe. Houndmills Basingstoke UK: Palgrave Macmillan, 2009, s. 199-214. první. ISBN 978-0-230-23026-2. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Úvod. In Sirovátka T., J. Winkler, M. Žižlavský eds Nejistoty na trhu práce. Brno: František Šalé - Albert, 2009, s. 3-8. první. ISBN 978-80-7326-172-6. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Dualizace na trhu práce a strategie outsiderů. In Sirovátka T., J. Winkler, M. Žižlavský eds Nejistoty na trhu práce. Brno: Františe Šalé - Albert, 2009, s. 9-38, 20 s. první. ISBN 978-80-7326-172-6. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Závěr. In Sirovátka T., J. Winkler, M. Žižlavský eds Nejistoty na trhu práce. Brno: František Šalé - Albert, 2009, s. 180-188. první. ISBN 978-80-7326-172-6. info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze). Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. Praha, 2008, roč. 44, č. 2, s. 113-138. ISSN 0038-0288. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Activation policies under conditions of weak governance: Czech and Slovak cases compared. Central European Journal of Public Policy. Praha: CESES UK, 2008, roč. 2, č. 1, s. 4 - 29. ISSN 1802-4866. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Ondřej HORA. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. první. Brno/Boskovice: František Šalé - Albert, 2008, 328 s. ISBN 978-80-7326-140-5. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Úvod. In Sirovátka, T., Hora O., eds. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. první. Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008, s. 9-18, 11 s. první. ISBN 978-80-7326-140-5. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Helena BARTÁKOVÁ. Harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice a role sociální politiky. In Sirovátka, T,. Hora, O. eds. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. první. Boskovice/Brno: Franišek Šalé - Albert, 2008, s. 63-96. jedna. ISBN 978-80-7326-140-5. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA a Pavel KOFROŇ. Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice. Fórum sociální politiky. Praha: Výykumný ústav práce a sociálních věcí, 2008, roč. 2, č. 5, s. 2-8. ISSN 1802-5854. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Václav KULHAVÝ. Efekty programů zaměstnanosti v roce 2007. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV v.v.i., 2008, roč. 2, č. 6, s. 15-20. ISSN 1802-5854. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Tomáš KATRŇÁK, Martin KREIDL a Václav KULHAVÝ. Factors influencing the position of young people on the labour market and changes in mobility chances in the Czech Republic. Working Paper Series, Transeurope project. Bamberg: University Bamberg, 2008, roč. 3, č. 3, s. 1-38. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Zavádění politiky aktivace v České a Slovenské republice. In WINKLER, Jiří. Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. první. Brno: Barrister &Principal, 2008, s. 147-164. první. ISBN 978-80-87029-49-7. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ. Reconciling work and family in the Czech Republic and the role of social policy. Sociological problems. Sofia: Institute of Sociology, 2008, IL, Special Is, s. 77-96. ISSN 0324-1572. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. The new system to follow up the unemployed - statements and comments Czech Republic. In The new system to follow up the unemployed. 2008. vyd. Brusel, Vídeň: European Commission, 2008, s. 65-70, 5 s. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. The individual approach in activation policy in the Czech Republic. In van Berkel, R., Valkenburg, B (eds) Making it personal. Individualising activation services in the EU. Bristol: The Policy Press, 2007, s. 193 - 216. první, 1. ISBN 978-1-86134-797-8. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Implementation of activation strategies: Fragmentation or synergy ? In Social security and the labour market: A mismatch ? Conference volume (abstracts), 5th International Social Security Association Research Conference. Warszawa: ISSA, Geneva, 2007, s. 144-145. info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Unemployment, Labour Marginalization and Deprivation. In Flek Vladislav (ed.) Anatomy of the Czech Labour Market. Praha: Karolinum, 2007, s. 81-96. první. ISBN 978-80-246-1316-1. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. New Social Risks and Social Exclusion as a Challenge to Czech Social Policy. European Journal of Social Security. Mortsel: Belgie, 2007, roč. 9, č. 1, s. 55-77. ISSN 1388-2627. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Re-familisation of the Czech family policy and its causes. International Review of Sociology. London: Routledge, 2007, roč. 17, č. 2, s. 319-341. ISSN 0390-6701. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Activation policies and shaping factors in the Czech Republic. In Reshaping Welfare States and Activation Regimes in Europe. první. Brusel: Peter Lang, 2007, s. 241-274. P.I.E. Peter Lang. ISBN 978-90-5201-048-9. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Emergence of new modes of governance in activation policies: Czech experience. International Journal of Sociology and Social Policy. Bradford: Emerald, 2007, roč. 27, 7/8, s. 311-323. ISSN 0144-333X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Dynamika soudobého trhu práce: flexibilita, segmentace a inkluze. In MAREŠ, Petr a Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. první. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, s. 85-99. ISBN 978-80-210-4439-5. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Miroslava RÁKOCYZOVÁ. The Strategy of Social inclusion in the Czech Republic. In Social Policy in Europe: Changing Paradigms in an Enlarging Europe. Wien: Wirtschaft Universitaet Wien, 2007, s. 18. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Refamilization of the Czech Family Policy and Its Causes. In Conflict, Citizenship and Civil Society. první. Glasgow: Glasgow University, 2007, s. 198. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Social policy and work-family balance after communism. Fribourg: ESPAnet, 2006. URL info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Poverty, Social Exclusion and Social Policy in the Czech Republic. Social Policy and Administration. Velká Británie: Blackwell, 2006, roč. 40, č. 3, s. 288-303. ISSN 0144-5596. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Failing Family Policy in Post-Communist Central Europe. Journal of Comparative Policy Analysis. Routledge, 2006, roč. 8, č. 2, s. 189-206, 17 s. ISSN 1387-6988. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 42, č. 4, s. 627-655. ISSN 0038-0288. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Czech Labour Market Regulation: a Reform or Institutional Learning ? In Transformation of the Welfare State: Political Regulation and Social Inequality, 4th Annual ESPAnet Conference, 21-23 Sept 2006, Bremen, abstracts. 2006. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. How to govern and evaluate labour market policies Czech Republic: Statements and comments. In How to govern and evaluate labour market policies. Brussels: EC-DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2006, s. 41-46. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální vyloučení a sociální politika. 2006. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Seeking Balance Between Work and Family After Communism. In Haas, L., Wisensale, S.: Families and Social Policy. New York: The Haworth Press, 2006, s. 287-313. HaworthPressBooks 1. ISBN 0-7890-3240-6. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Lenka KLIMPLOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Jiří WINKLER. Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? Studie CESES. Praha: CESES FSV UK, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 55-77. ISSN 1801-1640. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Seeking the Balance Between Work and Family After Communism. Marriage and Family Review. New York, London: Haworth Press, 2006, roč. 39, 3/4, s. 287-313. ISSN 0149-4929. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. první. Brno: Barrister and Principal publishing, 2006, 302 s. ISBN 80-87029-06-2. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2006, 279 s. první, 1. ISBN 80-7326-104-9. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Nová sociální rizika a sociální vyloučení jako výzva pro českou sociální politiku. In Sociální vyloučení a sociální politika. první. Brno: Masarykova univerzita, Výzkumný ústav práce a sociální věcí ČR, 2006, s. 61-74, 24 s. ISBN 80-210-4225-7. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Income Poverty and Social Assistance in the Czech Republic After 2000. In The Challenge of Social Inclusion. Brno: Barrister&Principal, 2006, s. 59-76. první. ISBN 80-87029-06-2. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Labour Market Exclusion of Roma in Post-Communist Countries. In The Challenge of Social Inclusion. Brno: Barrister&Principal, 2006, s. 111-132. první. ISBN 80-87029-06-2. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. The Policy of Labour Market and Social Inclusion. In The Challenge of Social Inclusion. Brno: Barrister &Principal, 2006, s. 185-206. první. ISBN 80-87029-06-2. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. The Service Voucher in Belgium. Statements and Comments. In The Service Voucher in Belgium. první. Brusel: European Commission - DG Empl, 2006, s. 61-66. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. De individuele benadering in activeringsbeleid in de republiek Tsjechie. Tijdschrift voor arbeid en participatie. Utrecht: Nhoudsopgave, 2005, roč. 26, 2/3, s. 207-225. ISSN 1388-1558. info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Unemployment, Labour Marginalisation and Deprivation. Finance a úvěr Czech Journal of Economics and Finance. Praha, 2005, roč. 55, 1-2, s. 54-67. ISSN 0015-1920. info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Unemployment, Labour Marginalisation and Deprivation. In Anatomy of the Czech Labour Market: From Over-Employment to Under-Employment in Ten Years ? Working Paper Series 7/2004 Czech National Bank. Praha: Czech National Bank, 2005, s. 54-66. Working Papers 7. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Individuální přístup a strategie aktivace v politice na trhu práce v České republice. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 40-55. ISSN 1213-6204. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Mennyire megfelelo a szociális juttatások színvonala a Cseh Koztársaságban. Esély, Trsadalom - és szociálpolitikai folyóirat. Budapest: Kiadja a Hilscher Rezso Szociálpolitikai, 2005, roč. 16, č. 3, s. 3-24. ISSN 0865-0810. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Republica ceca. Lapproccio individuale nella politica di attivazione. La Rivista delle Politiche Sociali (Italian Journal of Social Policy). Roma: EDIESSE, 2005, II, č. 1, s. 155-177. ISSN 1724-5389. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Exclusión de las comunidades romaníes del mercado laboral en los antiguos países comunistats: Es posible su inclusión ? Documentación Social. Madrid: Carítas Espanola, 2005, roč. 137, abril - ju, s. 37-53. ISSN 0417-8106. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Poverty in the Czech Republic and the Policies to Combat It. In Ubóstwo i wykluczenie spolczne. první. Warszawa: IPISS, 2005, s. 252-277, 25 s. ISBN 83-87890-65-0. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Životní šance, rodina a sociální politika. In Rodinná politika jako nástroj prevence sociálního vyloučení. první. Brno: Národní centrum pro rodinu a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku senátu parlamentu ČR, 2005, s. 18-22. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. K významu lokálních účelových programů zaměstnanosti. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 6-9. první. ISBN 80-210-3867-5. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. ESPAnet annual conference- stream 1 - Social Policy in Post-communist Countries. 2005. info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Marginalizace na trhu práce a materiální deprivace nezaměstnaných. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a mareginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2004, s. 61-74. ISBN 80-210-3455-6. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií a Nakladatelství Georgetown, 2004, 237 s. prvni vyd. ISBN 80-210-3455-6. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Příjmová chudoba a sociální pomoc v České republice po roce 2000. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií a Nakladatelství Georgetown, 2004, s. 75-91. prvni vyd. ISBN 80-210-3455-6. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ a Václav KULHAVÝ. Účinky opatření aktivní politiky zaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 140-159. ISBN 80-210-3565-X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Family policy in the Czech Republic after 1989: from gendered and enforced familialism to gendered and implicit Familialism. In MAREŠ, Petr. Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal Publ., 2004, s. 97-117. vydání první. ISBN 80-86598-67-5. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. člen. Hodnotící komise MPSV výzkumného programu Moderní společnost (komise TP 1), 2004. info
 • VAŠÍČEK, Osvald a Tomáš SIROVÁTKA. Makroekonomický rámec nezaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. 2004. vyd. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita, 2004, s. 83-86. první vyd, 1 svazek. ISBN 80-210-3565-X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Individuální akční plány. Zhodnocení poznatků z pilotních projektů. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita, 2004, s. 196-215. edice první svazek 1. ISBN 80-210-3565-X. info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální exkluze. Studie CESES. Praha: UK FSV CESES, 2004, roč. 2004, č. 9, s. 58-73. ISSN 1801-1640. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Quality in Work: A priority for European employment policy ? Czech republic. European Employment Observatory. Luxembourg: European Cummunities Office, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 150-155. ISSN 1725-5376. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Fighting the immesurable ? Adressing the phenomenon of undeclared work in the EU. Czech republic. European Employment Observatory. Luxembourg: European Communities Office, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 61-65, 6 s. ISSN 1725-5376. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Steve Saxonberg: The Czech Republic Before the New Millenium. Sociologický časopis Czech Sociological Review. Praha, 2004, roč. 40, č. 4, s. 547-551. ISSN 0038-0288. info
 • MAREŠ, Petr, Tomáš SIROVÁTKA a Jiří VYHLÍDAL. Dlouhodobě nezaměstnaní - životní situace a strategie. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 2003, roč. 39, č. 1, s. 37-54. ISSN 0038-0288. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 272 s. ISBN 80-210-3048-8. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Přínosy veřejně prospěšných prací k sociálnímu začlenění a k získání zaměstnání. In Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 220-233. ISBN 80-210-3048-8. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Podpory v nezaměstnanosti a materiální deprivace nezaměstnaných. In MAREŠ, Petr. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 169-183. ISBN 80-210-3048-8. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Social Inclusion of Romanies: The Potential of the Romany Population and Options for Public Policy in the Czech Republic. In Delivering Public Services in CEE Countries: Trends and Developments. Krakow: NISPAcee, 2003, s. 277-296. ISBN 80-89013-11-2. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Nezaměstnanost a pracovní pobídky. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2003, Ročník LI, 2003/3, s. 391-406. ISSN 0032-3233. URL info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Family and Family Policy in Transition. 2003. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Politika pracovního trhu a sociální inkluze. Sociální studia 9. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2003, roč. 5, č. 9, s. 87-106. ISSN 1212-365X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Rodinné chování a rodinná politika v České republice. In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister and Principal, 2003, s. 37-60. ISBN 80-86598-61-6. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. 2003. vyd. Brno, Praha: MPSV, 2003, 158 s. první. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Exkluze Romů na trhu práce a šance na jejich inkluzi. Sociální studia. Brno: FSS MU, 2003, roč. 3, č. 10, s. 11-34. ISSN 1212-365X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce ve druhé polovině 90. let. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002, Ročník L, 2002/3, s. 419-435. ISSN 0032-3233. URL info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 2002. vyd. Brno: Masarykova univezita a nakladatelství Georgetown, 2002, 350 s. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2307-4. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Wim VAN OORSCHOT a Ladislav RABUŠIC. Welfare state solidarity and support: the Czech Republic compared with the Netherlands. In World Poverty (edited by Peter Townsend and David Gordon). Bristol (UK): The Policy Press, 2002, s. 147-169. World Poverty. ISBN 1861343957. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Diferencovaná rizika nezaměstnanosti. In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita a Georgetown, 2002, s. 41-60. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2791-6. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Možnosti a strategie nezaměstnaných při hledání práce. In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita a Nakladatelství Georgetown, 2002, s. 63-86. Rubikon, sv.7. ISBN 80-210-2791-6. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Rodina, sociální rizika a sociální politika. In Plaňava Ivo, Pilát Milan, eds. Děti, mládež a rodina v transformaci. Brno: Barrister, Principal, 2002, s. 106-125. ISBN 80-86598-36-5. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. The Human Development Challenge of Roma Integration: Romany people in Czech Republic. 1. vyd. Brno: FSS MU, 2002, 100 s. Výzkumná zpráva. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Towards and Efficient Social Safety Net ? (Czech Social Reforms in 1990s). In Central and Eastern Europe in Transition. New York: NOVA Publishers, 2002, s. 22-44, 21 s. ISBN 1-59033-474-4. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Nezaměstnanost a sociální politika. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ČR. 2002. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Marie VALENTOVÁ. Legitimita redistribuce: ČR v mezinárodním srovnání. Finance a úvěr Czech Journal of Economics and Finance. Praha: UK FSV Praha, 2002, roč. 52, č. 1, s. 23-35. ISSN 0015-1920. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Měnící se trh práce: problémy a priority. Sociální politika. Praha: MPSV Praha, 2001, roč. 27, č. 1, s. 12-13. ISSN 0049-0961. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Solidarita a sociální dávky (chceme vyšší sociální dávky?). In Dávky sociálního státu. Brno: Georgetown, 2001, s. 32-42. Rubikon, sv. 6. ISBN 80-210-2624-3. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. The Adequacy of the Social Security System in Transition. The Czech Case. In Ten Years of Transition: Prospects and Challenges for the Future of Public Administration. Budapest: NISPA, 2001, s. 278-299. ISBN 80 89013 03 1. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Solidarita a sociální dávky. In Dávky sociálního státu (Petr Mareš, ed.). Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Georgetown, 2001, s. 32-42. ISBN 80 210 2624 3. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Aktivní politika zaměstnanosti v druhé polovině devadesátých let. Sociální politika. Praha, 2001, roč. 27, č. 11, s. 17-20. ISSN 0049-0962. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Mirka WILDMANNOVÁ a Andrea BUBNOVÁ. Česká rodina a sociální dávky. Pohledy. Praha: ČMKOS, 2000, VIII, č. 2, s. 8-12. ISSN 1213-3973. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální dávky a jejich příjemci: na sociální trampolíně nebo ve slepé uličce? Sociologický časopis. 2000, roč. 36, č. 2, s. 181-199. ISSN 0038-0288. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální změna a sociální politka. Studie o sociálních nerovnováhách a výzvách pro sociální politiku v letech 2000-2020. 2000. info
 • WILDMANNOVÁ, Mirka, Tomáš SIROVÁTKA a Andrea BUBNOVÁ. Česká rodina a sociální dávky. In Česká sociální politika na prahu 21. století. 1. vydání. Brno: MU, 2000, s. 53-71. ISBN 80-210-2307-4. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Social transfers and their effect in the transformation period. Eastern European Economics. USA, 2000, roč. 38, č. 6, s. 69-93. ISSN 0012-8775. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Some Obvious and Less Apparent Effects of Social Security System: The Czech Republic. In JABES, Jak. Public Administration and Social Policies in Central and Eastern Europe. 1999. vyd. Ottawa: SIGMA, University of Ottawa, 1999, s. 132-153. ISBN 80-967616-7-6. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Tomáš SIROVÁTKA. The Czech Welfare State and its Legitimacy. Polish Sociological Review. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 1999, roč. 126, č. 2, s. 239-253. ISSN 1231-1413. info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Labour market and human resources. In Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. Praha: Academia, 1999, s. 21-43. ISBN 80-200-0774-1. info
 • VANOORSCHOT, Wim, Tomáš SIROVÁTKA a Ladislav RABUŠIC. Solidarita a podpora sociálního státu: srovnání České republiky a Nizozemí. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1999, roč. 35, č. 3, s. 247-268. ISSN 0038-0288. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Goals, Impacts and Effects of Social Security: An Overview. In Social Security in an Interdisciplinary Perspective. 1999. vyd. Antverpen: MAKLU, 1999, s. 33-53. ISBN 90 6215 679 7. info
 • WILDMANNOVÁ, Mirka, Tomáš SIROVÁTKA a Andrea BUBNOVÁ. K některým otázkám a perspektivám transformace sociální politiky v ČR. In Česká společnost na konci tisíciletí 2. 1. vydání. Praha: KAROLINUM, 1999, s. 35-54. ISBN 80-7184-825-5. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Tomáš SIROVÁTKA. Český sociální stát a jeho legitimita. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 1999, roč. 35, č. 4, s. 397-421. ISSN 0038-0288. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Efektivnost české sociální politiky. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999, XLVII, č. 6, s. 777-796. ISSN 0032-3233. info
 • SIROVATKA, Tomáš. Rozdíly v uplatnění absolventů Masarykovy univerzity se prohlubují. Brno: Univerzitní noviny, 1998, 3 s. 1. info
 • SIROVATKA, Tomáš. Kultivované publikum? Národopisná rrevue. 1998, VIII, č. 1, s. 29-33. info
 • SIROVATKA, Tomáš. Sociální transfery v období transformace a jejich účinky. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1998, XLVI, č. 4, s. 525-539. ISSN 0032-3233. info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Trh práce a lidské zdroje. In Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 1998, s. 21-44. ISBN 80-200-0703-2. info
 • SIROVATKA, Tomáš. Social Factors of Unemployment Growth in Industrialized Regions in the Czech Republic. In WODZ, K. Social Aspects of Reconstruction of Old Industrial Regions in Europe. Katowice: Wydawnictvo Uniwersytetu Slaskiego, 1998, s. 30-55. ISBN 83-226-0826-X. info
 • SIROVATKA, Tomáš. Social Transfers in the Period of Transformation and Their Effects. Prague Economic Papers. Praha, 1998, č. 4. ISSN 1210-0455. info
 • NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Reflexe uplatnění absolventů vysoké školy. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997, roč. 33, č. 4, s. 503-506. ISSN 0038-0288. info
 • SIROVATKA, Tomáš. Sociální a ekonomické faktory marginalizace na pracovním trhu. Sociologický časopis. Praha: sociologický časopis, 1997, 19 s. Czech Sociological Review, No 2. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Segmentační tendence a procesy na pracovním trhu v České republice. Praha: Politická ekonomie, 1997. Prague economic papers No 6. info
 • SIROVATKA, Tomáš. Marginalizace na pracovním trhu. Příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 151 s. ISBN 80-210-1716-3. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. K úloze a perspektivám politiky pracovního trhu v České republice. Politická ekonomie : Teorie, modelování, aplikace. Praha: Ekonomický ústav ČSAV, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 25-36. ISSN 0032-3233. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. On the Role and Perspectives of Labour Market Policy in the Czech Republic. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 28-40. ISSN 1210-0455. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. K formování dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti v České republice. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 39-50. ISSN 0038-0288. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Ivo ŘEZNÍČEK. Dlouhodobá nezaměstnanost a záchranná sociální síť. In Dlouhodobá nezaměstnanost a záchranná sociální síť. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. ISBN 80-210-1246-3. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Ivo MOŽNÝ. Economic Transformation and Departures from Enterprises. In Economic Transformation and Departures from Enterprises. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. ISBN 80-210-1204-8. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Long-term Unemployment in a Semi-rural County. In Long-term Unemployment in a Semi-rural County. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. ISBN 80-210-1204-8. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Dlouhodobá nezaměstnanost a chudoba v ČR Sborník "O chudobě v České a Slovenské republice". In O chudobě v České a Slovenské republice. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995, s. 68-81. ISBN 80-210-1245-5. info
 • SIROVATKA, Tomáš. Politika pracovního trhu. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 171 s. ISBN 80-210-1251-X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Poznámky k selektivitě pracovního trhu v ČR. Národní hospodářství : měsíčník pro hospodářskou politiku. Praha: Federální ministerstvo hospodářství, 1994, roč. 47, č. 11, s. 6. ISSN 0862-7037. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Projekty nezaměstnanosti v Nizozemí. Sociální politika - Sociálna politika : Měsíčník resortu práce a sociálních věcí. Praha: Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, 1993, roč. 18, č. 1, s. 25. ISSN 0049-0961. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Riziková nezaměstnanost. Sociální politika - Sociálna politika : Měsíčník resortu práce a sociálních věcí. Praha: Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, 1993, roč. 18, č. 6, s. 9. ISSN 0049-0961. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Politika zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Sociální politika - Sociálna politika : Měsíčník resortu práce a sociálních věcí. Praha: Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, 1993, roč. 18, č. 9, s. 24. ISSN 0049-0961. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální projekty - proměny skandinávského modelu. Sociální politika - Sociálna politika : Měsíčník resortu práce a sociálních věcí. Praha: Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, 1993, roč. 18, č. 10. ISSN 0049-0961. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Ivo ŘEZNÍČEK. Dlouhodobě nezaměstnaní a jejich pracovní plány. Sociální politika - Sociálna politika : Měsíčník resortu práce a sociálních věcí. Praha: Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, 1993, roč. 18, č. 11, s. 6. ISSN 0049-0961. info

5. 3. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.