Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

lektor II – Katedra podnikové ekonomiky a managementu


kancelář: 545
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7824
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ladislav Šiška, narozen 1. července 1976 v Jihlavě, ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Ekonomicko-správní fakulta
  Lipová 41a
  602 00 Brno-Pisárky
Funkce na pracovišti
 • lektor na Katedře podnikové ekonomiky a managementu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: Ing. v oboru "Finance", VŠE Praha, Fakulta Financí a účetnictví
 • 2002: Ing. v oboru "Účetnictví a finanční řízení podniku", VŠE Praha, Fakulta Financí a účetnictví
 • 2006: Ph.D. v oboru "Podniková ekonomika a management", Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, disertační práce na téma "Controlling"
Přehled zaměstnání
 • 1998-2003: daňový poradce v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, Jindřišská 34(nyní Jungmannova 24), Praha 1
 • 2004-dosud: odborný asistent, Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Lipová 41a, Brno
 • 2010-2012: vedoucí Katedry ekonomických studií, Vyšoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava
 • 2013-2017: odborný asistent, Katedra manažerského účetnictví, Vysoká škola ekonomická Praha, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3
 • 2018-2021: business intelligence consultant, dolphin consulting a.s., Litvínovská 609, Praha 9
 • 2018-dosud: odborný asistent, University College Prague, Svídnická 506, 181 00 Praha 8
 • 2021-dosud: referent analýz, Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice
Pedagogická činnost
 • Výuka předmětů Manažerské účetnictví, Controlling, Controlling a business intelligence.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2006-2008: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky (výzkumný pracovník, MŠMT 1M0524)
 • 2009-2011: Měření a řízení dopadu nehmotných aktiv na výkonnost podniku (hlavní řešitel, GAČR GA402/09/2057)
 • 2017: Nástroje podnikového controllingu a jejich IT podpora (hlavní řešitel, GAMU MUNI/A/1001/2016)
 • 2020: Certifikační autorita pro kyberbezpečnost (dílčí projekt TN01000077/09 v rámci projektu TAČR TN01000077 Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost)
Vybrané publikace
 • ŠTĚRBA, Martin a Ladislav ŠIŠKA. Financial Distress Prediction: Zmijewski (1984) vs. Data Mining. Online. In Ing. Petr Mikuš, Ph.D. Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2019. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2020, s. 200-208. ISBN 978-80-210-9565-6. URL info
 • ŠIŠKA, Ladislav. The first and the second generation of statistical methods in management accounting research. In Procházka. The Impact of Globalization on International Finance and Accounting: 18th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA). 1. vyd. Cham: Springer, 2018, s. 440-447. ISBN 978-3-319-68761-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-68762-9_48. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. How Strategic Priorities Are Reflected in Features of Strategic Performance Measurement System? Engineering Economics. Kaunas, Litva: Technologija - Kaunas University of Technology, 2018, roč. 29, č. 5, s. 591-600. ISSN 1392-2785. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.29.5.17463. URL info
 • BOUČKOVÁ, Markéta a Ladislav ŠIŠKA. Adoption of Strategic Management Accounting Techniques in Czech and Slovak Companies. In Procházka. New Trends in Finance and Accounting: Proceedings of the 17th Annual Conference on Finance and Accounting. 1. vyd. Cham: Springer, 2017, s. 559-569. ISBN 978-3-319-49558-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-49559-0_51. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Comparing CB-SEM and PLS-SEM: A case showing management accounting impact on performance. Polish Journal of Management Studies. CZESTOCHOWA UNIV TECHNOLOGY, 2017, roč. 15, č. 2, s. 240-249. ISSN 2081-7452. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17512/pjms.2017.15.2.22. URL info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Uplatnění rozpočtů v českých a slovenských podnicích. Online. In Majtán Štefan a kol. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelstvo EKONÓM, 2016, s. 903-910. ISBN 978-80-225-4245-6. info
 • ŠPIČÁK, David a Ladislav ŠIŠKA. Application of Specialized ICT Tools for Measuring Strategic Performance: Empirical Evidence of Contingency Factors. In Doucek, Chroust, Oškrdal. IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences. Linz: TRAUNER, 2016, s. 393-401. ISBN 978-3-99033-869-8. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Budgetary Gaming Behavior and its Determinants. In Krajicek, J; Nesleha, J; Urbanovsky, K. European Financial Systems 2016. Brno: Masaryk University, 2016, s. 715-720. ISBN 978-80-210-8308-0. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. The Contingency Factors Affecting Management Accounting in Czech Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 1383-1392. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/11118/actaun201664041383. URL info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Odraz způsobu užití systému měření výkonnosti v podnikových finančních ukazatelích. Trendy v podnikání - Business Trends. 2015, roč. 2015, č. 4, s. 49-58. ISSN 1805-0603. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Perceived versus Financially Measured Strategic Position of a Company. Change Management. 2014, Volume 13, č. 3, s. 11-21. ISSN 2327-798X. info
 • ŠIŠKA, Ladislav, Roman FIALA, Lenka LÍZALOVÁ a Martin PROKOP. Vliv nehmotných aktiv na výkonnost podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 94 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-4306-6. info
 • ŠIŠKA, Ladislav a Petra KOZÁKOVÁ. Strategic Positioning and Company's Long-term Performance. In Advances in Finance &Accounting. Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Finance, Accounting and Auditing (FAA ´12). Zlín: Tomas Bata University, 2012, s. 338 - 342. ISBN 978-1-61804-124-1. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Progresivní metody měření výkonnosti. In Firma a konkurenční prostředí 2008. Brno: PEF MZLU, 2008, s. 148-157, 9 s. ISBN 978-80-7392-022-7. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Balanced Scorecard a kvalita informací pro podnikové řízení. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislavě, 2008, s. 47-50. ISBN 978-80-225-2552-7. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Analýza finanční výkonnosti respondentů empirického šetření CVKS. Brno: ESF MU, 2008. URL info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Progresivní nástroje měření výkonnosti podniků. In Vývojové tendence podniků IV. Brno: ESF MU, 2008, s. 541-572, 31 s. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Charakteristika shluků respondentů empirického šetření CVKS. In Vývojové tendence podniků IV. Brno: ESF MU, 2008, s. 255-276, 21 s. info
 • ŠIŠKA, Ladislav a Jiří LANČA. Výuka Manažerského účetnictví a Controllingu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, s. 213. ISBN 978-80-7318-536-7. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Nástroje řízení a měření výkonnosti uplatňované v praxi tuzemských podniků. In Koncepce a praxe řízení výkonnosti. Praha: Oeconomica, 2007, s. 179-196. ISBN 978-80-245-1222-8. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Systém řízení podnikové výkonnosti jako faktor konkurenceschopnosti podniku. In Increasing competitiveness : Proceedings of abstracts. Ostrava: VŠB-TU, 2007, s. 255-263. ISBN 978-80-248-1458-2. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Měřítka výkonnosti uplatňovaná ve mzdových a pobídkových systémech tuzemských podniků. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007, s. 1-10. ISBN 978-80-245-1207-5. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Vybrané kapitoly z controllingu. Masarykova univezita, 2007, 193 s. ISBN 978-80-210-4495-1. info
 • ŠIŠKA, Ladislav a Martin MATÝSKA. Nástroje měření výkonnosti podniků. In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007, s. 753-884, 131 s. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Vývojové tendence controllingu. In Progresivní změny v systémech řízení výkonnosti. Praha: Oeconomica, 2006, s. 251-269, 18 s. ISBN 80-245-1070-7. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Beyond Budgeting - nový nástroj řízení výkonnosti firem? In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Oeconomica, 2006, s. 1491-1499. ISBN 80-245-1091-X. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Controlling, postavení a funkce v podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, 115 s. Disertační práce. URL info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Manažerské účetnictví a controlling jsou rozdílné pojmy? Praha: Bilance, 2006. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Analýza finanční úspěšnosti tuzemských podniků. Brno: ESF Brno, 2006. info
 • HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 138 s. ISBN 80-210-4212-5. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Controlling v řízení sklářských podniků. In Konkurenceschopnost firem 2005. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005, 8 s. ISBN 80-902713-6-7. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Funkce controllingu v podniku. In Finanční a logistické řízení 2005. Ostrava. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2005, s. 275-280. ISBN 80-248-0854-4. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Mikroekonomické základy konkurenceschopnosti. In Pokroky ve výzkumu podnikání. 1. vyd. VŠE Praha: Oeconomica, 2005, s. 79-84. ISBN 80-245-0901-6. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Controlling nebo manažerské účetnictví? In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košické Hámre: Royal Unicorn, s.r.o., Muškátová 30, 040 11 Košice, 2005, s. 271-277. ISBN 80-969181-3-3. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Podnikatelské prostředí v ČR. In Ekonomie, právo, management : Vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 159-168. ISBN 80-210-3820-9. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Controlling v ČR. In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005, s. 547-572. ISBN 80-210-3847-0. info
 • ŠIŠKA, Ladislav a Jiří LANČA. Možnosti výuky controllingu na ESF. In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005, s. 577-589. ISBN 80-210-3847-0. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Informace pro finanční řízení - historie a současnost. In MendelNET 2005. Brno: MZLU Brno, 2005, s. 1-7. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Možnosti měření a řízení efektivnosti a úspěšnosti podniku. Brno: ESF Brno, 2005. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Controlling ve výuce českých VŠ. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004, s. 385-394. ISBN 80-210-3414-9. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Controllingová koncepce. In Ekonomika firiem 2004. 1. vyd. Košice: EU Bratislava, PHF Košice, 2004, s. 301-306. ISBN 80-225-1879-4. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Úloha controllingu v podniku. In Sborník doktorandů katedry podnikového hospodářství. Praha: VŠE Nakladatelství Oeconomica, 2004, s. 191-198. ISBN 80-245-0784-6. info
 • ŠIŠKA, Ladislav. Organizace controllingu. In MendelNET 2004. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004, s. 61-67. ISBN 80-7302-088-2. info

9. 8. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.