Disciplinární komise Ekonomicko-správní fakulty MU

Disciplinární komise je podle zákona o vysokých školách samosprávným akademickým orgánem fakulty. Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Disciplinární komise projednává a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi ve věci disciplinárního přestupku studenta a splnění podmínek pro osvědčení u podmíněného vyloučení ze studia. Zasedání disciplinární komise je veřejné.

Zprávy z jednání disciplinární komise

Poslední termín zasedání disciplinární komise

Zprávy z jednání z roku 2023

Zasedání disciplinární komise ESF MU 8. února 2023

Místo jednání: Prezenčně v místnosti akademický klub

Program jednání disciplinární komise:

  • 14:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z přestupku "plagiátorství podle čl. 2 odst. 1 písmena b DŘMU" (č.j. MU-IS/15132/2023/1924 758)

Disciplinární komise projednala případ podezření z plagiátorství. Na základě předložených důkazů, komise rozhodla, že student spáchal disciplinární přestupek podle článku 2, odstavec 1, písmeno b), disciplinárního řádu Masarykovy univerzity. Disciplinární komise se jednomyslně usnesla na návrhu, aby děkan v souladu s článkem 12, odstavce 1, písmene a) disciplinárního řádu Masarykovy univerzity, svým rozhodnutím uložil sankci napomenutí. Návrh uložení sankce napomenutí vychází ze závažnosti projednávaného případu, neboť se jedná o zjevné plagiátorství.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.