Disciplinární komise Ekonomicko-správní fakulty MU

Disciplinární komise je podle zákona o vysokých školách samosprávným akademickým orgánem fakulty. Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Disciplinární komise projednává a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi ve věci disciplinárního přestupku studenta a splnění podmínek pro osvědčení u podmíněného vyloučení ze studia. Zasedání disciplinární komise je veřejné.

Disciplinární řád ESF MU

Členové disciplinární komise

Předseda

Členové

Zprávy z jednání disciplinární komise

Poslední termín zasedání disciplinární komise

Zprávy z jednání z roku 2023

Zasedání disciplinární komise ESF MU 21. června 2023

Místo jednání: Prezenčně v místnosti akademický klub

Program jednání disciplinární komise:

  • 14:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z přestupku "plagiátorství podle čl. 2 odst. 1 písmena b DŘMU" (č.j. MU-IS/15132/2023/1924 758)

Disciplinární komise projednala případ podezření z plagiátorství. Na základě předložených důkazů, komise rozhodla, že student spáchal disciplinární přestupek podle článku 2, odstavec 1, písmeno b), disciplinárního řádu Masarykovy univerzity. Disciplinární komise se jednomyslně usnesla na návrhu, aby děkan v souladu s článkem 12, odstavce 1, písmene a) disciplinárního řádu Masarykovy univerzity, svým rozhodnutím upustil od uložení sankce. Návrh opuštění uložení sankce vychází ze závažnosti projednávaného případu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.