Informace o praxích na KVE

Základní informace

  1. Délka odborné praxe realizovaná v rámci předmětu musí být minimálně tři týdny. Její absolvování může probíhat souvisle nebo odděleně v rámci semestru, zkouškového období nebo v období prázdnin podle podmínek, které jsou dohodnuty mezi fakultou, organizací a studentem. Fakultu v procesu sjednání podmínek pro absolvování praxe zastupuje garant oboru (vedoucí katedry) nebo jím pověřený garant předmětu Praxe.
  2. Za absolvování předmětu bude uznána i praxe vycházející ze zaměstnaneckého poměru studenta, pokud zaměstnání odpovídá profilu absolventa daného studijního oboru. Pro tento případ platí, že praxe musí být předem schválena garantem předmětu (vyučujícím) a rovněž ošetřena smlouvou mezi fakultou, organizací a studentem.
  3. Doporučuje se, aby praxe byla součástí přípravy studenta na zpracování diplomové práce v dané organizaci.
  4. Před nástupem do praxe provede garant předmětu instruktáž studentů o základních podmínkách praxe a jejím ukončení. V průběhu každého semestru je plánován jeden společný seminář, na kterém budou studenti prezentovat svoje závěrečné seminární práce obsahující průběh, výsledky a přínos odborné praxe (závěrečná zpráva).
  5. Zásadou pro realizaci praxe na ESF MU je, že její průběh nemůže být důvodem k neúčasti studentů ve výuce ostatních předmětů, které si student v daném semestru zapsal.

Aktuality

Dohody a protokoly k podpisu vyřizuje sekretariát KVE, dveře 429, po předchozí domluvě po telefonu nebo e-mailem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.