Project information
Posvitavská průmyslová zóna v Brně jako přetrvávající bariéra a potenciální rozvojová oblast – percepce společenských a ekonomických výzev

Project Identification
MUNI/A/1506/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Fenomén regenerace brownfields je předmětem intenzivních debat a jedná se o vysoce aktuální téma. Ke vzniku stávajících brownfields došlo následkem společenských a ekonomických změn v 90. letech 20. století, které jsou spojovány s postupným opouštěním budov po bývalé průmyslové činnosti. Jedním z modelových příkladů města, které prošlo obdobím socialismu a má bohatou průmyslovou minulost, je krajské město Brno, které bylo od poloviny 19. století do 90. let 20. století silně průmyslové. Zkoumaná oblast Posvitavské průmyslové zóny v Brně představuje jednak šedou skvrnu v území a zároveň je považována za potenciální rozvojovou oblast. Představený projekt si klade za cíl navázat na výsledky realizovaného dotazníkového šetření „Vnímání opuštěných a zanedbaných míst v Posvitavské průmyslové zóně“ a na základě kvalitativních rozhovorů se zástupci dotčených městských čtvrtí (Brno-Jih, Brno-Střed, Brno-Sever, Židenice, Maloměřice a Obřany) včetně Magistrátu města Brna či relevantních aktérů z řad soukromého sektoru (např. z projektu Nová Zbrojovka či CTP Vlněna) identifikovat potenciální bariéry regenerace s ohledem na očekávání veřejnosti oproti záměrům veřejného a soukromého sektoru. Dále si projekt klade za cíl analyzovat metodou desk research sociokulturní a ekonomické aspekty Posvitavské průmyslové zóny v Brně a přispět tak k ucelenému souboru informací.
Předložený projekt tematicky úzce souvisí s tématem disertační práce navrhovatelky a odborným výzkumem, kterému se akademický pracovník a garant projektu docent Josef Kunc dlouhodobě věnuje. Projekt bude do značné míry tematicky navazovat na předchozí projekty specifického výzkumu „Revitalizace brownfieldů a koncept Smart Cities“ (MUNI/A/1011/2019) a Možnosti regenerace brownfields v Brněnské metropolitní oblasti: percepce společenských a ekonomických výzev (MUNI/A/1220/2020).

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.