Project information
Možnosti využití experimentálních a behaviorálních přístupů ve veřejné ekonomii

Project Identification
MUNI/A/0845/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předložený projekt specifického výzkumu se zaměřuje na podporu studentských projektů v oblasti využití behaviorálních přístupů a metody ekonomického experimentu ve studiu veřejného sektoru.
V rámci projektu jsou studovány jednak dvě oblasti, které jsou tradičním předmětem studia experimentálního týmu na ESF MU - teorie a praxe charitativních sbírek (a související nástroje fundraisingu) a chování aktérů veřejné volby. Tato témata jsou doplněna aplikací behaviorální ekonomie v oblastech penzijních reforem, či neuroekonomie.
V oblasti fundraisingových technik a jejich relativní efektivnosti projekt navazuje na dosavadní výsledky získané týmem katedry veřejné ekonomie ESF v uplynulém období. Tyto výsledky ukazují poměrně významný potenciál experimentální metody při hledání vhodných fundraisingových nástrojů. Novinkou je zařazení crowdfundingu mezi analyzované nástroje a s tím související přístup s využitím nejen experimentální metody, ale i agentových modelů.
Stejně tak v případě veřejné volby navazujeme na dosavadní, i když dosud ne tolik rozvinutý výzkum. V předkládaném projektu se zaměříme na motivace aktérů veřejné volby, zejména na fenomén korupce.
Poslední oblastí je neméně zajímavá, avšak v českém prostředí téměř nestudovaná oblast behaviorálních aspektů rozhodování při tvorbě a aplikaci veřejné politiky. Specificky se zaměříme na penzijní reformu, neboť její dosavadní průběh v ČR vzbuzuje celou řadu otázek.
Jednotícím prvkem všech částí projektu je především diskuse principu racionality ve smyslu tzv. homo oeconomicus a jeho použitelnost v moderní veřejné ekonomii. Existuje celá řada příkladů, které ukazují, že tento, standardní, model ekonomie funguje v realitě pouze omezeně a že lze zvažovat i alternativní pohledy, vycházející z behaviorálního pohledu na lidské rozhodování (omezená, či subjektivní racionalita, teorie vyhlídek).
Praktickými přínosy projektu mohou být doporučení neziskovým organizacím v oblasti vhodného nastavení fundraisingových nástrojů,

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.