Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

Assistant professor, Department of Regional Economics and Administration
Assistant professor, Institute for Transport Economics, Geography and Policy


Office: 432
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 1784
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Markéta Novotná
Pracoviště
 • Katedra regionální ekonomie a správy
  Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a
  602 00 Brno-Pisárky
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: doktorský stupeň, obor Veřejná ekonomie, Ph.D., Destination Governance, ESF MU
 • 2014: magisterský stupeň, obor Regionální rozvoj a správa, Ing., Proces řízení destinace a jeho zkvalitňování - případová studie Rakousko, ESF MU
 • 2012: bakalářský stupeň, obor Regionální rozvoj a cestovní ruch, Bc., Směry výzkumu cestovního ruchu - oblast politiky cestovního ruchu, ESF MU
 • 2009: maturita, osmileté všeobecné studium, Gymnázium Třebíč
Přehled zaměstnání
 • 2018 – dosud: ESF MU, odborná asistentka
 • 2016 – 2018: ESF MU, asistentka
 • 2015 – 2018: CEITEC, finanční manažerka
 • 2013 – 2015: CEITEC, asistentka projektu
 • 2007 – 2013: MKS Třebíč, průvodkyně, pracovnice infocentra
Pedagogická činnost
 • Cestovní ruch
 • Udržitelný cestovní ruch
 • Politiky cestovního ruchu
 • Management cestovního ruchu
 • Vedení bakalářských a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • destination governance
 • social network analysis
 • sustainability
 • consumer behaviour
 • destination management
Vybrané publikace
 • KRIŽAN, František, Kristína BILKOVÁ, Josef KUNC a Markéta NOVOTNÁ. Transformation and Sustainable Development of Shopping Centers: Case of Czech and Slovak Cities. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2022, roč. 14, č. 1, s. 1-19. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su14010062. odkaz na web časopisu info
 • KUNC, Josef, František KRIŽAN, Markéta NOVOTNÁ a Kristína BILKOVÁ. Social Dimension of Shopping Centers Operation: Managerial Perspectives. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2022, roč. 14, č. 2, s. 1-14. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su14020709. odkaz na web časopisu info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Consuming Luxury Tourism – Differences in Consumption Patterns in the Czech Market. In Kotur, A.S., Dixit, S.K. (eds.). The Emerald Handbook of Luxury Management for Hospitality and Tourism. 1st ed. Bingle: Emerald Publishing Limited, 2022. s. 125-144. Handbook. ISBN 978-1-83982-901-7. doi:10.1108/978-1-83982-900-020211006. odkaz na knihu google.books odkaz na knihu odkaz na kapitolu info
 • NOVOTNÁ, Markéta, Helena KUBÍČKOVÁ a Josef KUNC. Outdoor excitement in homeland? Opportunities and threats to balloon tourism in the Czech Republic during the coronavirus outbreak. Journal of Outdoor Recreation and Tourism. 2021, roč. 36, č. 100424, s. 1-5. ISSN 2213-0780. doi:10.1016/j.jort.2021.100424. personalized Share Link info
 • NOVOTNÁ, Markéta, Daniela GARBIN PRANIČEVIČ a Josef KUNC. Tourism megatrends before the pandemic outbreak: a comparative analysis of two destinations. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 214-220. ISBN 978-80-210-9896-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021. odkaz na sborník info
 • FIALOVÁ, Dana a Markéta NOVOTNÁ. Změna cestovatelského chování během pandemie. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2021, roč. 31, č. 1, s. 24-25. ISSN 1210-3004. odkaz na web časopisu info
 • ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Markéta NOVOTNÁ a Krzysztof WIDAWSKI. Central European tourist flows: Intraregional patterns and their implications. Moravian Geographical Reports. AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2021, roč. 29, č. 4, s. 278-291. ISSN 1210-8812. doi:10.2478/mgr-2021-0020. URL odkaz na web časopisu info
 • KUNC, Josef, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Petr ŠAŠINKA, Zdeněk DVOŘÁK, Soňa RASZKOVÁ a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Size matters: Development and cooperation of municipalities in the Brno metropolitan area (Czech Republic). Geografia Cassoviensis. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, roč. 15, č. 2, s. 204-217. ISSN 1337-6748. doi:10.33542/GC2021-2-06. odkaz na web časopisu odkaz na článek info
 • KUNC, Josef, Vlastimil REICHEL a Markéta NOVOTNÁ. Modelling Frequency of Visits to the Shopping Centres as a Part of Consumer´s Preferences: Case Study from the Czech Republic. International Journal of Retail & Distribution Management. Emerald Group Publishing Ltd., 2020, roč. 48, č. 9, s. 985-1002. ISSN 0959-0552. doi:10.1108/IJRDM-04-2019-0130. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Eliška BECKERTOVÁ. Prostorová mobilita uživatelů služby Airbnb v kontextu současných megatrendů. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2020, roč. 10, č. 2, s. 15-23. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2020.10.2.15_23. URL URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Luxury tourists and their preferences: Perspectives in the Czech Republic. Tourism : An International Interdisciplinary Journal. Institute for Tourism, Zagreb, 2019, roč. 67, č. 1, s. 90-95. ISSN 1332-7461. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. Behaviour of Stakeholders in Different Destination Networks – Three Cases from the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendel University in Brno, Czech Republic, 2019, roč. 67, č. 2, s. 535-544. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201967020535. URL info
 • KUBÍČKOVÁ, Helena a Markéta NOVOTNÁ. Historické památky ve venkovských oblastech - výzvy pro další rozvoj destinace. In Ivica Linderová. 14. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. Sborník z mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019. s. 156-165. ISBN 978-80-88064-42-8. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Experiences Matter! Luxury Tourism Consumption Patterns and Motivation of the Czech Affluent Society. Deturope. 2019, roč. 11, č. 2, s. 121-142. ISSN 1821-2506. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta, Bohumil FRANTÁL, Josef KUNC a Helena KUBÍČKOVÁ. Special Interest Tourism in the Czech Republic: Introduction and Overview. Czech Journal of Tourism. Masarykova univerzita, 2019, roč. 8, č. 1, s. 49-63. ISSN 1805-3580. doi:10.2478/cjot-2019-0004. URL info
 • ŠAUER, Martin a Markéta NOVOTNÁ. Tourist Flows between Central European Metropolises (in the Context of Metropolisation Processes). Geographia Technica. Cluj University Press, 2018, roč. 13, č. 2, s. 125-137. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2018.132.10. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. Analýza spolupráce v cestovním ruchu z pohledu síťových charakteristik. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 660-666. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-86. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. Networking in a destination from the perspective of virtual relationships and their spatial dimension. Geographia Technica. Cluj University Press, 2017, roč. 12, č. 2, s. 10-19. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2017.122.02. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Služby cestovního ruchu a řízení jejich kvality: zaměření na úlohu veřejného sektoru. Studia turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 2, s. 7-17. ISSN 1804-252X. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Význam turistických místních poplatků ve venkovských horských střediscích cestovního ruchu. In Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Region v rozvoji společnosti 2017. Brno: Mendelova univerzita, 2017. s. 67-77. ISBN 978-80-7509-548-0. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. Využití teorie her v konceptu destination governance. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 962-968. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-124. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. Network structures and their impact on destination competitiveness – a case study of Vsacko (Czech Republic). In Sustainability of Rural Areas in Practice. Conference Proceedings from International Scientific Conference. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. s. 123-132. ISBN 978-80-552-1574-7. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta a Šárka FRÁNKOVÁ. Význam síťování pro inovační politiku. In Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Region v rozvoji společnosti 2016. Brno: Mendelova univerzita, 2016. s. 77-89. ISBN 978-80-7509-459-9. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. Výzkumná témata v politice cestovního ruchu. In RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D., Ing. Bc. Martina Doležalová. 10. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. Sborník z mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015. s. 22-33. ISBN 978-80-88064-09-1. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. The Process of Managing a Destination in Lower and Upper Austria. Czech Journal of Tourism. Brno: Masarykova univerzita, 2015, IV, č. 1, s. 5-25. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2015-0001. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta BOBKOVÁ. Destination networks as a tool for minimizing risk and improving the performance of a destination. Czech Journal of Tourism. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 4, č. 2, s. 90-102. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2015­­-0006. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta NOVOTNÁ. Tourism destination governance v kontextu teoretických poznatků. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 796-801. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-103. info

26. 2. 2020

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.