Project information
Modern Assets and the Impact of ESG Indicators on Corporate Financial Management (MAESG)

Project Identification
MUNI/A/1576/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Rozmach moderních aktiv, která představují změnu paradigmatu tradičních financí, a důraz na koncept environmentální udržitelnosti (E), sociální odpovědnosti (S) a správy (G) v korporátních financích odráží rostoucí uvědomění obchodních korporací a účastníků finančních trhů ve vztahu k otázkám udržitelnosti a společensky odpovědného chování. Ukazatele ESG mohou mít vliv na investiční rozhodování, což se odráží v dalších charakteristikách obchodních korporací, včetně jejich rizikovosti, prestiže, nákladech financování či finanční výkonnosti. Moderní aktiva umožňují obchodním korporacím nacházet nové příležitosti a strategie k dosažení finančních cílů v dynamicky měnícím se prostředí. Cílem projektu specifického výzkumu je na základě analýzy finančně-tržních, účetních a ESG dat identifikovat a zhodnotit možnosti využití moderních aktiv v rámci investičních strategií obchodních korporací a vliv ESG ukazatelů na finanční rozhodování obchodních korporací a jejich stakeholderů, vč. posouzení rizik spojených s ne-/reflektováním ESG praktik ve vztahu (nejen) k jejich finančnímu managementu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.