Forecasting market risk, the role of investor attention and sentiment

Project Identification
MUNI/A/1174/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt „Forecasting market risk, the role of investor attention and sentiment” sa zaoberá predikčnou schopnosťou ukazovateľov správania individuálnych investorov v kontexte modelov určených na prognózovanie rizika (najmä volatility) na finančných trhoch.

Výzkum pritom do značnej miery prepája literatúru zameranú na vplyv pozornosti investorov na riziko na trhu (založenú na teórii obmedzenej pozornosti) s literatúrou, ktorá skúma prepojenie sentimentu, teda nálad a emócií investorov s budúcimi pohybmi cien.

Tento projekt nadväzuje na predošlý projekt číslo MUNI/A/1102/2021, ktorého výsledky projektu ukazujú, že indikátory sentimentu aj pozornosti môžu zlepšiť denné alebo dokonca viacdňové predpovede volatility cien na akciovom trhu, ak sú správne spracované a použité.

Tento projekt bude rozširovať dosiahnuté výsledky o pokročilejšie metódy a nové aplikácie. V prvom rade sa bude jednať o využitie pokročilých metód na extrahovanie ukazovateľov sentimentu založené na princípe strojového učenia. V druhom rade to bude aplikácia premenných sentimentu a pozornosti do modelov aj na predikciu iných ukazovateľov rizika, ako sú Value-at-Risk a Expected shortfall.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.