Project information
Dynamické modelování strukturálních změn trhu práce a trhu s nemovitostmi v průběhu hospodářského cyklu

Project Identification
MUNI/A/0972/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Společným jmenovatelem výzkumných aktivit v rámci tohoto projektu je jeho zaměření na dva klíčové sektory ekonomiky silně ovlivněné a ovlivňující hospodářský cyklus. Prvním z nich je trh práce a druhým z nich je trh s nemovitostmi. Česká ekonomika v aktuálním období čelí extrémnímu růstu, který ovlivňuje chování agentů na těchto trzích a nutí tvůrce hospodářské politiky na tyto změny chování reagovat. Oba tyto aspekty vedou k institucionálním změnám na těchto trzích (např. omezení velikosti hypoték nebo zvýšení minimální mzdy), které lze chápat jako strukturální změny. Pochopení příčin a důsledků změn tohoto typu je tak pro tvůrce hospodářské politiky zcela klíčové. Proto, aby reakce na změny byly efektivní, je nutné pochopit příčinu změn a tu se následně snažit vysvětlit pomocí vhodného modelového nástroje. V našem případě se bude jednat o nástroje spojené s problematikou kvantitativních matematických metod, a to konkrétně dynamických makroekonomických modelů (DSGE, VAR, …) a ekonometrických modelů. Prvně jmenované představují dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy odvozené z mikroekonomických základů. VAR modely představují zjednodušenou alternativu k DSGE modelům, přičemž v případě VAR modelů se jedná spíše o ateoretický a statistický přístup k modelování. Oba přístupy jsou v posledních letech využívány jako hlavní nástroje pro provádění a analyzování monetární politiky v centrálních bankách. Projekt bude přímo navazovat na dřívější projekty MUNI/A/0943/2016 a MUNI/A/0966/2017

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.