Hodnocení kvality veřejných politik v kontextu restriktivních omezení veřejných financí

Project Identification
MUNI/A/0983/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předložený projekt specifického výzkumu je primárně zaměřen na podporu výzkumu studentů doktorského studijního programu v jedné z výzkumných oblastí, která je dlouhodobě osou výzkumného zaměření katedry veřejné ekonomie. Důraz v předloženém projektu je kladen na hodnocení veřejných politik, měření rozsahu a charakteru redistribuce a míry jejich efektivnosti. Vzhledem k volatilnímu prostředí současných ekonomik je výzkumná oblast nahlížena pohledem restriktivních omezení veřejných financí, či obecně podmínkou dlouhodobé fiskální udržitelnosti. Jestliže osa výzkumného projektu - otázka hodnocení veřejných politik – je poměrně široká, samotný výzkum je potom zaměřen na dvě výzkumné oblasti, které jsou spolu vzájemně provázané. První oblastí je hodnocení redistributivních aspektů veřejných politik. Zde je pozornost věnována zejména sociální politice. Druhou oblastí je problematika dosahování efektivnosti nástrojů veřejných politik. Zde je pozornost zaměřena na soudobé nástroje veřejných financí. I když je zřejmé, že uvedené dvě oblasti výzkumu se na některých místech vzájemně protínají, není záměrem výzkumného týmu tyto průniky hledat. Důraz je kladen na dílčí výzkumy studentů doktorského studia a na jejich publikační výstupy.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.