Výzkum specifických forem exkluze u vybraných cílových populací sociálni práce

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1020/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je reflektovat potřeby a rozpracovat principy specifického přístupu sociální práce
s lidmi, kteří jsou v důsledku specifického typu znevýhodnění ohroženi sociální exkluzí. Projekt
vychází z předpokladu, že programy sociální politiky poskytují lidem ohroženým sociální exkluzí
zdroje (sociální dávky a služby) podle obecných pravidel, která neumožňují diferencovaně
reagovat na jejich specifické životní situace. V zájmu dosažení očekávaných efektů programů
sociální politiky, je z tohoto hlediska potřebné, aby na poskytování zdrojů z těchto programů
navazovala specificky pojatá sociální práce, schopná diferencovaně a adekvátně reagovat na
specifické potřeby lidí ohrožených různými typy znevýhodnění. Projekt se zabývá reflektováním
potřeb a rozpracováním přístupu sociální práce se čtyřmi vybranými cílovými populacemi – lidmi
s psychickým onemocněním, lidmi s mentálním postižením, dětmi v náhradní rodinné péči a rodinami ohroženými sociálním vyloučením. Plánovaným výstupem projektu jsou publikace, které
se budou zabývat logikou přístupu programů sociální politiky k řešení problému exkluze a návrhy
diferencovaných pojetí sociální práce s vybranými cílovými populacemi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.