Czech regional residential property market and their disparity analysis - Ripple effect theory

Project Identification
MUNI/A/1134/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Ceny rezidenčních nemovitostí v regionech České republiky prochází obdobím dynamického růstu, a to i v takových oblastech, kde převažují nepříznivé ekonomické předpoklady růstu těchto cen v podobě populačního úbytku v dotčených oblastech a stagnace kupní síly/ nezaměstnanosti.

Řada národních a nadnárodních institucí včetně ČNB v této souvislosti proto hovoří nadhodnocení cen nemovitostí. Ačkoliv tyto instituce nadhodnocení v jednotlivých regionech kvantifikují, příčiny růstu a rozdílné dynamiky nejsou definovány. Jednou z možných teorií je existence tzv. dominového efektu, který několika transmisními kanály přenáší cenovou dynamiku z jádrového regionu do regionů ostatních.
Cílem výzkumu je potvrzení či vyvrácení teorie dominového efektu v prostředí českých regionů a jejich nemovitostních trhů. Za tímto účelem bude použito kvantitativních statistických a ekonometrických metod. V návaznosti na zahraniční literaturu v této oblasti lze uvést například aplikaci ADF testu, Grangerovy kauzality či GVAR modelů.
Předložený projekt úzce souvisí s tématem disertační práce Navrhovatele a garanta, kterým je doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.