Výzkum v 21. století: data pohledem vaším a vašich kolegů (CORE-DATA)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Institute of Computer Science. Official project website can be found on muni.cz.

Cílem projektu je připravit průřezový multioborový kurz, který posluchačům/studentům poskytne široký pohled na různé podoby soudobého výzkumu a odlišné metody přístupu k němu v různých vědeckých oborech. Využito přitom bude zkušeností úspěšných výzkumníků fakult a vysokoškolských ústavů naší univerzity. Pro poskytnutí komplexního pohledu vystoupí v rámci kurzu zástupci většiny fakult a ústavů MU. Společným jednotícím prvkem, který zaručí společnou linku jednotlivých přednášek předmětu, avšak zároveň ukáže rozdílnost možných pohledů a přístupů napříč obory, budou výzkumná data a jejich využití ve výzkumné praxi, neboť výzkumná data jsou základem moderního výzkumu v 21. století a komunikace vědy dle principů Open Science.

Kurz je koncipován jako multioborový, rozšiřující obzor studentů přes řadu výzkumných směrů rozmanitého zaměření. V obecné rovině bude podporovat a motivovat k pochopení vědeckého bádání napříč obory a k mezioborové spolupráci, konkrétně pak znalosti v něm získané budou aplikovatelné pro přímou spolupráci studentů a výzkumníků mezi fakultami a ústavy MU.

Pro absolvování kurzu nebudou třeba žádné specifické znalosti a bude vhodným motivačním kurzem pro orientaci v prostředí univerzity a výzkumu v různých oborech i pro studenty prvních ročníků bakalářských programů. Pohled jejich domovské fakulty pro ně bude cenný pro průchod jejich studiem, ale významná bude zejména multidisciplinární složka kurzu, kdy seznámení s principy a přístupy jiných oborů k vědeckým datům posluchačům poskytne ojedinělou pomoc pro následnou mezioborovou spolupráci, která je dnes velmi žádaná a ceněná.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.