Project information
Současné proměny sociálních rizik a rizika jejich zvládání: nové přístupy a profesionalizace v sociální práci a v sociální politice

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1522/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Nová sociální rizika a jejich soudobé proměny přinášejí výzvy pro nové přístupy v intervencích sociální politiky a sociální práce, jež jsou reflektovány koncepty sociálních investic, rozvojem lidského potenciálu či podporou resilience skupin osob ohrožených novými riziky i sociálním vyloučením. Takovou výzvou je zejména profesionalizace sociální práce, jež může poskytnout institucionální zázemí i potřebnou kompetenci sociálních pracovníků při utváření individuální a sociální resilience a „zmocňování“ klientů. Hlavní otázkou projektu je Jak vybrané sociální politiky a služby sociální práce reagují na prohlubující se sociální problémy v ČR , a jaká rizika jsou s uplatněním nových přístupů spojena?
Prvním dílčím cílem projektu bude pak porozumět, zda a jak se vybraná pojetí profesionality uplatňují v české sociální práci ve vybraných oblastech. Některé trendy ve veřejné a sociální politice totiž limitují rozvoj profesí nebo dokonce podporují procesy deprofesionalizace, například ideologie ekonomizace společenských cílů, rostoucí manažerismus, byrokratizace a proceduralizace, aj. Etablování sociální práce se v těchto podmínkách jeví jako zvláště obtížné a vyžadující hlubší porozumění nejenom společenským podmínkám, ale také představám o identitě sociální práce. V souvislosti s profesionalizací a institucionalizací sociální práce vyvstává otázka Jaké rizikové faktory působí na překročení hranic ze strany sociálního pracovníka? a způsobují ohrožení klienta, pomáhajícího procesu, i samotného pracovníka, a jak se tyto faktory mění v souvislosti s pandemickou situací.
Dalším těsně souvisejícím cílem projektu je studium uplatnění nových přístupů a intervencí sociální práce a sociální politiky ve specifických situacích a ke specifickým skupinám, jež čelí různým rizikům ve zvýšené míře, a studium nových přístupů v pojetí a prosazení sociální spravedlnosti. Prvním záměrem zde je vymezit vztah mezi konceptem svobody a genderové rovnosti v rámci nástrojů rodinné politiky na úrovni EU. Dalším záměrem je zkoumat perspektivu profesionální sociální práce a politiky ve vztahu k situaci matek s mentálním handicapem. Další cílovou skupinou jsou migranti a možnosti jejich integrace na municipální úrovni na základě konceptu rovných příležitostí. Konečně, vedle profesionalismu bude věnována pozornost i bottom-up aktivismu ve veřejné politice.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.