Moderní ekonometrické nástroje a techniky v aplikované ekonomii (Ekonometrie v aplikované ekonomii)

Project Identification
MUNI/A/1451/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt je ve své obecné rovině zaměřen na využití moderních ekonometrických nástrojů a technik v oblasti aplikované ekonomie a s tím související vyhodnocení jejich možností a mezí. Hlavní oblastí zaměření budou modely dynamiky regionálních trhů práce s využitím nástrojů prostorové (spatial) ekonometrie a predikční modely směnných kurzů využívající pokročilé metody machine learningu. Další oblasti zaměření budou v souladu se zaměřením dizertačních prací studentů doktorského studijního programu. Zde se bude jednat o modelování v oblasti hospodářské politiky využívající modely panelových dat, stock-flow modely či dynamické makroekonomické modely, dále pak o využití nástrojů aplikované mikroekonometrie, a rovněž i ověření limitů a mezí data miningových technik pro práci s Big data. Projekt by měl umožnit rozvinout ekonometrické znalosti studentů doktorských studijních programů v rámci absolvování úzce zaměřených zahraničních letních škol, workshopů a zahraničních výzkumných stáží. Získané poznatky studenti využijí při přípravě working paperů a na nich založených časopiseckých článků, ke kterým jim v rámci řešení projektu bude poskytována pravidelná zpětná vazba.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.