Regulácie na trhu práce a trhu nehnuteľností a dynamika šedej ekonomiky v priebehu hospodárskeho cyklu

Project Identification
MUNI/A/0880/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Česká ekonomika prechádza v posledných niekoľkých rokoch obdobím ekonomického rastu, ktorý charakterizuje rekordne nízka miera nezamestnanosti, previs ponuky voľných pracovných miest, výrazný nárast minimálnej mzdy, či rapídny rast cien na trhu s nehnuteľnosťami. V tejto súvislosti sa začína objavovať otázka, kedy toto obdobie pominie a bude vystriedané opačnou fázou hospodárskeho cyklu, a čo to pre českú ekonomiku bude znamenať. Tento projekt sa zameria na modelovanie dopadov pokračujúceho zvyšovania minimálnej mzdy a regulácie na trhu s nehnuteľnosťami prostredníctvom jeho zdanenia na dynamiku českej ekonomiky, a to ako v režime pokračujúceho ekonomického rastu, tak aj v režime možného poklesu ekonomiky. Špecifickou oblasťou riešenej problematiky bude tiež skúmanie týchto dopadov na veľkosť a dynamiku šedej ekonomiky a možného asynchrónneho správania oficiálnej a šedej ekonomiky v priebehu hospodárskeho cyklu. Nástrojmi slúžiacimi k analyzovaniu vyššie uvedených dopadov budú dynamické makroekonomické modely v súbehu s modernými ekonometrickými technikami. Za ťažiskové metódy budú považované dynamické stochastické modely všeobecnej rovnováhy (DSGE) vychádzajúce z ekonomickej teórie, a to najmä mikroekonomických základov, vhodne doplnené o empiricky zamerané vektorové autoregresné modely (VAR), ťažiace predovšetkým z informácie obsiahnutej v použitých dátach. Obe menované skupiny modelov sú hojne využívané tvorcami hospodárskej politiky v českom prostredí, ako aj vo všetkých významných svetových inštitúciách, a to predovšetkým ako aplikačné nástroje monetárnej politiky. Tento projekt bude priamo nadväzovať na nasledovný projekt riešený v roku 2019, MUNI/A/0972/2018: „Dynamické modelování strukturálních změn trhu práce a trhu s nemovitostmi v průběhu hospodářského cyklu“, pričom skúmanú problematiku ďalej rozšíri o problematiku zdanenia a šedej ekonomiky.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.