Vzdělání a proměna jeho role na Evropských trzích práce v letech 2000 až 2015

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA19-06326S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Od začátku nového milénia procházejí evropské systémy terciálního vzdělávání – v návaznosti na tzv. Boloňský proces -- výraznými strukturálními proměnami. Mezi nejvýznamnější lze počítat vzdělanostní expanzi charakterizovanou zvyšujícími se počty studentů a absolventů vysokých škol. Současně s tím se zvyšuje podíl žen s dosaženým terciálním vzděláním a dochází k obrácení tzv. vzdělanostní mezery mezi muži a ženami: v populaci ekonomicky aktivních osob nyní nalézáme vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných žen, než vysokoškolsky vzdělaných mužů. Systém terciálního vzdělávání se též diferencuje a to jak vertikálně (skrze rozvoj bakalářských studijních programů), tak horizontálně (skrze vznik nových oborů a vzdělávacích institucí).
Předkládaný projekt se v rámci kontextu expanze, feminizace a diferenciace terciálního vzdělávání zaměřuje na proměňující se vztah mezi vzděláním, zaměstnáním a platovými podmínkami v zemích EU mezi lety 2000 až 2015; přičemž hledá odpověď na tři základní otázky: (1) Dochází v důsledku vzdělanostní expanze ke změně návratnosti vysokoškolského vzdělání na trhu práce? (2) Odráží se feminizace vzdělání (a převrácení genderové mezery) v pracovních příležitostech a platech žen? (3) Jaký vliv na návratnost vzdělání má dosažený stupeň vzdělání, studovaný obor, nebo vzdělávací instituce? Zvolenou výzkumnou metodou je sekundární analýza existujících mezinárodních kvantitativních datových zdrojů, zejména EU-LFS, EU-SILC, ISSP a ESS, které umožňují analýzu změn v čase ve velkém počtu evropských zemí. Výsledky projektu budou publikovány v impaktovaných časopisech; projekt pak uzavře souhrnná monografie. Všechny výsledky budou využity v odborné diskusi o proměnách role vzdělání v Evropských společnostech mezi lety 2000 až 2015.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.