Aktuální problémy veřejné politiky a sociální práce

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1278/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt zkoumá vybrané problémy související s (post)moderními trendy vývoje v oblasti veřejné politiky a práce, včetně vývoje institucionálního rámce a organizací, které ji zajišťují. Tyto trendy budou interpretovány jako reakce systémů a organizací veřejné politiky a sociální práce na výzvy a potřeby společnosti. Výběr těchto problémů je strategicky volen tak, aby tyto problémy a témata s nimi spojená jednak navazovaly na problémy řešené v minulých letech (časová kontinutita), stejně jako na témata a problémy řešené v rámci běžících projektů na oborech veřejné politiky a sociální práce ať jako projekty 7. rámce EU, COST, Norské fondy, GAČR či jiné, ale aby přitom vytvářely prostor pro jejich doplnění a rozšíření.
Tematicky jde o několik hlavních subtémat, které jsou propojeny: koncept nových sociálních rizik (zejména nové vzorce chudoby a sociálního vyloučení, kombinace rodiny a zaměstnání), transformace v systémech governance v oblasti veřejné politiky a sociální práce na (nad)národní, lokální a organizační úrovni (instituce), organizační a personální rozvoj institucí veřejné politiky a práce, institucionalizace a profesionalizace, hledání nových přístupů v práci s klienty a komunitami.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.