Zajištění kurzu Nové formy vládnutí (governance) a veřejná politika

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
FRVS/1176/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je vytvoření kurzu, během něhož posluchači získají znalosti o formách vládnutí a deficitech s ním spojených v souvislosti s výzvami 21.
století. Předpokladem úspěšného ukončení je suma znalostí o formách, historii a aplikaci vládnutí státu (zejména) v sociální sféře. Raison d'etre takto
orientovaného kurzu spočívá v posunu od tradičních forem veřejné správy k více progresivním a pro-aktivním formám státních regulací vylučujících
sociálních procesů. Úspěšní účastníci tedy budou nejen rozumět funkcím vlády v dané oblasti (zejména z hlediska důrazu na decentralizaci politik,
partnerství na lokální úrovni a řízení pomocí cílů), ale rovněž si vyzkouší základní dovednosti, které k úspěšné praxi budou potřebovat.
Hlavní myšlenka tohoto kurzu spočívá ve změněném vztahu mezi státem a občany (kteří jsou vnímáni jako nezávislí jedinci s individuálními touhami,
očekáváními a potřebami), stejně tak subjekty, které se podílejí na realizaci programů sociálního státu. Jde o větší kooperaci na straně těch, kteří politiku
realizují, stejně tak zdůraznění odpovědnosti: stát mění odpovědnost vůči občanům (orientuje se na vytváření příležitostí), občané jsou nuceni tyto
příležitostí využívat. Tato kvalitativně nová podstata státního paternalismu je rovněž nahlížena jako reakce na změnu obsahu sociální spravedlnosti a zdrojů solidarity.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.