Project information
Vybrané modely veřejné ekonomie v experimentálním prostředí

Project Identification
MUNI/A/0778/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předložený projekt specifického výzkumu se zaměřuje na podporu studentských projektů v oblasti využití metody ekonomického experimentu ve studiu veřejného sektoru. Specificky jsou studovány dvě významné podoblasti veřejné ekonomie – teorie a praxe charitativních sbírek jako nástroje fundraisingu a veřejná volba. V první oblasti projekt navazuje na dosavadní výsledky získané týmem katedry veřejné ekonomie ESF v uplynulém období. Tyto výsledky ukazují poměrně významný potenciál experimentální metody při hledání vhodných fundraisingových nástrojů. Druhá oblast veřejné volby naopak představuje významnou, ale dosud v českém prostředí ne příliš prozkoumanou, oblast. Jelikož se celá řada modelů veřejné volby opírá o principy teorie her, je využití laboratorních experimentů logickým doplněním používaných metod. Projekt se v této oblasti dotkne dvou fenoménů, které patří v rámci teorie veřejné volby k nejdiskutovanějším: faktorů ovlivňujících volební účast a racionalita rozhodování voličů. Jednotícím prvkem obou částí projektu je především diskuse principu racionality ve smyslu tzv. homo oeconomicus a jeho použitelnost v moderní veřejné ekonomii. Existuje celá řada příkladů, které ukazují, že tento, standardní, model ekonomie funguje v realitě pouze omezeně a že lze zvažovat i alternativní pohledy, vycházející z behaviorálního pohledu na lidské rozhodování (omezená, či subjektivní racionalita, teorie vyhlídek). Praktickými přínosy projektu mohou být doporučení neziskovým organizacím v oblasti vhodného nastavení fundraisingových nástrojů.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.