Regenerace brownfields v urbánním prostředí se zaměřením na Posvitavskou průmyslovou zónu v Brně

Project Identification
MUNI/A/1128/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Vznik brownfields je ve středoevropském prostoru spojován s obdobím společenských a ekonomických změn 90. let 20. století, kdy nové průmyslové zóny na okraji města postupně nahrazovaly tradiční průmyslové oblasti v centru, což s sebou často neslo nenahraditelné ztráty historického a kulturního dědictví. Příkladem průmyslového města 19. a 20. století je Brno s převládajícím textilním, zbrojařským, strojírenským a chemickým průmyslem. Díky dominanci textilní výroby bylo Brnu přezdíváno moravský Manchester. Představený projekt se zaměřuje na analýzu Posvitavské průmyslové zóny v Brně, jež je vymezena řekou Svitavou a Obřany a Maloměřicemi na severu a Masnou ulicí na pomezí Černovic a Komárova na jihu Brna. Hlavním cílem představeného projektu je analyzovat sociodemografické a ekonomické charakteristiky zkoumané oblasti Posvitavské průmyslové zóny v Brně, a to na základě dat statistického sčítání lidu, domů a bytů z let 2001, 2011 a 2021. Představený projekt přispěje k naplnění cílů disertační práce, a to k analýze a vyhodnocení sociodemografických a ekonomických aspektů Posvitavské průmyslové oblasti a dále k analýze percepce regenerace brownfields místními obyvateli, soukromými subjekty i veřejnými autoritami. Analýza zkoumané lokality vymezené na třicet osm základních sídelních jednotek přispěje k ucelenému souboru informací o sociodemografické struktuře a ekonomické situaci Posvitavské průmyslové zóny v Brně. Projekt naváže na přechozí projekty specifického výzkumu navrhovatelky a přispěje ke zvýšení kvality disertační práce a ke zlepšení předpokladů pro publikační činnost ve vědeckých časopisech.
Předložený projekt tematicky úzce souvisí s tématem disertační práce navrhovatelky a odborným výzkumem, kterému se akademický pracovník a garant projektu docent Josef Kunc dlouhodobě věnuje. Projekt bude do značné míry tematicky navazovat na předchozí projekty specifického výzkumu Revitalizace brownfieldů a koncept Smart Cities (MUNI/A/1011/2019), Možnosti regenerace brownfields v Brněnské metropolitní oblasti: percepce společenských a ekonomických výzev (MUNI/A/1220/2020) a Posvitavská průmyslová zóna v Brně jako přetrvávající bariéra a potenciální rozvojová oblast – percepce společenských a ekonomických výzev (MUNI/A/1506/2021).

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.