Vývoj sociální mobility v zemích Střední a Východní Evropy od 70. let 20. století do současnosti: princip dynamické rovnováhy?

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA22-33722S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Institute of Sociology of the ASCR, v. v. i.

Cílem projektu je ověření hypotézy „dynamické rovnováhy“. V jejím pojetí v ČR nedochází v dlouhodobé perspektivě ke vzniku svébytných vzorců dosahování socioekonomického statusu (tj. sociální mobility). Navzdory změnám v politickém uspořádání (socialismus, post-socialismus, globální kapitalismus) podléhá proces sociální reprodukce od 70. let 20. století do současnosti pouze krátkodobým výkyvům. Předložený projekt si klade za cíl 1) vhodným metodologickým přístupem zrevidovat stabilitu sociální mobility, tj. proces utváření objektivní dimenze sociálních nerovností; 2) vysvětlit neměnné mechanismy sociální mobility v ČR (komparativně se zeměmi V4). Dosavadní analýzy tento vývoj mapovaly, avšak nevysvětlovaly. Naším primárním záměrem je vysvětlit konkrétní společenské mechanismy, které vedly k absenci podstatnějších změn v sociální reprodukci. Na základě sekundárních analýz velkých souborů dat a s využitím dobových historických pramenů bude možné doložit předpoklad řešitelského týmu, že vynucené sociálně-inženýrské zásahy nevedou k dlouhodobému ovlivnění mechanismů sociální reprodukce.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.