Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna (MOZEKBRNO)

Project Identification
1025/2020
Project Period
4/2021 - 7/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Environment of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Brno Corporate City
University of Stavanger
Oslo Metropolitan University

Aktuální situace související s COVID-19 přinesla velmi zajímavé výsledky z hlediska změny imisních koncentrací záteže různých znečišťujících látek v ovzduší. Na mnoha lokalitách se potvrdilo, že radikální snížení dopravních intenzit na komunikacích vedlo i k podstatným poklesům imisí NOx. Nicméně právě částice PM10 či PM2,5 s tímto vývojem nekorespondovaly. Na mnoha místech naopak tento typ imisní zátěže v průběhu striktních mobilitních opatření (přijatých postupně na téměř celokontinentální či až globální úrovni) dokonce vzrostly. Z tohoto důvodu vyvstala klíčová otázka, ohledně reálných zdrojů této imisní zátěže včetně identifikace míry vlivu různých specifických faktorů jako je typ zástavby, meteorologické a reliéfní podmínky, způsob využití území jako rezidentní, rekreační, dopravní, průmyslový či komerční apod.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.