Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna (MOZEKBRNO)

Project Identification
1025/2020
Project Period
4/2021 - 7/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Environment of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Brno-Centre District Council
University of Stavanger
Oslo Metropolitan University

Aktuální situace související s COVID-19 přinesla velmi zajímavé výsledky z hlediska změny imisních koncentrací záteže různých znečišťujících látek v ovzduší. Na mnoha lokalitách se potvrdilo, že radikální snížení dopravních intenzit na komunikacích vedlo i k podstatným poklesům imisí NOx. Nicméně právě částice PM10 či PM2,5 s tímto vývojem nekorespondovaly. Na mnoha místech naopak tento typ imisní zátěže v průběhu striktních mobilitních opatření (přijatých postupně na téměř celokontinentální či až globální úrovni) dokonce vzrostly. Z tohoto důvodu vyvstala klíčová otázka, ohledně reálných zdrojů této imisní zátěže včetně identifikace míry vlivu různých specifických faktorů jako je typ zástavby, meteorologické a reliéfní podmínky, způsob využití území jako rezidentní, rekreační, dopravní, průmyslový či komerční apod.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.