Vybrané moderní přístupy k regionálnímu rozvoji (MODREG)

Project Identification
MUNI/A/1250/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Současné přístupy k regionálnímu rozvoji jsou značně závislé na předchozím vývoji. Kromě toho je situace ve střední a východní Evropě – a také v České republice - ještě o poznání komplikovanější, protože tranzitivní, resp. post-tranzitivní ekonomiky se nacházejí ve značném tlaku vyplývajícím ze snahy o aplikaci moderních, neo-endogenních přístupů k regionálnímu rozvoji tak, jak je tomu ve vyspělých západních zemích. Příčina výše zmíněné tenze tkví v dosud stále ještě deformovaných systémových makrostrukturách, které vytvářejí kontext nejen pro hospodářské dění v zemích střední a východní Evropy. Tyto makrostruktury představují jednu z nepříznivých reprodukcí socialistické minulosti těchto zemí a do značné míry podvazují aplikovatelnost moderních neo-endogenních přístupů k regionálnímu rozvoji. Tvorba originálních a na míru šitých koncepcí regionálního rozvoje, které by byly souladné s potřebami území v tranzitivní, resp. post-tranzitivní fázi svého vývoje tak představuje nepochybnou výzvu do budoucna. Právě stávající moderní přístupy k regionálnímu rozvoji představují společný jmenovatel připravovaných disertačních prací na projektu zaangažovaných doktorandek. Cíl tohoto projektu spočívá v analýze a interpretaci vybraných moderních přístupů k regionálnímu rozvoji ve střední a východní Evropě, jejichž aplikace je značně ovlivněna nepříznivým prostředím majícím původ v historickém vývoji.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.