Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA14-20147S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Regulace nekalé soutěže prošla v uplynulých letech zásadním vývojem. Ke změnám došlo z důvodu vnitřních (rekodifikace soukromého
práva) i z důvodů vnějších (europeizace čs. práva). Vývoj probíhá též na úrovni unijní a to jak prostřednictvím pokračujících změn v oblasti
sekundárního práva, tak i v interpretační činnosti Soudního dvora (ESD). Je tedy nutné uchopit nové témata objevující se v důsledku růstu
významu přeshraničních obchodních transakcí a pokračujícího rozvoje obchodování přes internet, který vytváří nové problémy v oblasti
poctivé obchodní soutěže a zároveň komplikuje prosazování národních standardu vnitrostátními soudy. Řešena musí být i otázka míry
regulace vzhledem k potřebě chránit slabší stranu a zároveň neomezovat nad potřebnou míru svobodu podnikání. Zkoumána bude
problematika pohybu zboží v návaznosti na nekalou soutěž, úprava nekalé soutěže, související otázky ochrany spotřebitele, prosazování
těchto pravidel v podmínkách vnitřního trhu s řešením přeshraničních situací a v neposlední rady bude provedena i analýza relevantní čs.
právní úpravy a judikatury.

Publications

Total number of publications: 27


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.