CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Antonín Slaný (1955), emeritní prorektor MU (2004-2011) a děkan ESF MU v období 1999-2004 a 2012-2020.
Funkce
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: Profesor v oboru hospodářská politika (prof.)
 • 1992: Docent v oboru ekonomie (doc.)
 • 1987: Kandidát ekonomických věd (CSc.)
 • 1980: Inženýr ekonomie (Ing.)
Pedagogická činnost
 • Garance/výuka:
 • Hospodářská politika (bakalářské studijní programy, magisterské studijní programy)
 • Hospodářská politika (doktorské studijní programy)
 • Speciální seminář z hospodářské politiky (magisterský studijní program)
 • Vedení diplomových prací:
 • Od roku 1991 - nyní: vedoucím desítek diplomových prací v oborech ekonomie, ekonomie/politologie, matematika/ekonomie, hospodářská politika.
 • Zkušební komise:
 • Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu Hospodářská politika a správa, obor Hospodářská politika, obor ekonomie)
 • Předseda zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky v doktorském studijním programu Ekonomické teorie, obor Ekonomie
 • Předseda zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky v doktorském studijním programu Hospodářská politika a správa, obor Hospodářská politika
 • Předseda komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Hospodářská politika
 • Předseda komise pro obhajoby disertačních prací v programu MPA – Master of Public Administration
Vědecko-výzkumná a publikační činnost
 • Publikační činnost:
 • Autor či spoluautor více jak deseti publikací a několika desítek odborných prací
 • Vědecko-výzkumná činnost: Zaměření na problematiku hospodářské politiky, proces transformace a na otázky konkurenceschopnosti ekonomiky. Zabývá se i otázkami řízení a financování vysokých škol. Řešitel či spoluřešitel těchto vybraných projektů:
 • MUNI: Determinanty růstu extremismu a populismu v čase ekonomické krize (MUNI/M/1748(2014), hlavní řešitel na MU (2015-2017)
 • MŠMT ČR: Výzkumná centra "Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky", hlavní řešitel (2005-2011)
 • ROZV: Podpora zajišťování a hodnocení kvality vysoké školy s přednostním zaměřením do oblasti řízení (2010)
 • GAČR: Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech (2007)
 • ROZV: Efektivní systém řízení MU jako předpoklad excelence a kvality (2007)
 • MPSV ČR: Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky v kontextu společenských proměn a přípravy ČR na vstup do EU, hlavní řešitel (2003)
 • MPSV ČR: Teoretický rámec a výzvy institucionálního zakotvení české ekonomiky, hlavní řešitel dílčího úkolu (2003)
 • GRACES VŠE Praha: Modernizace sociální ochrany v zemích EU a její vliv na důchodový systém v ČR, spoluřešitel (2003)
 • GRACES VŠE Praha: Sociální doktrína ČR při vstupu ČR do EU, spoluřešitel (2000)
 • Grantová agentura ČR: Vliv institucionálních změn na měnovou politiku v ČR během procesu začleňování do struktur EU, garant (1999-2003)
 • Výchova doktorandů:
 • Počet doktorandů, kteří úspěšně ukončili studium: 14 absolventů.
 • Počet doktorandů, u kterých jsem v současné době školitelem: 4 studentů
Akademické stáže
 • 2001 - 2016: krátkodobé přednáškové a studijní pobyty na Europäische Akademie Berlin, Německo
 • 2001: Institut für Empirische Wirtschaftsforschung, Universität Zürrich, Švýcarsko
 • 2000: Universiteit Antwerpen, Belgie
 • 2000: The Centre for European Studies, University of Limerick, Irsko
 • 1999: Europäische Akademie Berlin, Německo
 • 1998: University of Suffolk, Colege Ipswich, Velká Británie
 • 1998: Europäische Akademie Berlin, Německo
Členství v akademických, vědeckých a poradních orgánech (výběr)
 • 2016 - nyní: Člen Redakční rady vědeckého časopisu „Verejná správa a regionálny rozvoj“. VŠEMVS Bratislava
 • 2012 - nyní: předseda Vědecké rady ESF MU
 • 2003 - 2011: člen Ediční rady vědeckého časopisu „Politická ekonomie“. VŠE Praha
 • 2009 - nyní: člen Oborové rady doktorského studia oboru Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií a oboru Ekonomická teorie. NHF VŠE Praha
 • 2009 - nyní: člen Oborové rady doktorského studia oboru Hospodářská politika. NHF VŠE Praha
 • 2005 - nyní: člen Rady pro vědu a výzkum. VŠEM Praha
 • 2005 - nyní: člen Redakční rady Ekonomických listů VŠEM Praha
 • 2003 - nyní: člen Vědecké rady NHF VŠE Praha
 • 2003 - nyní: člen Oborové rady doktorského studijního programu ekonomické teorie. ESF MU
 • 2003 - nyní: člen Oborové rady doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa. ESF MU
 • 2003 - nyní: člen Redakční rady vědeckého časopisu „Gospodarka-rynek-edukacja“. VSZ, Wroclaw
 • 2003 - 2005: předseda Asociace děkanů ekonomických fakult ČR
 • 2001 - nyní: Předseda Redakční rady (později Šéfredaktor) vědeckého časopisu „Národohospodářský obzor“. ESF MU
 • 2001 - nyní: člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru hospodářská politika. NHF VŠE Praha
 • 2000 - 2005: člen Deans'European Academic, Brussels
 • 2000 - nyní: člen Vědecké rady Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v Praze
 • 1999 - nyní: člen Vědecké rady MU
 • 1999 - 2004: předseda Vědecké rady ESF MU
 • 1997 - nyní: člen Oborové rady doktorského studijního programu hospodářská politika a správa. ESF MU
 • 1997 - nyní: předseda Oborové komise doktorského studia oboru hospodářská politika. ESF MU
 • 1996 - 2007: člen Vědecké rady NHF VŠE Praha
 • 1992 - nyní: člen Vědecké rady ESF MU
 • 1991 - 1993: člen Akademického senátu ESF MU 1992 - nyní: člen Vědecké rady ESF MU
Vybrané publikace
 • DOLEŽALOVÁ, Jitka, Vlastimil HAVLÍK, Antonín SLANÝ a Petra VEJVODOVÁ. Economic factors determining the electoral success of far-right and far-left parties in the EU countries. Society and Economy In Central and Eastern Europe. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017, roč. 39, č. 1, s. 27-48. ISSN 1588-9726. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1556/204.2016.001. URL info
 • SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. Hospodářská politika. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 265 s. info
 • SLANÝ, Antonín a Antonín a kol. (ed.) SLANÝ. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 181 s. ISBN 978-80-210-5656-5. info
 • SLANÝ, Antonín a kol., (ed.). Konkurenceschopnost a stabilita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 285 s. ISBN 978-80-210-5336-6. URL info
 • SLANÝ, Antonín a kol., (ed.). Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 332 s. 11/09. ISBN 978-80-210-5056-3. URL info
 • KREBS, Vojtěch, Antonín SLANÝ, Jaroslava DURDISOVÁ, Iva CHVÁTALOVÁ, Michal LAPÁČEK, Marek LOUŽEK, Marcela MAREŠOVÁ, Jan MERTL, Ladislav PRŮŠA a Jana ŽIŽKOVÁ. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, 178 s. ISBN 978-80-7416-044-8. info
 • SLANÝ, Antonín, a kol. Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 403 s. ISBN 978-80-210-4725-9. info
 • SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 277 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5. info
 • KREBS, Vojtěch a kol. a Antonín SLANÝ. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. Praha: VŠE Praha, 2007, 135 s. info
 • SLANÝ, Antonín. Analytická a metodologická východiska konkurenceschopnosti (institucionální, inovační a stabilizační faktory). 2006. info
 • SLANÝ, Antonín a kol. Konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 375 s. 55-9848-2006 02/58 20/ESF. ISBN 80-210-4157-9. info
 • KREBS, Vojtěch a kol.: a Antonín SLANÝ. Sociální dimenze evropského integračního procesu. Praha: VŠE, 2005, 76 s. info
 • BAŠTÝŘ, Ivo a kol. a Antonín SLANÝ. Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: MU v Brně, 2005, 334 s. 02/58 6/ESF. ISBN 80-210-3722-9. info
 • SLANÝ, Antonín. Východiska k hodnocení konkurenceschopnosti. 2005. info
 • SLANÝ, Antonín. Pojetí institucionální kvality. 2005. info
 • SLANÝ, Antonín a Judita TÁNCOŠOVÁ. Teoretické aspekty priamych zahraničných investicií. Ekonomický časopis. Bratislava: SAP, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 62-73. ISSN 0013-3035. info
 • SLANÝ, Antonín a Vojtch a kol. KREBS. Sociální ochrana a důchodový systém. 1. vyd. Brno: Olprint, 2004, 71 s. 3919/ESF-12/04-17/99. ISBN 80-210-3390-8. info
 • SLANÝ, Antonín a kol. Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 360 s. 1/ESF. ISBN 80-210-3325-8. info
 • SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. Globalization trends and economic policy. Public Policy and Administration. Vilnius: Law University of Lithuania, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 2-6, 6 s. ISSN 1648-2603. info
 • SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. *Hospodářská politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 122 s. 3984/ESF-24/04-17/99. info
 • SLANÝ, Antonín. Stosowana polityka gospodarcza. 1. vyd. Wroclaw: Edukacja, 2004, 112 s. ISBN 83-87708-02-X. info
 • SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info
 • SLANÝ, Antonín a Zdeněk TOMEŠ. Strategy of Economic Transformation. Economic Review. Bratislava: University of Economics, 2003, XXXII., č. 4, s. 432-444. ISSN 0323-262X. info
 • HROBAŘOVÁ, Hana, Martin KVIZDA, Antonín SLANÝ a Zdeněk TOMEŠ. Teoretický rámec a výzvy institucionálního zakotvení české ekonomiky. Brno: MU Brrno, 2003, 65 s. Dílčí výzkumná zpráva pro MPSV. info
 • HINDLS, R., R. HOLMAN a S. a kol. HRONOVÁ. Ekonomický slovník. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003, 620 s. ISBN 80-7179-81. info
 • KREBS, V., Antonín SLANÝ, M. POLÁKOVÁ, L. PRŮŠA a M. VLČEK. Modernizace sociální ochrany v zemích EU a její vliv na důchodový systém v ČR. Praha: VŠE Praha, Centrum evropských studií, 2003, 73 s. info
 • SLANÝ, Antonín a Zdeněk TOMEŠ. Vnitřní a vnější nerovnováha - případ České republiky devadesátých let. In SLANÝ, Antonín a Zdeněk TOMEŠ. Acta oeconomica No 7. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2002, s. 89-93. ISBN 80-8055-592-3. info
 • SLANÝ, Antonín. Proces decyzyjny a postępowanie rządu. Gospodarka, rynek, ekukacja. Wroclaw: Wydavnictwo Wyszej Szkoly Zarzadzania, 2002, roč. 2002, No.6, s. 2-4. ISSN 1509-5576. info
 • SLANÝ, Antonín. Česká ekonomika na přelomu tisíciletí - I. část (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 676 s. část první. ISBN 80-210-2533-6. info
 • SLANÝ, Antonín. Česká ekonomika na přelomu tisíciletí - II. část (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 686 s. část druhá. ISBN 80-210-2537-9. info
 • SLANÝ, Antonín. Ekonomický růst v devadesátých letech. In SLANÝ, Antonín. Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 231-239. ISBN 80-210-2537-9. info
 • SLANÝ, Antonín. Makroekonomiczny rozvój gospodarki czaskiej - vzrost ekonomiczny, WSZ, Wroclav. In SLANÝ, Antonín. WSZ, Wroclav. 2001. info
 • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 117 s. ISBN 80-210-2646-4. info
 • SLANÝ, Antonín. Internal and External Balance of Economy. Studia ekonomiczne. Katowice: Akademia Ekonomiczna Katowice, 2001, roč. 2001, č. 15, s. 97-108. ISSN 83-7246156-2. info
 • SLANÝ, Antonín. Politické a ekonomické souvislosti transformace české ekonomiky. In Seminář hospodářských expertů, EA Berlín. 2000. info
 • SLANÝ, Antonín. Proces transformace české (československé) ekonomiky. In Specifika transformačního procesu ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 10-24. ISBN 80-210-2368-6. info
 • SLANÝ, Antonín. Transformation, stabilization and growth. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 505 s. ISBN 80-210-2408-9. info
 • SLANÝ, Antonín. Decentralising Central and Eastern Europe. In Seminář hospodářských expertů, EA Berlin. 2000. info
 • SLANÝ, Antonín. Konsenzus a cíle hospodářské politiky. In Sborník prací katedry ekonomie. Brno: MU, 2000, s. 1-15. ISBN 80-210-2475-5. info
 • SLANÝ, Antonín a Milan ŽÁK. Hospodářská politika. Vyd. 1. Praha: C.H.Beck, 1999, 271 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-237-3. info
 • SLANÝ, Antonín. Ekonomické a politické souvislosti transformace čs. ekonomiky. In Seminář hospodářských expertů. 1999. info
 • SLANÝ, Antonín. Hospodářská politika II (vybrané problémy). Masarykova univerzita v Brně, 1998. ISBN 80-210-1989-1. info
 • SLANÝ, Antonín. Die Sozialpolitik in Zeitraum der Transformation des Tschechischen Okonomik. Europaische Akademie, Berlin, 1998. info
 • SLANÝ, Antonín. Hospodářská politika (učebnice). ESF MU Brno, 1996. ISBN 80-210-1338-9. info
 • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. O metodice zpracování závěrečné práce v oboru ekonomie a informační zdroje. Masarykova univerzita v Brně, 1996. ISBN 80-210-1446-6. info
 • SLANÝ, Antonín. Transformace, stabilizace a růst. In Transformace, stabilizace,růst. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995, s. 5. ISBN 80-210-1165-3. info
 • SLANÝ, Antonín. Základy hospodářské politiky. Masarykova univerzita v Brně, 1994. ISBN 80-210-0911-X. info
 • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, 86 s. ISBN 80-210-0727-3. info
 • SLANÝ, Antonín a Kamil FUCHS. Základy makroekonomie. Masarykova univerzita v Brně, 1993. ISBN 80-210-0413-4. info
 • SLANÝ, Antonín a Kamil FUCHS. Ekonomie II-makroekonomie. Brno: MU, 1993. ISBN 80-210-0413-4. info
 • SLANÝ, Antonín. Sborník z pedagogické konference. editor. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 130 s. ISBN 80-210-0909-8. info

16. 8. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.