CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. František KALOUDA, CSc., MBA, narozen 5.4.1949 v Otnicích, ženatý, jedno dítě
Pracoviště
 • KF ESF MU, Lipová 41a, 602 00 BRNO, ČR
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1973: Ing. - VUT Brno, fakulta elektrotechnická, obor Technická kybernetika 1984: CSc. – VUT Brno, fakulta strojní, obor Teorie řízení a plánování 1995: MBA – Nottingham Trent University - specializace International Business
Přehled zaměstnání
 • 1)1973 – 1975: ÚVAR ŽS Brno – programátor-analytik 2)1975 – 1984: INCOTEX Brno – systémový analytik 3)1984 – 1993: VUT v Brně, fakulta podnikatelská, katedra ekonomiky a řízení – odborný asistent 4)1993 – 1995: VUT v Brně, fakulta podnikatelská – ředitel ústavu financí 5)1996 – 1997 ZETOR Brno, a.s. - vedoucí oddělení personálního rozvoje 6)1997 – dosud: Katedra financí ESF MU - odborný asistent 7)1998 – 2008: vedoucí katedry financí ESF MU
Pedagogická činnost
 • Firemní finance, Finanční řízení, Efektivnost investic. Finanční analýza, Strategické řízení, Hodnocení výkonnosti podniku, Dějiny ekonomických teorií
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2002-2004 Spoluřešitel (řešitel za ESF MU) grantového projektu „Komparace vývoje finančních trhů v ČR a v zemích EU“, r.č. GAČR 402/02/1408/ESF MU 2005 Koordinátor a spoluředitel rozvojového projektu MŠMT ČR č. 182 „Rozvoj, inovace a integrace profesních studijních programů a oborů s přírodovědným zaměřením a jejich kombinaci s jinými obory“. Ve spolupráci PrirF a ESF MU. 2005-2007 Koordinátor a vedoucí řešitel za ESF MU (ve spolupráci s FSS MU)Projekt č. CZ.04.1.03/3.2.15.1/0159 „Rozvoj kompetencí studentů Masarykovy univerzity v oblasti soft skills a projektové řízení,1. výzva Opatření 3.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. 2007 Řešitel projektu NPV2 (MŠMT), Program Lidské zdroje (E2) „Hodnotový systém a motivace stávajících a budoucích vědeckovýzkumných pracovníků na VŠ univerzitního typu (MU)“. Podáno a MŠMT doporučeno k financování s doporučením ke spolufinancování ESF. Spolufinancování fakultou odmítnuto 5.9.2008. 2007-2008 country manager pro pilotní fázi v ČR projekt EU IMP NL/06/B/F/PP/157609 2009 navrhovatel grantu GAČR “Ekonomické, sociální a institucionální důsledky finančních krizí – rozhodovací subjekty a optimalizace kompetencí.” (k 5.6.2009 GAČR přijato) 2010-2011 Nositel grantu "Pojistné plnění jako zdroj financování v mezní situaci(pojistná událost)“. Nadační fond na podporu vzdělávání v pojišťovnictví, výběrové řízení pro akademický rok 2010 – 2011: Vědecko-výzkumné projekty na téma z oboru pojišťovnictví. 2012 Spoluřešitel, country manager projektu VŠCRHL Praha, „Name of the Project: Intergeneration portfolio management – impact research in travel industry. Identifikační číslo projektu: SP404104120, po zaregistrování přečíslováno na P404/0889. 2012-2014 koordinátor inovací projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky“ (CZ.1.07/2.2.00/28.0227) 2012-2014 Country manager projektu FORAGE Grant Agreement number: 2011-4919/001-001 Project number: 518459-LLP-1-2011-1-UK-GRUNDTVIG-GNW Doba řešení: 1.1.2012 - 31.12.2014 2015 Řešitel projektu OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0227 ESF MU v Brně „Implementace mezinárodních standardů v graduálním a postgraduálním studiu“.
Akademické stáže
 • 1986 Dresden University of Technology, Fakulty of Economics, department Business Management, Německo (krátkodobá stáž věnovaná problematikám řešení sekvenčních úloh – metoda KEPR aj.) 1985 Tashkent State University, Uzbekistán (krátkodobý pobyt v rámci studentských výměn) 1991 - 1995 Studium MBA Nottingham Trent University (studium MBA) 1997 University of Sevilla, Španělsko (týdenní přednášková činnost v doktorandském studiu) 2008-2010 EU Bratislava, Slovensko (přednášky v magisterském studiu) 2012 Pavlodar State University, Pavlodar, Kazachstán, týden (hostující profesor v magisterském studiu v rámci rozvojového programu „International Association of Development Education (IADE)
Universitní aktivity
 • 1) Člen Vědecké rady ESF MU (1998 - 2008) 2) předseda disciplinární komise ESF MU (2005 - 2007) 3) člen oborové komise v doktorském studijním programu Hospodářská politika a správa, oboru Finance (1998 - 2008)
Mimouniversitní aktivity
 • 2006 - 2008. Institut státní správy Úřadu vlády ČR (dnes MV ČR) . Cyklus seminářů pro střední a vyšší management ministerstev „Metody analýz výdajů státního rozpočtu“ 2007-2008 country manager pro pilotní fázi v ČR projekt EU IMP NL/06/B/F/PP/157609 2012-2013 Finanční analýza jako nástroj finančního řízení, kurs pro NKÚ Praha
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1) Od 2005 člen redakčního kruhu Pojistných rozprav. 2) Člen oborové rady Škoda Auto VŠ, Globální podnikání a finanční řízení (od 11/2006 do 2008) 3) Člen Vědecké rady ESF MU (1998 - 2008) 4) Od 7/2007 člen redakční rady měsičniku "Financni trhy", ISSN 1336-5711, vedeném na EU Bratislava jako odborný recenzovany casopis v "Zozname vedeckých a odborných časopisov pre publikovanie vedeckých a odborných štúdií z ekonomických vedných odborov" Adresa: http://www.euba.sk/veda/public_html/profdoc.htm. Časopis je v internetovém podobě na adrese www.derivat.sk a v tištěné podobě v knihovně EU Bratislava. 5) Výroční cena prof. T. Sangowskiego v kategorii „Průkopník vzdělávání v pojišťovnictví“ pro rok 2007. Udělena Polskou komorou pojišťovnictví a řízení rizik 12.12.2007 ve Varšavě za přínos ve vzdělávání v pojišťovnictví.
Vybrané publikace
 • KALOUDA, František. člen oborové rady ŠKODA AUTO vysoká škola 2019. oborová rada ŠKODA AUTO vysoká škola 2019, 2019 - 2019. info
 • KALOUDA, František. Člen redakčního kruhu časopisu "Pojistné rozpravy" (ČR) 2019. Pojistné rozpravy, 2019 - 2019. info
 • KALOUDA, František. Finanční řízení podniku, 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 261 s. ISBN 978-80-7380-756-6. info
 • KALOUDA, František. Finanční a cost-benefit analýza podniku. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 236 s. ISBN 978-80-7380-778-8. info
 • KALOUDA, František a Michaela JUROVÁ. Revizní znalecký posudek. Brno: Obvodní *soud pro ..........., 2019. 23 s. info
 • KALOUDA, František a Michaela JUROVÁ. Znalecký posudek. Brno: Obvodní *soud pro ..........., 2019. 39 s. info
 • KALOUDA, František. Recenzní posudek na studijní oporu (1). 2019. info
 • KALOUDA, František. Ekonomická krize snadno a rychle! In Noc vědců ESF MU. 2019. info
 • KALOUDA, František. Finanční a cost-benefit analýza podniku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. 236 s. ISBN 978-80-7380-778-8. info
 • KALOUDA, František. člen oborové rady ŠKODA Auto vysoká škola 2018. 2018 - 2018. info
 • KALOUDA, František. Člen redakčního kruhu časopisu "Pojistné rozpravy" (ČR) 2018. Pojistné rozpravy, 2018 - 2018. info
 • KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku, třetí rozšířené vydání, dotisk. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 328 s. ISBN 978-80-7380-646-0. info
 • KALOUDA, František. Stability Prerequisites of the Czech Republic Banking System. In Nešleha, J.,Hampl, F., Svoboda, M. European Financial Systems 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 227-234. ISBN 978-80-210-8980-8. info
 • KALOUDA, František a Michaela JUROVÁ. Studie ekonomické efektivnosti ATC Olšovec Jedovnice. Brno: Zastupitelstvo městyse Jedovnice, 2018. 69 s. info
 • KALOUDA, František. Cost of Capital Management by the Central Bank in Czech Banking System: The Cybernetic Approach. In Kotlebová Jana. Chalenges for Financial Sector of CEE Countries in Overcoming Problems of Economic Integration in the EU. Bratislava: EKONOM, UNIV ECONOMICS, EKONOMICKA UNIVERZITA & BRATISLAVE, DOLNOZEMSKA CESTA 1, BRATISLAVA, 852 35, SLOVAKIA, 2017. s. 121-127. ISBN 978-80-225-4362-0. info
 • KALOUDA, František. Otázka IVK - Novela zákona o ČNB: má mít v rukou centrální banka další regulační nástroje? Šárecká 29, Praha: Institut Václava Klause o.p.s, 2017. 8 s. IVK-Newsletter Institutu Václava Klause. info
 • KALOUDA, František. Negative interest rates – consequence staying in error? (empirical evidence). In Josef Nešleha Tomáš Plíhal Karel Urbanovský. European Financial Systems 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 290-299. ISBN 978-80-210-8609-8. info
 • KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku, třetí rozšířené vydání. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 328 s. Řízení a správa podniku. ISBN 978-80-7380-646-0. info
 • KALOUDA, František. člen oborové rady ŠKODA Auto vysoká škola 2017. 2017. info
 • KALOUDA, František. Člen redakčního kruhu časopisu "Pojistné rozpravy" (ČR). Redakční kruh časopisu "Pojistné rozpravy", 2017. info
 • KALOUDA, František. Člen redakční rady měsičniku "Financni trhy" 2017. 2017. info
 • KALOUDA, František. THE TIME HORIZON OF THE INFLATION FORECAST AS A FACTOR ITS RELIABILITY. Banská Bystrica: Faculty of Economics, Matej Bel University, Banská Bystrice, Slovakia, 2017. s. 1-10. info
 • KALOUDA, František. Predikování inflace ve finančním řízení podniku (využití a spolehlivost). In M. Čulík. Finanční řízení podniků a finančních institucí: sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecká konference. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2017. s. 372-382. ISBN 978-80-248-4138-0. info
 • KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku, druhé rozšířené vydání. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 321 s. Řízení a správa podniku. ISBN 978-80-7380-591-3. info
 • KALOUDA, František. member of the Science Commitee. Science Commitee of the conference GLOBAL AND NATIONAL FINANCIAL SECURITY, 2016. info
 • KALOUDA, František. Odborný posudek (expertíza) pro ŠKODA AUTO Vysokou školu. 2016. info
 • KALOUDA, František. Impact of the REPO Rate on Commercial rates in the Czech Republic. In Jan Krajíček, Josef Nešleha, Karel Urbanovský. EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2016. Brno: KF ESF MU, 2016. s. 300-305. ISBN 978-80-210-8308-0. info
 • KALOUDA, František. Fenomén stability bankovní soustavy ČR v řízení úrokového rizika podniku. In Miroslav Čulík. Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra financí, 2016. s. 379-386. ISBN 978-80-248-3994-3. info
 • KALOUDA, František. člen oborové rady ŠKODA Auto vysoká škola 2016. oborová rada ŠKODA Auto vysoká škola 2016, 2016. info
 • KALOUDA, František. Člen redakční rady měsičniku "Financni trhy" 2016. redakční rada měsičniku "Financni trhy", 2016. info
 • KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. 287 s. Řízení a správa podniku, 4. ISBN 978-80-7380-526-5. info
 • KALOUDA, František. Bankovní soustava ČR jako kybernetický systém – analýza přechodové charakteristiky. In Veronika Kajurová, Jan krajíček. European Financial Systems 2015. Brno: MU ESF, katedra financí a Institut pro finanční trh, 2015. s. 253-261. ISBN 978-80-210-7962-5. info
 • KALOUDA, František. Oceňování podnikatelských subjektů na základě zohlednění specifických podmínek podnikání. In Mgr. Bc. David Póč. The study inovation bussines studies in accordance with the requirements of the knowledge economy. Brno: MU ESF, 2015. s. 1-32. info
 • KALOUDA, František. Použitelnost Z-funkce v České republice. 2015. info
 • KALOUDA, František. Prognóza sazby PRIBOR v řízení úrokových sazeb na úrovni podniku. In prof. Dr. D. Dluhošová, CSc. Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB-Technická universita Ostrava, 2015. s. 492-499. ISBN 978-80-248-3865-6. info
 • KALOUDA, František. člen oborové rady ŠKODA Auto vysoká škola 2015. oborová rada ŠKODA Auto vysoká škola 2015, 2015. info
 • KALOUDA, František. Recenzní posudek pro časopis "Ekonomický časopis" (SR). Bratislava: EU Bratislava, Slovenská republika, 2015. 6 s. info
 • KALOUDA, František. Recenzní posudek pro časopis "Pojistné rozpravy". Praha: Česká asociace pojišťoven, 2015. 3 s. ISSN 0862-6162. info
 • KALOUDA, František. člen redakční rady měsičniku "Financni trhy". redakční rada měsičniku "Financni trhy", 2015. info
 • KALOUDA, František. The Impact of Discount Rate on Commercial Rates in the Czech Republic: The Cybernetic Approach. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. Brno: Masaryk University, 2014. s. 307-313. ISBN 978-80-210-7153-7. info
 • KALOUDA, František. ŘÍZENÍ CENY KAPITÁLU CENTRÁLNÍ BANKOU JAKO KYBERNETICKÝ PROCES. In Ing. Pavel JEDLIČKA, CSc. Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 428 - 434. ISBN 978-80-7435-366-6. info
 • KALOUDA, František. The hysteresis erosion of the discount rate control potential in CR conditions – behavioral solution. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. Managing and Modelling of Financial Risks (Řízení a modelování finančních rizik). Ostrava, ČR: VŠB - Technická universita Ostrava, 2014. s. 329-335. ISBN 978-80-248-3631-7. info
 • KALOUDA, František. Finanční analýza jako nástroj finančního řízení. In kurs NKÚ Praha, Přestavlky 15. – 17.1.2014. 2014. info
 • KALOUDA, František. Recenzní posudek dvou přihlášených příspěvků konference Evropské finanční systémy 2014. In European Financial Systems 2014. Brno: Masaryk University, brno, Czech Republic, 2014. info
 • KALOUDA, František. Člen redakčního kruhu časopisu "Pojistné rozpravy" 2014. Redakční kruh časopisu "Pojistné rozpravy" 2014, 2014. info
 • KALOUDA, František. člen oborové rady ŠKODA Auto vysoká škola 2014. oborová rada ŠKODA Auto vysoká škola 2014, 2014. info
 • KALOUDA, František. člen redakční rady měsičniku "Financni trhy" 2014. redakční rada měsičniku "Financni trhy" 2014, 2014. info
 • KALOUDA, František. Recenzní posudek pro slovenskou grantovou agenturu VEGA 2014. Bratislava, Slovenská republika: agentura VEGA, 2014. info
 • KALOUDA, František. recenzní posudek pro časopis "Acta academica karviniensia". 2014. info
 • KALOUDA, František. Matematický model řízení konkurenční výhody dominantní firmy (Stackelbergův model oligopolu) – formulace hypotézy. In prof. Ochrana. 9. mezinárodní vědecká konference – „Nové trendy 2014 – New Trends 2014". Znojmo: SVSE Znojmo, 2014. s. 362-370. ISBN 978-80-87314-67-8. info
 • KALOUDA, František. Model řízení konkurenční výhody dominantní firmy (Stackelbergův oligopol) – formulace hypotézy. In Sborník abstraktů z 9. mezinárodní vědecké konference "Nové trendy 2014 - New Trends 2014". 2014. ISBN 978-80-87314-66-1. info
 • KALOUDA, František. Public funds in theory of financial structure a company in Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova zem. a les. univerzita, 2013, LXI, 2/2013, s. 376-383. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361020367. info
 • KALOUDA, František a Roman VANÍČEK. Alternativní bankrotní modely - první výsledky. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2013. s. 164 – 168. ISBN 978-80-210-6294-8. info
 • KALOUDA, František a Roman VANÍČEK. Alternativní bankrotní modely pro podmínky ČR (koncept a empirická verifikace). In Prof. Dluhošová, Prof. Zmeškal. Alternativní bankrotní modely pro podmínky ČR (koncept a empirická verifikace). Ostrava: katedra financí Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013. s. 316-324. ISBN 978-80-248-3172-5. info
 • KALOUDA, František a Roman VANÍČEK. Použitelnost Altmanova modelu v podmínkách ČR (empirický důkaz). In prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., Ing. Jindřich Špička, Ph.D. FAKTORY PROSPERITY PODNIKŮ V LOKÁLNÍM A GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ OPTIKOU ROKU 2013. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2013, 2013. s. 198-207. ISBN 978-80-245-1959-3. info
 • KALOUDA, František. Teorie a praxe finanční analýzy v podmínkách ČR. In Školení NKÚ 2013. 2013. info
 • KALOUDA, František. Člen redakčního kruhu časopisu "Pojistné rozpravy". 2013. info
 • KALOUDA, František. Zdroj financování podniku a pojistné plnění (definice pojmu). Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2012, roč. 2012, č. 30, s. 1-12. ISSN 0862-6162. info
 • KALOUDA, František. POJISTNÉ PLNĚNÍ A PARAMETRY ZOBECNĚNÉHO ZDROJE FINANCOVÁNÍ. In doc. Ing. Veronika PIOVARČIOVÁ, PhD., Ing. Peter MARKO, PhD. Vývojové trendy v poisťovníctve 2012. Bratislava: Katedra poisťovníctva, Národohospodárka fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. s. 1-10. ISBN 978-80-225-3428-4. info
 • KALOUDA, František. Vývojové trendy v poisťovníctve 2012. 2012. info
 • KALOUDA, František. Claim Paid Position in Rank of Alternative Source of Funding. In Mg. Petr Červinek. European Financial Systems (conference proceedings). Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, 2012. s. 91-96. ISBN 978-80-210-5940-5. info
 • KALOUDA, František. European Financial Systems 2012. 2012. info
 • KALOUDA, František. člen oborové rady ŠKODA Auto vysoká škola. Oborová rada ŠKODA AUTO vysoká škola, 2012. info
 • KALOUDA, František. Řízení finančních rizik podniku v mezní situaci. In Řízení a modelování finančních rizik, sborní referátů z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: katedra financí VŠB-TU Ostrava, 2012. s. 1-7. ISBN 978-80-248-2835-0. info
 • KALOUDA, František. závěrečný seminář grantu "Pojistné plnění jako zdroj financování v mezní situaci (pojistná událost)". 2012. info
 • KALOUDA, František. člen redakčního kruhu (redakční rady) pojistně teoretického bulettinu "Pojistné rozpravy". redakční kruh pojistně teoretického bulletinu "Pojistné rozpravy", 2012. info
 • KALOUDA, František. Pojistné plnění jako zdroj financování v mezní situaci (pojistná událost). In 12. výroční odborná konference Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM). 2012. info
 • KALOUDA, František. Objektivizace vzdělávacích potřeb seniorů v ČR (výzkum). In workshop ČADUV „Vzdělávací potřeby seniorů“. 2012. info
 • KALOUDA, František. Financial Management – vybrané kapitoly. In cyklus přednášek na Pavlodarské státní univerzitě se sídlem v Pavlodarsku, Kazachstán. 2012. info
 • KALOUDA, František. Finanční řízení podniku, 2. rozšířené vydání, 2011. 2. rozšířené. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 299 s. Řízení a správa podniku, 4. ISBN 978-80-7380-315-5. info
 • KALOUDA, František. Co chybí pojistnému plnění? In Zuzana LITTVOVÁ – Peter MARKO – Zuzana BROKEŠOVÁ. VÝVOJOVÉ TRENDY V POISŤOVNÍCTVE 2011. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra poisťovníctva, 2011. s. 121-131, 10 s. ISBN 978-80-225-3205-1. info
 • KALOUDA, František. Finanční zdroj podniku – příspěvek k definici pojmu. In prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová. Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB – Technical University Ostrava, 2011. s. 164-170. ISBN 978-80-248-2494-9. info
 • KALOUDA, František. DUMPING – ROLE LEGISLATIVY. In doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc. Ekonomika a právo – synergie nebo antagonismus? Brno: VŠKE, a.s., Šujanovo nám. 1, Brno, 2011. s. 14-29. ISBN 978-80-86710-48-8. info
 • KALOUDA, František. DUMPING – ROLE LEGISLATIVY (PERIODICA ACADEMICA). PERIODICA ACADEMICA. Brno: VŠKE, a. s., 2011, roč. 6, č. 2, s. 26-38. ISSN 1802-2626. info
 • KALOUDA, František. Vývojové trendy v poisťovníctve 2011. 2011. info
 • KALOUDA, František. Ekonomika a právo - synergie nebo antagonismus 2011? 2011. info
 • KALOUDA, František. DUMPING – ROLE LEGISLATIVY (vyžádaná přednáška). In „Ekonomika a právo – synergie nebo antagonismus 2011?" (vyžádaná přednáška). 2011. ISBN 978-80-86710-48-8. info
 • KALOUDA, František. člen oborové rady. oborové rady Škoda Auto Vysoké školy, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav, 2011. info
 • KALOUDA, František. člen redakčního kruhu pojistně teoretického bulletinu Pojistné rozpravy. redakční kruh pojistně teoretického bulletinu Pojistné rozpravy, 2011. info
 • KALOUDA, František. Člen komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací ESF MU. Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací ESF MU, 2011. info
 • KALOUDA, František. Editorial pro FINANCIAL ASSETS AND INVESTING, volume 2, No. 1/2011. Brno: ESF, Masarykova Universita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, 2011. 2 s. volume 2, No. 1/2011, January 31, 2011. ISSN 1804-5081. info
 • KALOUDA, František. Recenze monografie HYRÁNEK, Eduard – BIKÁR, Miloš: Manažment úverového financovania a úverových obchodov. Pro FINANCIAL ASSETS AND INVESTING, volume 2, No. 1/2011, January 31, 2011. první. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, vydavatelství EKONÓM, 2011. 3 s. ISBN 978-80-225-3042-2. info
 • KALOUDA, František. recenzní posudek článku NOVOTNÁ, M.: „Estimating credit rating models by a logistic regression approach“. 12/1. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. 2 s. ECON 12/1. ISSN 1803-3865. info
 • KALOUDA, František. Proč je šedá ekonomika šedá? PERIODICA ACADEMICA. Brno: VŠKE v Brně, 2010, V, č. 2, s. 49-60. ISSN 1802-2626. info
 • MOINI, Hamid a František KALOUDA. Internationalisation of family-owned businesses in the Czech Republic. Int. J. Entrepreneurial Venturing. Geneve, Switzerland: Inderscience Publishers Ltd., 2010, roč. 2, 3/4, s. 400-418, 18 s. ISSN 1742-5360. info
 • KALOUDA, František. DETERMINANTY UKAZATELE POJIŠTĚNOSTI. In Prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. Dopady a dosledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita V Bratislave, Národohospodárska fakulta, katedra poisťovníctva, 2010. s. 1-7. ISBN 978-80-225-2985-3. info
 • KALOUDA, František. DOPADY A DÔSLEDKY FINANČNEJ KRÍZY NA SEKTOR POISŤOVNÍCTVA. 2010. info
 • KALOUDA, František. člen redakčního kruhu. Redakční kruh pojistně teoretického bulletinu Pojistné rozpravy Praha, 2010. info
 • KALOUDA, František. Riziko a nejistota příspěvek k precizaci pojmů. In Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová. Řízení a modelování finančních rizik. 1. vyd. Ostrava: Ostrava, EkF VŠB-TU, 2010. s. 180-190. ISBN 978-80-210-4628-3. info
 • KALOUDA, František. Použitelnost indexu Z skóre v podmínkách ČR , kritika kritiky. In PhDr. Kamil FUCHS, CSc. Nové trendy - nové nápady 2010. 1. vyd. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010. s. 200-211. ISBN 978-80-87314-12-8. info
 • KALOUDA, František. recenzent článku pro vědecký časopis. panel recenzentů vědeckého časopisu Acta academica karviniensia, 2010. info
 • KALOUDA, František. recenzent článku pro univerzitní vědecký časopis. panel recenzentů univerzitního vědeckého časopisu, 2010. info
 • KALOUDA, František. 1.1Možnosti diferenciace diskontní sazby ve vztahu k hodnotě a struktuře majetku, počtu obyvatel a míry rizika ohroženého území. Brno: VÚV Brno, Ing. K. Drbal, Ph.D., 2010. 52 s. Výroční zpráva projektu VaV SP/1C2/121/za rok 2010. info
 • KALOUDA, František. Ekonomika a právo - synergie nebo antagonismus? 2010. info
 • KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. In Finanční řízení podniku. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 39-46, 7 s. 658 Řízení a správa podniku. ISBN 978-80-7380-174-8. info
 • KALOUDA, František a Martin SVÍTIL. Komerční banka jako kybernetický systém v podmínkách globální finanční krize. In Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. „Management, Economics and Business Development in European Conditions.“. Brno: Fakulta podnikatelská VUT v Brně, 2009. s. 24-31, 446 s. ISBN 978-80-214-3893-4. info
 • KALOUDA, František a Petr MÁLEK. Alternativní zdroje financování – outsideři v útoku? In prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. NOVÉ TRENDY – NOVÉ NÁPADY 2009. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2009. s. 452-458. ISBN 978-80-87314-04-3. info
 • KALOUDA, František. VÝVOJOVÉ TRENDY V POISŤOVNÍCTVE III. 2009. info
 • KALOUDA, František a Martin SVÍTIL. PROČ NEUVAŽUJEME POJISTNÉ PLNĚNÍ JAKO ZDROJ. In Ing. Zuzana LITTVOVÁ, PhD. Reviewed Book of Papers From International Scientific Conference PROGRESSIVE TRENDS IN INSURANCE INDUSTRY III. Bratislava: Department of Insurance,Faculty of National Economy,University of Economics in Bratisava, Slovak republic, 2009. s. 1-8. ISBN 978-80-225-2754-5. info
 • KALOUDA, František, Martin SVÍTIL a Taťána LYČKOVÁ. REAKCE LEASINGOVÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE NA HOSPODÁŘSKOU KRIZI. In Ing. Martin Vovk, PhD., Ing. Martin Novák. Mena. bankovníctvo a finančné trhy. Bratislava: EU Bratislava, Národohospodárska fakulta., 2009. s. 1-6. ISBN 978-80-225-2863-4. info
 • KALOUDA, František a Martin SVÍTIL. Právo v Evropské unii - věc neznámá? Periodice Academica. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2009, IV, č. 2, s. 53-60. ISSN 1802-2626. info
 • MOINI, Hamid a František KALOUDA. Foreign Market Entry:The Case of SMEs in the Czech Republic. Journal of East-West Business. USA: International Business Press, 2008, roč. 14/2008, č. 1, s. 41-64, 23 s. ISSN 1066-9868. info
 • KALOUDA, František a Martin SVÍTIL. Asymetrie přístupu k veřejným zdrojům (případ bankovnictví kontra pojišťovnictví v ČR). In SVÍTIL, Martin. For Fin 2008. Bratislava: NF fakulta EU v Bratislave, 2008. s. 133-141. ISBN 978-80-225-2573-2. info
 • SVÍTIL, Martin a František KALOUDA. Dopad reformy veřejných financí na leasingové společnosti (teorie a praxe). In Evropské finanční systémy. brno: KF ESF MU, 2008. s. 126-134, 8 s. ISBN 978-80-210-4628-3. info
 • KALOUDA, František. PU K VEŘEJNÝM PROSTŘEDKŮM JAKO STRATEGICKÁ HROZBA OBORU/ODVĚTVÍ. Pojistné rozpravy. Praha: ČAP, 2008, roč. 22/2008, č. 2, s. 63-77, 14 s. ISSN 0862-6162. info
 • KRAJÍČEK, Jan, Jiří DVOŘÁK, Petr VALOUCH, Viktória ČEJKOVÁ, Oldřich REJNUŠ, Martin SVOBODA, František KALOUDA, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr ČERVINEK, Svatopluk NEČAS, David ROZUMEK a Dirk KAISER. EVROPSKÉ FINANČNÍ SYSTÉMY 2008. 2008. info
 • KALOUDA, František a Martin SVÍTIL. Riziko jako pojem - příspěvek k precizaci. In "Nové trendy - nové nápady 2008" Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o., 2008. s. 52-60, 7 s. ISBN 978-80-903914-7-5. info
 • KALOUDA, František a Martin SVÍTIL. Finanční katastrofy (příčiny a důsledky), Vídeňský krach 1873. In „FINANCIE A RIZIKO“, sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference. Bratislava: EU Bratislava, Národohospodárska fakulta, katedra financií, 2008. s. 226-232. ISBN 978-80-225-2745-3. info
 • HAMID MOINI, Hamid, František KALOUDA a George TESAR. Internationalization of Family-Owned Businesses in The Czech Republic. In Internalisation of Companies and Intercultural Management. Aalborg, Denmark: Aalborg University, 2008. s. 1-32. ISBN 978-80-225-2863-4. info
 • KALOUDA, František a Martin SVÍTIL. Kolik stála privatizace v ČR? Periodica Academica. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2008, III, č. 1, s. 13-15. ISSN 1802-2626. info
 • KALOUDA, František a Martin SVÍTIL. Riziko jako pojem - příspěvek k precizaci. In Nové trendy - nové nápady. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2008. s. 140-146. ISBN 978-80-903914-8-2. info
 • KALOUDA, František, Josef MECH a Pavel POVOLNÝ. Metody analýz výdajů státního rozpočtu. 1. vydání. Praha: Alfa Publishing, 2007. 125 s. Management studium. ISBN 978-80-86851-75-4. info
 • KALOUDA, František. Incidenční matice - nástroj strategického finančního řízení oboru. In V. International Scientific Conference. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 12 s. ISBN 978-80-7204-532-7. info
 • KALOUDA, František. Povodňové škody jako faktor strategického obratu v pojišťovnictví ČR? In In: „ Evropské finanční systémy“. Brno: Masarykova Universita, Ekonomicko-správní fakulta, katedra financí, Olprint 2007, 2007. s. 139-143. ISBN 978-80-210-4319-0. info
 • KALOUDA, František. Povodňové katastrofy jako strategická hrozba i výzva (Jakou strategii zvolíme proti přírodě?). Brno: Masarykova Universita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 224 s. info
 • KALOUDA, František a Jan KRAJÍČEK. Problematika živelních pohrom. Pojistný obzor. Praha: ČAP Praha, 2007, roč. 84, č. 8, s. 5 - 6, 20 s. ISSN 0032-2393. info
 • KALOUDA, František a Jana MIKOLAJSKÁ. Strategické hrozby asymetrického přístupu k veřrjným financím. In MIKOLAJSKÁ, Jana. Sborník abstraktů 2. mezinárodní vědecké konference "Nové trendy - nové nápady". Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2007. s. 29-36. ISBN 978-80-903914-1-3. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, František KALOUDA, Jan ŠELEŠOVSKÝ a Eduard BAKOŠ. Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. info
 • KALOUDA, František. Modifikace finanční struktury a maximalizace její vypovídací schopnosti. In NENÍ a NENÍ. Firma a konkurenční prostředí 2004. Změny konkurenčního prostředí před vstupem ČR do EU. Brno: MZLU v Brně, provozně ekonomická fakulta,, 2004. s. 1-8. info
 • KALOUDA, František. Vývoj pojistého plnění jako zdroje financování firmy v VR v letech 1998-2004. In Rasirenie Evropejskogo Sojuza a republika Blorus na novoj granice. 2004. vyd. Minsk: UO "Beloruskij gosudarstvnnyj ekonomieskij universitt", 2004. s. 181 - 184. ISBN 985-484-057-3. info
 • KALOUDA, Frantiek. Manipulace zisku a vypovídací schopnost Altmanova modelu. In Acta Oeconomica Cassoviensia, No 8. Košice, Slovensko: PHF EU, 2004. s. 247-253. ISBN 80-225-1844-1. info
 • KALOUDA, František. Pojistné plnění jako zdroj financování firmy v podmínkách ČR. In Mirovaja ekonomika i biznes-adminisrirovanie. Minsk: BNTU, 2004. s. 3 - 8. ISBN 985-6703-29-8. info
 • KALOUDA, Frantiek. VARIANTY ALTMANOVA MODELU A MANIPULACE JEHO VYPOVÍDACÍ SCHOPNOSTI. In Management, Economics and Business Development in thr New European Conditions. Brno: FP VUT Brno, 2004. s. 30-34. ISBN 80-214-2661-6. info
 • KALOUDA, František. Rentabilita a produktivita firem v ČR ve vazbě na cenu zdrojů. In Vedecku zborník Ekonomickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Acta oeconomica. Banská Bystrica: EF UMB Banská Bystrica, 2002. s. 1-5. ISBN 80-8055-599-0. info

26. 9. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.