Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana

8. 6. 2020 Dagmar Vágnerová Linnertová

Akademický senát Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity
v rámci své působnosti podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. 15 Statutu Masarykovy univerzity, článkem 21 Jednacího řádu Akademického senátu ESF MU a v souvislosti s tím, že podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona o vysokých školách funkční období dosavadního děkana Ekonomicko-správní fakulty MU (ESF MU) skončí dne 31. října 2020,

vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity pro funkční období začínající dnem 1. listopadu 2020 a končící dnem 31. října 2024, a stanovuje pro tuto volbu a její přípravu následující pravidla:

Návrhy je možné podat od 9. 6. 2020 do 13. 7. 2020 do 12:00 hod.
1. Oznámení kandidatury na funkci děkana ESF MU podává sám kandidát písemně na podatelnu ESF MU (u hlavního vchodu v přízemí) na adrese Ekonomicko-správní fakulta MU, Lipová 41a, 602 00, Brno. Obálka, v níž bude návrh doručen, musí být uzavřena a opatřena nápisem „Volba kandidáta na funkci děkana ESF MU – 2020“. Návrh kandidáta na funkci děkana musí být doručen na uvedenou podatelnu nejpozději v pondělí 13. 7. 2020 do 12:00 hod.

2. Písemný návrh kandidáta na funkci děkana ESF MU musí obsahovat:
a. jméno a příjmení, jakož i případné tituly a kontaktní adresu navrhovaného kandidáta,
b. pracovní životopis kandidáta včetně přehledu dosud zastávaných akademických funkcí a jiných skutečností osvědčujících uznání navrhovaného kandidáta akademickou obcí,
c. programové prohlášení kandidáta s uvedením podstatných záměrů po případném jmenování do funkce děkana,
d. prohlášení kandidáta, stvrzené jeho vlastnoručním podpisem, že s kandidaturou a se zveřejněním podkladů uvedených v tomto bodě, písm. a) – c) souhlasí.

3. Materiály uvedené v odst. 2 písm. a–c je třeba nejen doručit dle odst. 1, ale také odeslat v elektronické podobě předsedkyni AS ESF MU na adresu: dagmar.linnertova@mail.muni.cz tak, aby je bylo možné zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup v IS MU.

4. Informace o kandidátech, kteří byli navrženi v souladu s podmínkami stanovenými pro tuto volbu, budou 14. 7. 2020 zveřejněny akademické obci Ekonomicko-správní fakulty MU v IS MU na adrese https://is.muni.cz/auth/do/econ/senat/volby_dekana/volby_2020/kandidati_na_funkci_dekana/.

5. Ve dnech 14. 7. 2020–28. 8. 2020 včetně bude probíhat prezentace
kandidátů formou zpřístupnění informací o kandidátech na funkci děkana včetně
jejich programového prohlášení v IS MU. Současně se zveřejněním jmen kandidátů bude otevřeno diskuzní fórum v Informačním systému MU, kde bude možné klást kandidátům otázky relevantní k jejich programovému prohlášení a výkonu funkce děkana. Pouze členové akademické obce ESF MU budou moci vkládat příspěvky na tomto fóru.

6. Na středu 2. 9. 2020 13:00 hod. svolává předsedkyně Akademického senátu ESF MU shromáždění akademické obce ESF MU v aule Ekonomicko-správní fakulty MU (místnost P 101) na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno, za účelem veřejného představení a slyšení kandidátů na funkci děkana, prezentace jejich programů a diskuse s členy akademické obce.

V případě zhoršené epidemiologická situace bude toto shromáždění akademické obce ESF MU probíhat online.

7. V pátek 4. 9. 2020 ve 13:00 hod. se uskuteční veřejné volební zasedání Akademického senátu ESF MU v místnosti P 102 na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno, na němž proběhne 1., případně i 2. kolo hlasování o návrhu na jmenování děkana ESF MU. Případné 3. kolo se předpokládá dne 11. 9. 2020.

V případě zhoršené epidemiologická situace bude veřejné zasedání Akademického senátu ESF MU probíhat online.

Zvolený kandidát bude v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o vysokých školách, Statutu MU a Jednacího řádu AS ESF MU navržen rektorovi Masarykovy univerzity ke jmenováním děkanem Ekonomicko-správní fakulty MU.

Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana 2020–2024:

Více článků

Přehled všech článků