Jak dostudovat jarní semestr 2020

7. 4. 2020 Ekonomicko-správní fakulta MU

Zajímá vás, jak bude probíhat výuka do konce semestru? Jakým způsobem a kdy bude probíhat zkouškové období? Jak to letos bude se státní zkouškou? Sestavili jsme pro vás soubor nejčastějších otázek s odpověďmi, které zároveň reflektují nový pokyn děkana naší fakulty upřesňující průběh a zakončení jarního semestru 2020.

Více informací naleznete také na stránce econ.muni.cz/koronavirus

Studium

Jak bude probíhat výuka do konce semestru?

 • Výuka bude probíhat výhradně bezkontaktní formou až do konce semestru, tj. do 16. května 2020
 • Od svých vyučujících nejpozději do 20. 4. 2020 obdržíte kompletní informace o průběhu výuky do konce semestru a způsobu ukončení předmětu. Obojí je přizpůsobeno aktuální situaci – viz. interaktivní osnova
 • Poměrná část výuky se již přesunula do online prostředí
  • Nevíte si rady s MS Teams? Návod najdete zde.
  • Nefunguje Vám vzdálený přístup? Obraťte se na cikt@econ.muni.cz.
 • Osobní konzultace po dobu karantény nejsou bohužel možné
  • Požádejte své vyučující o konzultaci přes MS Teams, Skype, atd.
 • Samostudium – nezapomínejte, že se podařilo získat řadu nových elektronických zdrojů, které Vám mohou pomoci při Vašem studiu
 • Knihovna bude až do konce semestru uzavřena.
  • můžete ale využít službu skenování knih na přání
  • termín pro vrácení knih se stále automaticky prodlužuje dle aktuální situace.
 • Bloomberg – informace o využití v době bezkontaktní výuky najdete zde

Nekomunikuje s Vámi vyučující? Neobdrželi jste od něj žádné informace?

 1. Kontaktujte svého vyučujícího sami
 2. Obraťte se na garanta předmětu
 3. Kontaktujte Studijní oddělení
 4. Spojte se se senátory studentské komory – skas@econ.muni.cz

Zkouškové období

Jak bude probíhat zkouškové období?

 • zkouškové období proběhne od 18. 5. 2020 do 30. 9. 2020
 • zkušební termíny budou vypisovány v průběhu celého období – tj. květen, červen, červenec, srpen a září
 • věcný obsah zkoušky bude stanoven nejpozději do 19. 4. 2020 (vč.) – viz. interaktivní osnova
 • formu zkoušky a organizační pokyny stanoví garanti předmětů pro jednotlivé zkušební termíny – tzn. zkouška může probíhat jak prezenční, tak distanční formou (distanční forma je garantována u všech předmětů)
 • studentům, kteří byli na studijním pobytu v zahraničí v semestru Podzim 2019, bude umožněno složit zkoušky do 30. 9. 2020
 • bližší info – pokyn děkana 5/2020

Státní závěrečné zkoušky

Jak a kdy budou probíhat státní závěrečné zkoušky?

 • státní závěrečné zkoušky se budou konat ve 2 termínech – v měsíci červnu a září 2020 (bližší informace o konkrétních termínech viz. harmonogram ak. roku)
 • termín státní závěrečné zkoušky si může student vybrat libovolně sám
 • k termínu SZZ (na červen či září) se studenti mají možnost přihlásit od 9. 4. 2020 do 20. 4. 2020 v příslušných rozpisech v IS MU
 • formu a organizaci SZZ sdělí vedoucí oborových kateder studentům nejméně 15 dní před termínem dané SZZ
 • potřebuje-li student utajit část závěrečné práce, postupuje dle informací příslušných kateder – v případě výskytu problému se obrátí na sekretářku oborové rady

Jak je to s termíny odevzdání závěrečných prací?

 • závěrečné práce se v semestru Jaro 2020 odevzdávají pouze v elektronické podobě v příslušné aplikaci IS MU.
 • v tištěné podobě se práce odevzdávat nebudou
 • veškeré další náležitosti vkládání závěrečných prací do archivu a jejich zveřejňování proběhne podle stávajících platných pravidel beze změn
 • termíny pro odevzdání závěrečné práce jsou určeny v návaznosti na zářijové a červnové termíny SZZ – viz. harmonogram ak. roku

Více článků

Přehled všech článků