ESF vzdělává pracovníky ČNB v oblasti FinTech

17. 3. 2021 Ekonomicko-správní fakulta MU

Se záměrem posílení mezievropské spolupráce, výměny znalostí a zkušeností v oblasti technologických změn a inovací na finančních trzích a jejich předání pracovníkům regulačních orgánů na řešení projektu již po více než dva roky spolupracuje řada prestižních akademických pracovišť z celé Evropské unie. A za Českou republiku je do projektu zapojena Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity pod vedením Olega Deeva, vedoucího Katedry financí a ředitele Institute of Financial Complex Systems.

Rozvoj moderních technologií v posledních letech zasahuje značnou měrou do světa financí a představuje tak výzvu pro regulační orgány usilující o zajištění finanční stability. Technologický pokrok ve financích spočívá zejména ve změně distribučních kanálů finančních služeb a aplikaci metod strojového učení a umělé inteligence při analýze stále se zvyšujícího množství dat.

Příkladem nových forem fungování finančního trhu bez účasti tradičních finančních zprostředkovatelů jsou peer-to-peer úvěrování, umožňující prostřednictvím aukčních online platforem poskytovat úvěry zájemcům přímo od individuálních investorů, a robo-advisory investování, jehož podstata spočívá v automatizovaném využití kvantitativních algoritmů pro správu investičního portfolia na základě vyhodnocení rizikového profilu klienta.

Rozmach technologií tak prohlubuje globální charakter poskytování finančních služeb. Již není žádný problém, aby malý fintech start-up z jakékoliv země získal klienty z celého světa. Tradiční finanční instituce tak čelí velké konkurenci ze strany velkých technologických firem a nově vznikajících fintech start-upů, což v konečném důsledku vede ke zvýšení dostupnosti a efektivity finančních služeb a rozšíření investičních možností pro drobné investory.

Na rozvoj technologií a jejich dopady na finanční trhy se snaží reagovat Evropská unie, která vnímá potřebu zlepšit konkurenceschopnost evropského fintech sektoru na celoevropském a globálním trhu a zároveň předejít vzniku a rozšíření nových rizik a finanční nestability.

V projektu FINTECH (A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme) se za dva roky realizace podařilo díky velmi silné mezinárodní spolupráci 24 výzkumných týmů z téměř všech členských zemí EU vytvořit základní soubor metodologického rámce pro řízení rizik fintech aplikací. Pro regulatorní orgány jednotlivých členských států (v kontextu České republiky jde o Českou národní banku) byla vytvořena série školení, jež přiblížily podstatu a metody strojového učení, umělé inteligence a technologie blockchain, které se začínají ve finančních službách stále ve větší míře uplatňovat.

Vedle toho bylo na workshopech demonstrováno, jak různé standardní techniky analýzy velkých dat mohou znevýhodňovat vybrané skupiny klientů anebo způsobovat finanční ztráty. Účastníci z řad zaměstnanců České národní banky rovněž diskutovali o možnostech regulace činností fintech společností, včetně předcházení diskriminace klientů a podvodů v důsledku aplikace nových analytických nástrojů na klientská data, a o zakotvení odpovědnosti tvůrců modelů analýzy rizik. Podle slov Tomáše Olexy, vedoucího FinTech týmu České národní banky, přispělo školení k lepšímu pochopení zajímavé a aktuální problematiky.

Věříme, že výsledky projektu naleznou své uplatnění nejen v praxi, ale poslouží také jako základ ke sjednocení přístupů k problematice finančních technologií ze strany regulačních orgánů zemí EU, a tím přispějí k posílení ochrany investorů a zvýšení konkurenceschopnosti a stability evropských finančních trhů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.