Program na podporu mobility akademických pracovníků

Program na podporu mobility akademických pracovníků do 35 let (včetně)

a) v oblasti zahraničních vědeckých konferencí a seminářů

b) v oblasti pracovních pobytů a stáží

Cíl programu

a) je zvýšit kvantitu a kvalitu vědecko-výzkumných výstupů akademických pracovníků ESF MU na zahraničních vědeckých konferencích a seminářích s ohledem na dosažení konkurenceschop­nosti v oblasti vědy a výzkumu a internacionalizaci vědecko-výzkumné činnosti fakulty.

b) je rozšířit potenciál pro výjezdy na praxe a stáže v partnerských univerzitních pracovištích a ostatních organizacích veřejného i soukromého sektoru v zahraničí a podpořit aktivitu a zvýšit potenciál pro budoucí mezinárodní spolupráci.

Pro koho je program určen

Program je určen pro akademické pracovníky ESF MU a pracovníky na pozici post-doc na ESF MU do 35 let (včetně). V rámci programu může být žadatelům poskytnuta podpora ve formě finančního příspěvku na prokazatelně vynaložené náklady spojené s výjezdem do zahraničí.

Hlavní kritéria

a) mobilita v oblasti zahraničních vědeckých konferencí a seminářů

  • výstup (článek, referát, přednáška) prezentující původní výsledky výzkumu,
  • vědecká úroveň a zaměření akce s ohledem na profil fakulty a katedry,
  • finanční náročnost,
  • a skutečnost, zda byl žadatel v minulosti již v rámci programu podpořen.

b) mobilita v oblasti pracovních pobytů a stáží

  • aktivity a výstup z akce zejména s ohledem na uplatnitelnost výstupu na jednotlivých katedrách fakulty,
  • finanční náročnost,
  • skutečnost, zda byl žadatel v minulosti již v rámci programu podpořen.

Financování

Vzhledem k předpokládanému převisu zájmu nad možnostmi fakulty je pravděpodobné, že finanční příspěvky pokryjí pouze část nákladů spojených s daným výjezdem (podobně tomu bylo i v předchozím období). To znamená nutnost ucházet se o finanční příspěvek také z jiných zdrojů (disponibilních prostředků oborové katedry či zafinancováním z nějakého projektu či grantu). Tento systém zajišťuje spoluúčast dalších poskytovatelů finančních prostředků (např. vedoucích kateder) a vícekolové posouzení kvality a důležitosti předpokládaných výstupů. Takto mohou být k financování vybrány skutečně nejkvalitnější výstupy.

Na poskytnutí podpory není nárok. O výši poskytnuté podpory rozhoduje proděkan pro zahraniční vztahy s ohledem na finanční možnosti fakulty tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl programu. Podle počtu a kvality přijatých přihlášek bude vytvořeno pořadí nominací s přidělenou částkou k čerpání.

Shromážděné přihlášky budou rozděleny do tří kategorií:

  • všechny návrhy přijaté k financování mohou počítat s příspěvkem z centralizovaných zdrojů v uvedené výši.
  • návrhy doporučené k financování nemohou být v současné chvíli financovány z centrálních zdrojů z důvodu nedostatku finančních prostředků. Pokud však některý z výjezdů v první skupině neproběhne, uvolní se tím finanční prostředky. Navrhovatelé ze druhé skupiny pak budou oslovování ve zveřejněném pořadí.
  • návrhy nepřijaté k financování nesplňují některou z podmínek tohoto kola a mohou být předloženy v dalším kole programu, které bude vyhlášeno.

Případně alokované finanční prostředky jsou přidělovány adresně jednotlivým osobám a na konkrétně specifikovaný pobyt a nelze je převádět. V případě změn v osobě, místě či závažných změn v charakteru pobytu nárok na čerpání přidělených prostředků zaniká a přidělené prostředky budou uvolněny ve prospěch jiných schválených pobytů podle pořadí nominací.

Přihlášky jsou přijímány do: 7. 6. 2019

Přihlášky do programu přijímá proděkan pro zahraniční vztahy prostřednictvím Zahraničního oddělení v termínech stanovených vždy pro daný akademický rok.

Přihláška

Ing. Dana Staňková
telefon: 549 49 6712
e‑mail: