Smluvní výzkum

Smluvní výzkum je vymezen ve Sdělení Komise – Rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) jako výzkumná činnost realizovaná na objednávku podniku, který obvykle stanoví podmínky výzkumu (výzkumné zadání), je vlastníkem výsledků výzkumných činností a nese riziko neúspěchu. Objednatelem může být subjekt českého i zahraničního soukromého nebo státního sektoru (např. organizační složka státu, místní samospráva, jiná výzkumná organizace).
Smluvní výzkum provádí výzkumná organizace za tržní cenu, případně je účtovaná cena přiměřená (odráží plné náklady služby a přiměřenou marži), nebo je od tržní ceny odečtena hodnota za ponechání práv duševního vlastnictví pro výzkumnou organizaci.

Za smluvní výzkum lze považovat zejména: výzkumné a vývojové služby včetně souvisejících konzultačních služeb, dále zpracování vzorků, zakázkové měření, testování, pronájem specializovaného měření, odborné vyhodnocení získaných dat, aj.

Smluvním výzkumem není:

  • kolaborativní výzkum - projekt realizovaný na základě účinné výzkumné spolupráce (obě strany se podílejí na koncipování projektu, společně stanoví jeho rozsah, přispívají k jeho provádění a sdílejí finanční, technologická, vědecká a jiná rizika projektu, jakož i jeho výsledky)
  • veřejné zakázky na služby ve výzkumu a vývoji, financované z veřejných rozpočtů
  • dotace ve formě smlouvy o dílo
  • soukromý grant, kdy podnik „daruje“ výzkumné organizaci prostředky na jím definovaný okruh výzkumných aktivit

Smluvní výzkum začíná dohodou a následným uzavřením smlouvy mezi objednatelem a výzkumnou organizací. Vzorovou smlouvu naleznete pod Metodickou podporou (zde vpravo).

Smluvní výzkum se dle Metodiky 2017+ hodnotí v rámci Modulu 3 – Společenská relevance a Modulu 4 – Viabilita.

 

 

Metodická podpora

Podporu při uzavírání smluvního výzkumu zajišťuje OVVKK (Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D.) ve spolupráci s CTT MU.

Podporu při realizaci veřejných zakázek zajišťuje OSAPP (Ing. Ondřej Repík).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.