Smluvní výzkum

Smluvní výzkum je primárně chápán jako výzkum financovaný ze zdrojů soukromé sféry (míněno soukromých, tj. neveřejných zdrojů obecně). Nicméně v rámci smluvního výzkumu jsou často uznávány i zakázky, kde objednatelem je státní instituce či jiný veřejný subjekt a tuto službu hradí ze svých zdrojů.

Smluvním výzkumem se obecně rozumí poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou, a to:

 • vlastní výzkumná a vývojová činnost
 • zpracování vzorků, zakázkové měření, testování, pronájem specializovaného měření apod., jejichž součástí je poskytnutí výzkumných a vývojových služeb (např. odborné vyhodnocení získaných dat, aj.)
 • jakékoli další služby, jejichž výstupem je výzkumná zpráva (ideálně dle definice RIV).

Výsledkem smluvního výzkumu bývá zpravidla souhrnná výzkumná zpráva. Souhrnnou výzkumnou zprávou (Vsouhrn) se rozumí zpráva pro objednavatele výzkumu, která musí shrnovat výsledky řešení „projektu“. Tento typ výsledku není v Metodice přesně definován, ale měl by mít podobu průběžné/závěrečné zprávy vědecko-výzkumného projektu:

 • rozsah cca 2–3 (i více) stran,
 • strukturovaná forma (zadání – metoda – způsob řešení – průběh – závěry, apod.),
 • vyjádření k naplnění stanovených cílů.

Souhrnná výzkumná zpráva se zakládá na Oddělení pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace pro případ kontroly a do RIV se odevzdávají pouze údaje o této zprávě.

Výsledky smluvního výzkumu (výzkumné zprávy i jiné) je nutné zadat do IS a odvést do RIV, aby mohly být uznány a případně započítány do III. pilíře hodnocení RVVI.

Za smluvní výzkum se nepovažuje:

 • výuka
 • pronájem nemovitostí
 • pronájem běžného zařízení
 • prodej materiálu a výrobků (s výjimkou zakázkového vývoje a výroby prototypů)
 • služby, které nevyžadují související výzkumné a vývojové služby, či konzultační služby (např. rutinní měření)
 • kolaborativní výzkum – je definován Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), článkem 3.2.2 Spolupráce podniků a výzkumných organizací: „V případě projektu prováděného ve spolupráci se na návrhu projektu podílejí, k jeho provedení přispívají a riziko a výsledek projektu sdílejí nejméně dva partneři.“
 • dotační projekty, v nichž MU vystupuje jako příjemce nebo spolupříjemce do­tace

Zejména je třeba upozornit na programy TAČR BETA a ostatní veřejné zakázky, které jsou poskytovány formou dotace. Takové typy aktivit nelze vykázat jako smluvní výzkum.

Metodická podpora

Kontakt

Mgr. Daniela Marcollová

koordinátorka pro vědu a výzkum

telefon: 549 49 4730
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.