Smluvní výzkum

Smluvní výzkum je vymezen ve Sdělení Komise – Rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) jako výzkumná činnost realizovaná na objednávku podniku, který obvykle stanoví podmínky výzkumu (výzkumné zadání), je vlastníkem výsledků výzkumných činností a nese riziko neúspěchu. Objednatelem může být i organizační složka státu, místní samospráva nebo jiná výzkumná organizace.
Smluvní výzkum provádí výzkumná organizace za tržní cenu, případně je účtovaná cena přiměřená (odráží plné náklady služby a přiměřenou marži), nebo je od tržní ceny odečtena hodnota za ponechání práv duševního vlastnictví pro výzkumnou organizaci.

Za smluvní výzkum lze považovat zejména: výzkumné a vývojové služby včetně souvisejících konzultačních služeb, dále zpracování vzorků, zakázkové měření, testování, pronájem specializovaného měření, odborné vyhodnocení získaných dat, aj.

Smluvním výzkumem není:

  • kolaborativní výzkum - projekt realizovaný na základě účinné výzkumné spolupráce (obě strany se podílejí na koncipování projektu, společně stanoví jeho rozsah, přispívají k jeho provádění a sdílejí finanční, technologická, vědecká a jiná rizika projektu, jakož i jeho výsledky)
  • veřejné zakázky na služby ve výzkumu a vývoji, financované z veřejných rozpočtů
  • dotace ve formě smlouvy o dílo
  • soukromý grant, kdy podnik „daruje“ výzkumné organizaci prostředky na jím definovaný okruh výzkumných aktivit

Smluvní výzkum se dle Metodiky 2017+ hodnotí v rámci Modulu 3 – Společenská relevance a Modulu 4 – Viabilita.

 

 

Metodická podpora

Podporu při uzavírání smluvního výzkumu zajišťuje OVVKK (Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D.) ve spolupráci s CTT MU.

Podporu při realizaci veřejných zakázek zajišťuje OSAPP (Ing. Ondřej Repík).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.